Procedură : 2017/2688(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0355/2017

Texte depuse :

B8-0355/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0231

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 418kWORD 47k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.780v01-00
 
B8-0355/2017

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0219/2017

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la aplicarea Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la aplicarea orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva bărbaților (percepuți ca) homosexuali din Cecenia, Rusia (2017/2688(RSP))  
B8-0355/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia,

–  având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Convenția Europeană a Drepturilor Omului și protocoalele adiționale la Convenție,

–  având în vedere Constituția Federației Ruse, în special capitolul 2 - Drepturile și libertățile omului și cetățeanului,

–  având în vedere orientările Consiliului European din 24 iunie 2013 pentru promovarea și protejarea respectării tuturor drepturilor omului în cazul persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale (LGBTI),

–  având în vedere Directiva Consiliului 2011/95/UE din 13 decembrie 2011 privind stabilirea unor standarde referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a deveni beneficiari de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 16 iunie 2016 referitoare la egalitatea persoanelor LGBTI,

–  având în vedere Orientările Uniunii Europene privind tortura și alte pedepse și tratamente crude, precum și orientările privind apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei și a discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen(2),

–  având în vedere declarația experților ONU în domeniul drepturilor omului cu privire la abuzul și detenția bărbaților homosexuali în Cecenia, din 13 aprilie 2017;

–  având în vedere Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(3),

–  având în vedere declarația din 6 aprilie 2017 a purtătorului de cuvânt al Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, privind abuzurile împotriva bărbaților homosexuali din Cecenia,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei vizând aplicarea orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în special în legătură cu persecuțiile împotriva homosexualilor (celor percepuți ca fiind homosexuali) din Cecenia, Rusia (O-000039 – B8-0219/2017),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 1 aprilie 2017, ziarul Novaya Gazeta din Rusia a publicat pentru prima dată relatări despre faptul că peste 100 de bărbați, homosexuali sau percepuți ca homosexuali au fost răpiți și închiși, în Republica Autonomă Cecenia din Federația Rusă, ca parte a unei campanii coordonate, care ar fi fost organizată (se pare) de autoritățile și forțele de securitate, la ordinile directe ale președintelui Ceceniei, Ramzan Khadyrov;

B.  întrucât Novaya Gazeta a relatat că victimele răpite au fost maltratate, torturate și forțate să divulge identitatea altor persoane LGBTI; întrucât s-a relatat, totodată, că cel puțin trei bărbați ar fi fost omorâți, doi ca urmare a modului în care au fost tratați în arest, iar celălalt de propria sa familie ca urmare a unei așa-numite „crime de onoare”;

C.  întrucât rapoartele inițiale au fost confirmate separat de Human Rights Watch și de Grupul Internațional de Criză, ambele organizații citând surse de pe teren care confirmă că bărbații percepuți ca homosexuali sunt urmăriți de poliție și forțele de securitate pentru a fi închiși;

D.  întrucât victimele sunt, în general, foarte reticente să reclame în justiție aceste fapte, deoarece se tem de represalii din partea autorităților locale; întrucât persoanele (percepute ca) gay sunt deosebit de vulnerabile datorită homofobiei puternice din societate și întrucât ele riscă să devină victime ale unor crime de onoare comise de rudele lor;

E.  întrucât, după ani de amenințări și represalii, aproape niciun jurnalist independent sau activist pentru drepturile omului nu poate lucra în regiune; întrucât funcționari ceceni și membri ai clerului au amenințat ziarul care a expus pentru prima dată campania brutală împotriva homosexualilor;

F.  întrucât, la 11 mai 2017, poliția rusă a reținut cinci activiști în centrul Moscovei în timp ce încercau să înregistreze la procuratură o petiție semnată de 2 milioane de persoane pentru a cere o anchetă oficială privind presupusa tortură și ucidere a homosexualilor în Cecenia; întrucât activiștii au fost eliberați mai târziu în aceeași zi;

G.  întrucât Federația Rusă este semnatară a mai multor tratate internaționale în materie de drepturile omului și, în calitate de membră a Consiliului Europei, a Convenției europene a drepturilor omului și are, prin urmare, obligația de a asigura siguranța tuturor persoanelor care pot fi în pericol, inclusiv din cauza orientării lor sexuale; întrucât Rusia are obligația și mijloacele de a ancheta crimele săvârșite de autoritățile din Cecenia; întrucât în Federația Rusă homosexualitatea a fost dezincriminată în 1993;

H.  întrucât persoanele LGBTI sunt protejate de legislația internațională în vigoare în materie de drepturile omului și de legislația internă din Rusia; întrucât, cu toate acestea, este adesea necesară o acțiune specifică pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI, pentru că orientarea sexuală și identitatea de gen sunt factori de discriminare, hărțuire și urmărire penală, în școli, la locul de muncă și în societate în general, dar și în familie; întrucât este sarcina și responsabilitatea poliției, a sistemului judiciar și a autorităților să combată aceste forme de discriminare și să contracareze atitudinile sociale negative;

I.  întrucât, la 7 martie 2017, Federația Rusă a adoptat legi care dezincriminează violența domestică, „violența fizică comisă în familie” nemaiavând acum statutul de infracțiune penală, ci de contravenție, iar agresorilor li se acordă sancțiuni mai blânde; întrucât Parlamentul a dezbătut această chestiune în sesiunea de la Strasbourg din 13-16 martie 2017,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la relatările privind cazurile de detenție arbitrară și tortură a bărbaților percepuți ca homosexuali în Republica Cecenia din Federația Rusă; invită autoritățile să pună capăt acestei campanii de persecuție și să permită organizațiilor internaționale de apărare a drepturilor omului să desfășoare o anchetă credibilă a acestor posibile infracțiuni;

2.  condamnă cu fermitate declarația purtătorului de cuvânt al guvernului cecen care a negat existența homosexualilor în Cecenia și a discreditat aceste relatări, numindu-le „minciuni și dezinformări totale”; reamintește autorităților că dreptul la libertatea de întrunire, de asociere și de exprimare sunt drepturi universale și se aplică tuturor; cere eliberarea imediată a persoanelor care sunt încă încarcerate în mod ilegal; îndeamnă autoritățile ruse să ofere protecție juridică și fizică victimelor, precum și apărătorilor drepturilor omului și jurnaliștilor care sunt implicați în acest caz;

3.  ia act de faptul că președintele Putin a cerut Ministerului Afacerilor Interne din Rusia și Procurorului federal să ancheteze evenimentele din Cecenia și invită Comisia, statele membre și Consiliul Europei să ofere autorităților din Rusia sprijin material și consiliere pentru realizarea acestei anchete;

4.  invită autoritățile din Cecenia și din Federația Rusă să respecte legislația internă și angajamentele internaționale și să garanteze statul de drept, să promoveze egalitatea, nediscriminarea și standardele universale privind drepturile omului, inclusiv pentru persoanele LGBTI, și să susțină acțiuni care cuprind măsuri cum ar fi conștientizarea, promovarea unei culturi de toleranță și incluziune bazată pe egalitate și nediscriminare;

5.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la climatul de impunitate, care permite comiterea unor astfel de acte și cere elaborarea unor măsuri juridice și de altă natură pentru a preveni, monitoriza și urmări efectiv în justiție autorii actelor de violență, în cooperare cu societatea civilă; subliniază că Rusia și guvernul rus sunt în ultimă instanță responsabili de anchetarea acestor acte, de aducerea făptașilor în fața justiției și de protejarea tuturor cetățenilor ruși în fața abuzurilor ilegale;

6.  solicită de urgență, efectuarea unor anchete imediate, independente, obiective și amănunțite ale acestor acte de detenție, tortură și omor, pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care le-au conceput și pe cei care le-au executat și pentru a pune capăt impunității; salută, în această privință, înființarea unui grup de lucru sub egida mediatorului rus pentru drepturile omului care investighează această chestiune; invită delegația UE, ambasadele și consulatele statelor membre din Rusia să monitorizeze atent ancheta și să își dubleze eforturile de a comunica cu victimele, cu persoanele LGBTI, cu jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului aflați acum în pericol;

7.  invită Comisia să colaboreze cu organizațiile internaționale de apărare a drepturilor omului și cu societatea civilă din Rusia, pentru a oferi asistență celor care au fugit din Cecenia și pentru a face larg cunoscută această campanie de abuzuri; invită statele membre să faciliteze procedurile de solicitare de azil pentru astfel de victime, în conformitate cu dreptul european și național;

8.  subliniază cu insistență importanța unei evaluări continue a aplicării orientărilor prin folosirea unor criterii de referință clare; îndeamnă Comisia să desfășoare și să publice o evaluare amănunțită a implementării orientărilor de către delegațiile UE și reprezentanțele diplomatice ale statelor membre în toate țările terțe, pentru a identifica posibilele diferențe și discrepanțe în aplicare și pentru a le remedia;

9.  semnalează cu îngrijorare și consideră că este un pas înapoi adoptarea de către Rusia a unei noi legislații privind violența domestică, inclusiv violența împotriva copiilor; subliniază că legislația care tolerează violența în familie riscă să producă consecințe grave pentru victime, dar și pentru întreaga societate; face apel la Comisie și la Serviciul European de Acțiune Externă să continue să promoveze eradicarea violenței domestice, să îi protejeze pe cei vulnerabili și să sprijine victimele, atât în interiorul, cât și în afara Europei;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, precum și guvernului Federației Ruse și al Republicii Cecenia.

(1)

JO L 337, 20.12.2011, p. 9.

(2)

JO C 93, 24.3.2017, p. 21.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0502.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate