Postup : 2017/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0355/2017

Predkladané texty :

B8-0355/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0231

NÁVRH UZNESENIA
PDF 274kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.780v01-00
 
B8-0355/2017

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0219/2017

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP))  
B8-0355/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a k nemu pripojené protokoly,

–  so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, najmä na kapitolu 2 tejto ústavy s názvom Práva a slobody ľudí a občanov,

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb, ktoré prijala Európska rada pre zahraničné veci 24. júna 2013,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany(1),

–  so zreteľom na závery Európskej rady o rovnosti LGBTI osôb zo 16. júna 2016,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie týkajúce sa ochrancov ľudských práv a mučenia a zlého zaobchádzania,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN v oblasti ľudských práv z 13. apríla 2017 o zneužívaní a zadržiavaní homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2016 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej zo 6. apríla 2017 o porušovaní ľudských práv homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na otázku Komisii o vykonávaní usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku (Rusko) (O-000039 – B8-0219/2017),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže 1. apríla 2017 boli v ruských nezávislých novinách Novaja Gazeta prvýkrát uverejnené správy o tom, že v autonómnej Čečenskej republike Ruskej federácie bolo unesených a zadržaných viac ako sto mužov, a to gejov alebo mužov, ktorí sú považovaní za gejov alebo sú tak vnímaní, a že tento čin bol súčasťou koordinovanej kampane, ktorú na priamy rozkaz prezidenta Čečenska Ramzana Kadyrova údajne zorganizovali štátne orgány a bezpečnostné sily;

B.  keďže noviny Novaja Gazeta uviedli, že obete boli vystavené zlému zaobchádzaniu a mučeniu a boli nútené oznamovať totožnosť ďalších LGBTI osôb; keďže údajne navyše najmenej traja muži zomreli, dvaja v dôsledku zlého zaobchádzania vo väzbe a jeden bol zabitý svojou rodinou tzv. „vraždou zo cti“;

C.  keďže pôvodné správy nezávisle potvrdili aj organizácie Human Rights Watch a Medzinárodná krízová skupina, pričom obe citovali miestne zdroje, ktoré potvrdzujú, že polícia a bezpečnostné zložky sa zameriavajú na mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, a zadržujú ich;

D.  keďže väčšina obetí neusiluje o spravodlivosť, pretože sa obáva odvetných opatrení miestnych orgánov; keďže (údajní) homosexuáli sú obzvlášť zraniteľní v dôsledku silnej homofóbie v spoločnosti a sú ohrození „vraždami zo cti“ zo strany svojich príbuzných;

E.  keďže po rokoch hrozieb a represií nemôžu v tomto regióne pracovať prakticky žiadni nezávislí novinári alebo aktivisti za ľudské práva; keďže čečenskí úradníci a duchovní sa vyhrážajú novinám, ktoré prvýkrát zverejnili brutálnu kampaň namierenú proti gejom;

F.  keďže 11. mája 2017 ruská polícia zadržala v centre Moskvy päť aktivistov, ktorí sa pokúsili odniesť petíciu podpísanú dvoma miliónmi ľudí prokurátorom s cieľom vyzvať iv na oficiálne vyšetrovanie údajného mučenia a zabíjania gejov v Čečensku; keďže títo aktivisti boli v ten istý deň prepustení;

G.  keďže Ruská federácia je signatárom niekoľkých medzinárodných zmlúv o ľudských právach a ako člen Rady Európy je aj signatárom Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, a má teda povinnosť zaistiť bezpečnosť všetkých osôb, ktoré môžu byť ohrozené, a to aj v dôsledku svojej sexuálnej orientácie; keďže Rusko má povinnosť vyšetriť zločiny páchané čečenskými orgánmi aj prostriedky na vykonanie tohto vyšetrovania; keďže homosexualita bola v Ruskej federácii depenalizovaná v roku 1993;

H.  keďže LGBTI osoby sú chránené podľa existujúceho medzinárodného práva v oblasti ľudských práv aj podľa ruských vnútroštátnych právnych predpisov; keďže sú však často potrebné konkrétne kroky na to, aby LGBTI osoby mohli plne uplatňovať svoje ľudské práva, pretože sexuálna orientácia a rodová identita môžu znamenať dodatočné riziko diskriminácie, šikanovania a stíhania, a to nielen v školách, na pracoviskách a v širšej spoločnosti, ale aj v rodinách; keďže úlohou a zodpovednosťou polície, súdov a príslušných orgánov je bojovať proti týmto formám diskriminácie a negatívnym spoločenským postojom;

I.  keďže 7. marca 2017 prijala Ruská federácia právne predpisy, ktoré dekriminalizujú domáce násilie tým, že „ublíženie na zdraví v rámci rodiny“ redukujú z trestného činu na priestupok s nižšími trestmi pre páchateľov; keďže Parlament diskutoval o tejto otázke na svojom zasadnutí v Štrasburgu v dňoch 13. – 16. marca 2017;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o svojvoľnom zadržiavaní a mučení mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, v Čečenskej republike Ruskej federácie; vyzýva orgány, aby ukončili toto prenasledovanie a umožnili medzinárodným organizáciám v oblasti ľudských práv, aby tieto údajné trestné činy dôveryhodne vyšetrili;

2.  odsudzuje vyhlásenie hovorcu čečenskej vlády, ktorý odmietol existenciu homosexuálov v Čečensku a diskreditoval správu ako „lži a absolútne dezinformácie“; pripomína orgánom, že sloboda zhromažďovania, združovania a prejavu sú univerzálnymi právami platnými pre všetkých; vyzýva na okamžité prepustenie tých, ktorí sú naďalej nezákonne zadržiavaní; naliehavo vyzýva ruské orgány, aby obetiam aj ochrancom ľudských práv a novinárom, ktorí sa týmto prípadom zaoberajú, poskytli právnu a fyzickú ochranu;

3.  berie na vedomie skutočnosť, že prezident Putin dal ruskému ministerstvu vnútra a federálnemu prokurátorovi pokyny, aby udalosti v Čečensku vyšetrili, a vyzýva Komisiu, členské štáty a Radu Európy, aby ruským orgánom ponúkli pomoc a poradenstvo pri vyšetrovaní;

4.  vyzýva orgány Čečenska a Ruskej federácie, aby dodržiavali vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné záväzky a zásady právneho štátu, presadzovali rovnosť, nediskrimináciu a všeobecne platné normy v oblasti ľudských práv, a to aj v prípade LGBTI osôb, a aby tieto opatrenia podporili takými krokmi, ako je zvyšovanie povedomia a presadzovanie kultúry tolerancie a začleňovania na základe rovnosti a nediskriminácie;

5.  je mimoriadne znepokojený atmosférou beztrestnosti, ktorá umožňuje takéto činy, a vyzýva na vypracovanie právnych a ďalších opatrení na ich predchádzanie a monitorovanie a na účinné stíhanie páchateľov takéhoto násilia v spolupráci s občianskou spoločnosťou; zdôrazňuje, že konečnú zodpovednosť za vyšetrenie týchto činov nesie Rusko a jeho vláda, ktorá musí postaviť páchateľov pred súd a chrániť všetkých ruských občanov pred nedovoleným obťažovaním;

6.  naliehavo vyzýva na okamžité, nezávislé, objektívne a dôkladné vyšetrenie prípadov väznenia, mučenia a vrážd s cieľom postaviť osoby zodpovedné za ich naplánovanie a uskutočnenie pred spravodlivosť a skoncovať s beztrestnosťou; v tejto súvislosti víta vytvorenie pracovnej skupiny pod vedením ruskej ombudsmanky, ktorá tieto činy vyšetruje; vyzýva delegáciu EÚ a veľvyslanectvá a konzuláty členských štátov v Rusku, aby aktívne monitorovali vyšetrovanie a aby ďalej zvýšili úsilie o spoluprácu s obeťami, LGBTI osobami, novinármi a ochrancami ľudských práv, ktorí sú v súčasnosti ohrození;

7.  vyzýva Komisiu, aby spolu s medzinárodnými organizáciami v oblasti ľudských práv a s ruskou občianskou spoločnosťou pomáhala ľuďom, ktorí utiekli z Čečenska, a aby odkryla túto kampaň; vyzýva členské štáty, aby zjednodušili postupy žiadania o azyl pre tieto obete v súlade s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi;

8.  dôrazne upozorňuje na význam kontinuálneho posudzovania vykonávania usmernení prostredníctvom jasných kritérií; naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila a zverejnila podrobné hodnotenie vykonávania usmernení zo strany delegácií EÚ a diplomatických zastúpení členských štátov vo všetkých tretích krajinách s cieľom odhaliť možné rozdiely a nedostatky vo vykonávaní a odstrániť ich;

9.  so znepokojením berie na vedomie novú právnu úpravu domáceho násilia vrátane násilia na deťoch, ktorú Rusko prijalo a ktorú Parlament považuje za krok späť; zdôrazňuje, že právne predpisy, ktoré tolerujú násilie v rodine, môžu mať závažné dôsledky pre obete, ako aj pre spoločnosť ako celok; vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby aj naďalej propagovali odstraňovanie domáceho násilia, chránili zraniteľné osoby a podporovali obete, a to v Európe aj mimo nej;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam Ruskej federácie a Čečenskej republiky.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9.

(2)

Ú. v. EÚ L 93, 24.3.2017, s. 21.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia