Förfarande : 2017/2688(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0355/2017

Ingivna texter :

B8-0355/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Antagna texter :

P8_TA(2017)0231

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 340kWORD 46k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.780v01-00
 
B8-0355/2017

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0219/2017

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP))  
B8-0355/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ryssland,

–  med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna samt protokollen till denna,

–  med beaktande av Ryska federationens konstitution, särskilt kapitel 2 om mänskliga och medborgerliga rättigheter och friheter,

–  med beaktande av Europeiska rådets riktlinjer av den 24 juni 2013 för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer),

–  med beaktande av rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet(1),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16 juni 2016 om lika möjligheter för hbti-personer,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare och om tortyr och misshandel,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om EU:s färdplan mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet(2),

–  med beaktande av uttalandet av den 13 april 2017 från FN:s människorättsexperter om kränkning och fängslande av homosexuella män i Tjetjenien,

–  med beaktande av EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2015−2019,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 december 2016 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området 2015(3),

–  med beaktande av uttalandet av den 6 april 2017 från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om kränkningar av homosexuella mäns mänskliga rättigheter i Tjetjenien,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (O-000039 – B8-0219/2017),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 1 april 2017 publicerades de första rapporterna i den ryska oberoende tidningen Novaja Gazeta om att över hundra homosexuella män, eller män som troddes eller förmodades vara homosexuella, hade förts bort och internerats i den autonoma republiken Tjetjenien i Ryska federationen, som en del av en samordnad kampanj som enligt uppgift har organiserats av delrepublikens myndigheter och säkerhetsstyrkor, på direkt order av Tjetjeniens president, Ramzan Kadyrov.

B.  Enligt Novaja Gazeta hade de bortförda offren misshandlats, torterats och tvingats namnge andra hbti-personer. Det rapporterades också att minst tre män hade dödats, två till följd av behandlingen under fängelsevistelsen och en av sin familj i ett så kallat hedersmord.

C.  De första rapporterna har bekräftats separat av Human Rights Watch och Internationella krisgruppen, vilka båda hänvisar till lokala källor som bekräftar att män som förmodats vara homosexuella har tagits till fånga av polisen och säkerhetsstyrkorna.

D.  Offren avstår för det mesta från att kräva rättvisa eftersom de fruktar vedergällning från de lokala myndigheternas sida. (Förmodat) homosexuella personer är särskilt sårbara på grund av den starka homofobin i samhället, och de riskerar att falla offer för hedersmord från sina anhörigas sida.

E.  Efter år av hot och förtryck kan nästan inga oberoende journalister eller människorättsaktivister arbeta i regionen. Tjetjenska statstjänstemän och präster har hotat den tidning som först avslöjade den brutala kampanjen mot homosexuella.

F.  Den 11 maj 2017 grep rysk polis fem aktivister i centrala Moskva när de försökte lämna in ett upprop undertecknat av 2 miljoner människor till åklagare med en begäran om en officiell utredning av påståendena om tortyr av och mord på homosexuella i Tjetjenien. Aktivisterna släpptes senare samma dag.

G.  Ryska federationen har undertecknat en rad internationella människorättsfördrag, bland annat, i egenskap av medlem av Europarådet, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, och landet är sålunda skyldigt att garantera säkerheten för alla personer som kan vara utsatta för fara, även på grund av sin sexuella läggning. Ryssland har en skyldighet och de medel som krävs för att utreda brott som begåtts av myndigheterna i Tjetjenien. Homosexualitet avkriminaliserades i Ryska federationen 1993.

H.  I befintlig internationell människorättslagstiftning och rysk nationell lagstiftning skyddas hbti-personer. Det krävs emellertid ofta specifika åtgärder för att hbti-personer fullt ut ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter, eftersom sexuell läggning och könsidentitet kan medföra ytterligare risker för diskriminering, mobbning och förföljelse i skolor, på arbetsplatser och i samhället i stort, men även inom familjen. Det är polisens, rättsväsendets och myndigheternas uppgift och ansvar att bekämpa dessa former av diskriminering och motarbeta negativa sociala attityder.

I.  Den 7 mars 2017 antog Ryska federationen lagstiftning som avkriminaliserar våld i hemmet genom att reducera ”misshandel inom familjen” från ett brott till en administrativ förseelse, med svagare påföljder för den som bryter mot lagen. Parlamentet förde en debatt om denna fråga under sammanträdesperioden i Strasbourg den 13–16 mars 2017.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över rapporterna om att män som uppfattas som homosexuella godtyckligt fängslas och torteras i Republiken Tjetjenien i Ryska federationen. Parlamentet uppmanar myndigheterna att sätta stopp för denna kampanj av förföljelse och tillåta internationella människorättsorganisationer att genomföra en trovärdig utredning av de påstådda brotten.

2.  Europaparlamentet fördömer uttalandet från den tjetjenska regeringens talesperson, som förnekade att det fanns homosexuella i Tjetjenien och avfärdade rapporten som ”lögn och total desinformation”. Parlamentet påminner myndigheterna om att mötes-, förenings- och yttrandefriheten är universella rättigheter och gäller alla. Parlamentet kräver ett omedelbart frigivande av dem som fortfarande olagligen sitter frihetsberövade. De ryska myndigheterna uppmanas kraftfullt att ge offren rättsligt och fysiskt skydd, liksom de människorättsförsvarare och journalister som har arbetat med fallet.

3.  Europaparlamentet konstaterar att president Putin har uppdragit åt det ryska inrikesministeriet och den federala åklagaren att utreda händelserna i Tjetjenien. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och Europarådet att erbjuda materiellt stöd och rådgivning till de ryska myndigheterna i denna utredning.

4.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Tjetjenien och Ryska federationen att rätta sig efter den inhemska lagstiftningen och internationella åtaganden, att upprätthålla rättsstaten, att främja jämlikhet, icke-diskriminering och universella människorättsnormer, även för hbti-personer, och att stödja sådana insatser genom åtgärder såsom medvetandehöjande och främjande av en kultur som präglas av tolerans och inkludering, grundad på icke-våld, jämlikhet och icke-diskriminering.

5.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över det klimat av straffrihet som gör att dessa gärningar kan ske, och efterlyser rättsliga och andra åtgärder för att förebygga, övervaka och framgångsrikt lagföra förövare av sådant våld i samarbete med det civila samhället. Parlamentet understryker att Ryssland och dess regering bär det yttersta ansvaret för att utreda dessa gärningar, ställa förövarna till svars och skydda alla ryska medborgare från olagliga kränkningar.

6.  Europaparlamentet efterlyser med högsta prioritet omedelbara, oberoende, objektiva och noggranna utredningar av fängslandet, tortyren och morden, i syfte att ställa de som beordrat gärningarna och de som utfört dem inför rätta och få ett slut på straffriheten. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang inrättandet av en arbetsgrupp under ledning av den ryska ombudsmannen för mänskliga rättigheter, som utreder frågan. Parlamentet uppmanar EU:s delegation och medlemsstaternas ambassader och konsulat i Ryssland att aktivt övervaka utredningen och ytterligare öka sina insatser för att samarbeta med offer, hbti-personer, journalister och människorättsförsvarare som för närvarande befinner sig i fara.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med internationella organisationer för mänskliga rättigheter och det civila samhället i Ryssland, för att hjälpa de som har flytt från Tjetjenien och för att bringa denna kampanj av kränkningar i dagen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta asylförfarandena för personer som drabbats, i enlighet med europeisk och nationell lagstiftning.

8.  Europaparlamentet understryker kraftfullt vikten av en fortlöpande bedömning av genomförandet av riktlinjerna med hjälp av tydliga riktmärken. Kommissionen uppmanas eftertryckligen att genomföra och offentliggöra en grundlig utvärdering av EU-delegationernas och medlemsstaternas diplomatiska beskickningars genomförande av riktlinjerna i alla tredjeländer i syfte att upptäcka eventuella skillnader och brister i genomförandet och åtgärda dessa.

9.  Europaparlamentet noterar med oro, och som ett steg bakåt, Rysslands antagande av ny lagstiftning om våld i hemmet, däribland våld mot barn. Parlamentet understryker att lagstiftning som tolererar våld inom familjen riskerar att få allvarliga konsekvenser, både för offren och för samhället som helhet. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att fortsätta att främja utrotningen av våld i hemmet, att skydda dem som är sårbara och att stödja offren, både inom och utanför Europa.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet och kommissionen, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt regeringarna i Ryska federationen och i Republiken Tjetjenien.

(1)

EUT L 337, 20.12.2011, s. 9.

(2)

EUT C 93, 24.3.2017, s. 21.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0502.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy