ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 459kWORD 47k
1.4.2017
PE605.479v01-00
 
B8-0380/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη χρήση του φυτού ευλαλία (miscanthus) για την παραγωγή βιοκαυσίμων


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση του φυτού ευλαλία (miscanthus) για την παραγωγή βιοκαυσίμων  
B8‑0380/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει όριο ύψους 10 % στη χρήση των βιοκαυσίμων για τις ανάγκες της ενεργειακής μετάβασής της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή καινοτόμων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς συνεπάγεται την καλύτερη αξιοποίηση των φυτών και ότι προέχει η δημιουργία καλλιεργειών που προορίζονται εξ ολοκλήρου για την παραγωγή βιοκαυσίμων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευλαλία (miscanthus), αειθαλές φυτό που ανήκει στην οικογένεια των ποοειδών, διακρίνεται για την υψηλή απόδοσή της η οποία οφείλεται, ιδίως, στον φωτοσυνθετικό μεταβολισμό της τύπου C4 και για την ιδιαίτερη ανθεκτικότητά της στα καταστροφικά έντομα, καθώς και ότι, για τους λόγους αυτούς, αποτελεί ενδεδειγμένη λύση για την παραγωγή βιοκαυσίμων·

1.  υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη βιοκαυσίμων δεύτερης και τρίτης γενιάς πρέπει να συνοδεύεται από τη διαφύλαξη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το φυτό ευλαλία (miscanthus) για τις ανάγκες παραγωγής βιοκαυσίμων, ιδιαιτέρως με πρότυπο το πρόγραμμα «Futurol» το οποίο αναπτύσσεται στο γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωπονικής Έρευνας (INRA) από το 2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου