ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 454kWORD 47k
16.5.2017
PE605.478v01-00
 
B8-0379/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την επισήμανση της προέλευσης του ρυζιού


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επισήμανση της προέλευσης του ρυζιού  
B8-0379/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία, με έναν τομέα που περιλαμβάνει 4.263 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 10.000 εργαζομένους, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ρυζιού στην ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των τελωνειακών δασμών της ΕΕ για τις εισαγωγές σιτηρών από τη Νοτιοανατολική Ασία είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση εισαγωγών ρυζιού από τις χώρες αυτές, γεγονός που προκάλεσε μείωση της τιμής του ρυζιού «Made in Italy» θέτοντας σε κρίση αυτόν τον σημαντικό ιταλικό παραγωγικό κλάδο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρύζι, όπως άλλα τρόφιμα, αποτελεί αντικείμενο πρακτικών παραποίησης, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν, στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών, να καθιερωθεί υποχρεωτικά η ένδειξη για την καταγωγή των τροφίμων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση που διεξήγαγε το Υπουργείο Γεωργίας της Ιταλίας, σύμφωνα με την οποία το 96,5 % των Ιταλών πολιτών τάσσεται υπέρ του να επισημαίνεται υποχρεωτικά η προέλευση των τροφίμων·

1.  καλεί την Επιτροπή να επαναφέρει τους δασμολογικούς φραγμούς στις εισαγωγές από χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας προκειμένου να προστατεύεται η παραγωγή των δημητριακών στα κράτη μέλη·

2.  ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα να επισημαίνεται υποχρεωτικά η προέλευση του ρυζιού εντός της ΕΕ, ώστε να προστατεύεται η ποιότητα των ευρωπαϊκών ποικιλιών ρυζιού.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου