Procedūra : 2017/2688(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0356/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0356/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0231

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 402kWORD 49k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE604.994v01-00
 
B8-0356/2017

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0219/2017, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (2017/2688(RSP))


Sandra Kalniete, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (2017/2688(RSP))  
B8-0356/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Krieviju,

–  ņemot vērā 2013. gada 24. jūnijā pieņemtās pamatnostādnes lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai,

–  ņemot vērā Rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju (2015–2019),

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta runaspersonas 2017. gada 6. aprīļa paziņojumu par geju cilvēktiesību pārkāpumiem Čečenijā,

–  ņemot vērā ES 2017. gada 19. aprīļa vietējo paziņojumu par geju cilvēktiesību pārkāpumiem Čečenijā,

–  ņemot vērā EDSO Pastāvīgās padomes 2017. gada 27. aprīļa sanāksmē sniegto ES paziņojumu par to, ka joprojām tiek ziņots par Čečenijas valdības veiktajiem geju arestiem un slepkavībām,

–  ņemot vērā ASV Valsts departamenta runaspersonas 2017. gada 7. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā paziņojumu, ko 2017. gada 13. aprīlī sniedza ANO neatkarīgais eksperts jautājumos par aizsardzību pret vardarbību un diskrimināciju seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ, ANO Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos galvenais referents, ANO īpašais referents jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi, ANO īpašais referents jautājumos par spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem un ANO īpašais referents jautājumos par uzskatu un vārda brīvības veicināšanu un aizsardzību,

–  ņemot vērā ODIHR direktora 2017. gada 13. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2017. gada aprīlī Krievijas laikraksts Novaya Gazeta ziņoja par to, ka koordinētas kampaņas laikā Krievijas Federācijas Čečenijas Republikas drošības spēki ir nolaupījuši un aizturējuši vairāk nekā simts par homoseksuāliem uzskatītu vīriešu;

B.  tā kā laikraksts Novaya Gazeta ziņoja, ka nolaupītie vīrieši ir tikuši pazemoti, spīdzināti un piespiesti atklāt citu LGBTI personu identitātes; tā kā tika ziņots arī par to, ka vismaz trīs vīrieši ir nogalināti; tā kā saskaņā ar saņemtajām ziņām liela daļa šo pārkāpumu ir notikuši neoficiālā aizturēšanas centrā netālu no Argunas;

C.  tā kā saskaņā ar saņemtajām ziņām Čečenijas iestādes ir noraidījušas šos pieņēmumus un ir izrādījušas nevēlēšanos veikt izmeklēšanu un saukt pie atbildības vainīgos;

D.  tā kā personas, kas cietušas šāda veida nodarījumu dēļ, lielākoties atturas meklēt palīdzību tiesā, jo baidās no vietējo iestāžu atriebības;

E.  tā kā saskaņā ar saņemtajām ziņām laikraksta Novaya Gazeta žurnālisti ir saņēmuši nāves draudus sava darba dēļ;

F.  tā kā Krievijas Federācija ir parakstījusi vairākus starptautiskus cilvēktiesību nolīgumus un tai ir pienākums nodrošināt visu iespējami apdraudēto personu drošību,

1.  pauž dziļas bažas par saņemtajiem ziņojumiem par to, ka Krievijas Federācijas Čečenijas Republikā notiek par homoseksuāliem uzskatītu vīriešu patvaļīga aizturēšana un spīdzināšana; aicina iestādes izbeigt šo vajāšanas kampaņu; prasa nekavējoties atbrīvot tos, kuri joprojām ir nelikumīgi aizturēti;

2.  nosoda Čečenijas iestāžu paziņojumus, kuros tās attaisno pret LGBTI personām vērstu vardarbību un pamudina uz to; pauž nožēlu par vietējo iestāžu nevēlēšanos veikt izmeklēšanu un saukt pie atbildības tos, kuri vainojami šajos nopietnajos pārkāpumos, kas izdarīti tīši pret personām viņu seksuālās orientācijas dēļ;

3.  norāda, ka prezidents V. Putins ir devis rīkojumu Krievijas Iekšlietu ministrijai un Federālajai prokuratūrai izmeklēt notikumus Čečenijā; prasa nekavējoties veikt rūpīgu un patiesu izmeklēšanu; prasa ES un Eiropas Padomei piedāvāt Krievijas iestādēm neierobežotu atbalstu šīs izmeklēšanas veikšanai;

4.  atgādina Krievijas Federācijai par tās starptautiskajām saistībām ievērot pamatbrīvības un cīnīties pret diskrimināciju, kā paredzēts Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām; prasa nekavējoties veikt pasākumus, lai aizsargātu neaizsargātas personas, kas varētu kļūt par upuriem, un pilnībā reabilitēt visas personas, kas cietušas spīdzināšanas dēļ;

5.  uzsver, ka ES ir apstiprinājusi savu stingro apņemšanos apkarot dažādu veidu diskrimināciju pasaulē, tostarp diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ;

6.  pauž nopietnas bažas par nesodāmību veicinošiem apstākļiem, kas ļauj veikt šādus nodarījumus bez jebkādām sekām; prasa identificēt, saukt pie atbildības un sodīt vainīgās personas;

7.  nosoda draudus, kas vērsti pret cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem un citām personām, kas cenšas darīt zināmus LGBTI personu diskriminācijas un pret tām vērstas vardarbības gadījumus;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, ANO augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos, Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam un Čečenijas Republikas parlamentam.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika