Предложение за резолюция - B8-0382/2017Предложение за резолюция
B8-0382/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Конференцията на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН за океаните)

24.5.2017 - (2017/2653(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0311/2017
съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Ален Кадек от името на комисията по рибно стопанство


Процедура : 2017/2653(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0382/2017
Внесени текстове :
B8-0382/2017
Приети текстове :

B8‑0382/2017

Резолюция на Европейския парламент относно Конференцията на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН за океаните)

(2017/2653(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството (Регламент за общата политика в областта на рибарството) и неговите цели[1],

–  като взе предвид предстоящата Конференция на ООН на високо равнище в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН за океаните), която ще се проведе в седалището на ООН от 5 до 9 юни 2017 г.,

–  като взе предвид четвъртата конференция на високо равнище „Нашият океан“, която Европейският съюз ще проведе в Малта на 5 и 6 октомври 2017 г.,

–  като взе предвид конференцията на министерско равнище относно риболова в Средиземноморието, проведена в Малта на 30 март 2017 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията от 10 ноември 2016 г. до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено „Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните“ (JOIN(2016)0049),

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията относно Конференция на високо равнище на ООН в подкрепа на изпълнението на ЦУР 14 (Океанска конференция на ООН) (O-000031/2017 – B8‑0311/2017),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че океаните и моретата са от основно значение за нашия живот, благоденствие и бъдеще; като има предвид, че настоящото бързо влошаване на здравето на океана – със затоплянето и увеличаването на киселинността на океанските води, избелването на коралите, засилването на натиска върху рибните запаси и с все по-големите количества морски отпадъци – ни предупреждава, че е време за действие, за да се мобилизира нужното лидерство за защита на нашите океани;

Б.  като има предвид, че членът на Комисията Вела призова за повече действия от страна на ЕС и по-голям ангажимент за защита на нашите морета и океани;

1.  приветства инициативата за свикване на Конференция на ООН на високо равнище, за да се съсредоточи вниманието върху необходимостта от действия в световен мащаб, за да се намали вредното въздействие на човешката дейност върху океаните;

2.  отбелязва, че въпреки ангажимента на света за ограничаване на прекомерния риболов до 2015 г., който ангажимент беше поет през 2002 г. на Световната среща на върха по въпросите на устойчивото развитие в Йоханесбург, 31,4% от световните рибни запаси продължават да са обект на прекомерен улов; припомня, че прекомерният улов е сериозна заплаха не само за цели морски екосистеми, но също така и за продоволствената сигурност, както и за икономическата и социалната устойчивост на крайбрежните общности в целия свят;

3.  изразява загриженост, че увеличаването на киселинността на океанските води, причинено от повишаването на нивата на въглероден диоксид, има сериозни отрицателни последици върху много морски организми; подчертава необходимостта от разработване на ефективни мерки за адаптиране и междусекторно смекчаване на последиците с цел да се развие издръжливост към увеличаването на киселинността на океанските води и към вредното въздействие на изменението на климата върху океаните, както и върху крайбрежните екосистеми;

4.  подчертава необходимостта от екосистемен подход, основан на предпазливост, както е посочено в Договорите и в общата политика в областта на рибарството, който да бъде прилаган в управлението на рибарството в световен мащаб, така че да се възстановяват и поддържат експлоатираните рибни запаси над нивата, които могат да дадат максимален устойчив улов;

5.  насърчава държавите да поемат своите съответни отговорности като държава на знамето, крайбрежна държава, пристанищна държава и държава на пазара, по-специално чрез:

•  държави на флага – пълно прилагане на международните и националните мерки за управление, за да се гарантира, че корабите под техен флаг спазват правилата;

•  крайбрежни държави – осигуряване на устойчив риболов във води под тяхна юрисдикция и контролиране на достъпа до тези води, за да се предотвратява незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов;

•  пристанищни държави – ратифициране и цялостно прилагане на Споразумението на ФАО (Организация на ООН за прехрана и земеделие) за мерките на пристанищната държава;

•  държави на пазара – предприемане на мерки, за да се гарантира по-добра координация между борбата срещу ННН риболова и търговската и пазарната политика;

6.  подчертава значението на опазването на поне 10% от крайбрежните и морските зони, в съответствие с Целта на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) № 14.5;

7.  подчертава значението на ЦУР на ООН № 14.7 от гледна точка на увеличаването на икономическите ползи за малките островни развиващи се държави и най-слабо развитите държави от устойчивото използване на морските ресурси, включително чрез устойчиво управление на рибарството, аквакултурата и туризма;

8.  призовава за засилване на устойчивото управление на рибарството, включително чрез прилагането на научно обосновани мерки за управление;

9.  призовава за засилено регионално сътрудничество между всички държави при управлението на рибарството за целите на устойчивото и справедливото експлоатиране на мигриращите видове, особено що се отнася до научните оценки на запасите, наблюдението, надзора и контрола на риболовните дейности, както се призовава в Споразумението на ООН за рибните запаси от 1995 г., както и в трите конференции за преглед съответно от 2006 г., 2010 г. и 2016 г.; счита, че всички видове, експлоатирани за търговски цели, следва да бъдат обхванати от регионалните организации за управление на рибарството (РОУР), които да разполагат с по-големи правомощия за ефективно прилагане на управленски решения и санкции;

10.  призовава Комисията и Съвета да насърчават в по-голяма степен принципите и целите на общата политика в областта на рибарството;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на Секретариата на РКООНИК, с молба тя да бъде разпространена до всички страни по конвенцията, които не са държави – членки на ЕС.