Procedūra : 2017/2653(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0382/2017

Pateikti tekstai :

B8-0382/2017

Debatai :

PV 31/05/2017 - 19
CRE 31/05/2017 - 19

Balsavimas :

PV 01/06/2017 - 7.13
CRE 01/06/2017 - 7.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0244

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 404kWORD 49k
24.5.2017
PE605.483v01-00
 
B8-0382/2017

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0311/2017

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl aukšto lygio JT konferencijos darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui paremti (JT Vandenyno konferencija) (2017/2653(RSP))


Alain Cadec Žuvininkystės komiteto vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl aukšto lygio JT konferencijos darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui paremti (JT Vandenyno konferencija) (2017/2653(RSP))  
B8-0382/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos (Bendros žuvininkystės politikos reglamentą) ir jo tikslus(1),

–  atsižvelgdamas į artėjančią aukšto lygio JT konferenciją darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui paremti (JT Vandenyno konferencija), kuri bus surengta Jungtinių Tautų centrinėje būstinėje 2017 m. birželio 5–9 d.,

–  atsižvelgdamas į ketvirtąją aukšto lygio konferenciją „Mūsų vandenynas“, kurią Europos Sąjunga surengs Maltoje 2017 m. spalio 5–6 d.,

–  atsižvelgdamas į kovo 30 d. Maltoje vykusią ministrų konferenciją dėl žvejybos Viduržemio jūroje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 10 d. Komisijos bendrą komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų darnaus valdymo darbotvarkė“ (JOIN(2016)0049),

–  atsižvelgdamas į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Komisijai „Aukšto lygio JT konferencija darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui paremti (JT Vandenyno konferencija)“ (O-000031/2017 – B8-0311/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi vandenynai ir jūros yra labai svarbūs mūsų gyvenimui, gerovei ir ateičiai; kadangi šiuo metu sparčiai blogėjanti vandenynų būklė – šylantys ir rūgštėjantys vandenynai, nykstantys koralai, didėjantis spaudimas žuvų ištekliams ir augantis šiukšlių kiekis jūrose, mus įspėja, kad atėjo laikas imtis veiksmų, kad būtų sutelktas reikiamas vadovavimas siekiant apsaugoti mūsų vandenynus;

B.  kadangi Komisijos narys K. Vella paragino ES imtis daugiau veiksmų ir labiau dalyvauti siekiant apsaugoti mūsų jūras ir vandenynus;

1.  palankiai vertina iniciatyvą surengti aukšto lygio JT konferenciją, kurioje būtų sutelktas dėmesys tam, kad reikia imtis pasaulinio masto veiksmų siekiant sumažinti neigiamą žmonių veiklos poveikį vandenynams;

2.  pažymi, kad nepaisant 2002 m. Johanesburge įvykusiame Pasaulio aukščiausio lygio susitikime dėl tvaraus vystymosi priimto pasaulinio įsipareigojimo iki 2015 m. apriboti žuvų išteklių pereikvojimą, 31,4 proc. pasaulio žuvų išteklių vis dar žvejojami pernelyg intensyviai; primena, kad žuvininkystės išteklių pereikvojimas kelia rimtą grėsmę ne tik visoms jūrų ekosistemoms, bet ir aprūpinimui maistu ir viso pasaulio pakrančių bendruomenių ekonominiam ir socialiniam tvarumui;

3.  yra susirūpinęs, kad vandenynų rūgštėjimas, kurį sukelia didėjantis anglies dioksido kiekis, daro didelį neigiamą poveikį daugeliui jūrų organizmų; pabrėžia, kad reikia parengti veiksmingas prisitaikymo ir tarpsektorines poveikio švelninimo priemones siekiant didinti vandenynų ir pakrančių ekosistemų atsparumą vandenynų rūgštėjimui ir žalingam klimato kaitos poveikiui;

4.  pabrėžia, kad tam, kad būtų atkurti ir išsaugoti pereikvoti žuvų ištekliai viršijant dydį, kuriuo galima užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį, pasaulio žuvininkystės valdymo srityje reikia įgyvendinti Sutartyse ir Bendroje žuvininkystės politikoje įtvirtintą ekosistemomis paremtą atsargumo principą;

5.  ragina valstybes prisiimti savo, kaip vėliavos, pakrantės, uosto ir rinkos valstybės, atitinkamą atsakomybę, visų pirma:

•  vėliavos valstybes – visapusiškai įgyvendinti tarptautines ir nacionalines valdymo priemones, siekiant užtikrinti, kad su jų vėliava plaukiojantys laivai laikytųsi taisyklių;

•  pakrantės valstybes – užtikrinti tausią žvejybą jų jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse ir kontroliuoti galimybę naudotis šiais vandenimis, siekiant užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai;

•  uosto valstybes – ratifikuoti ir visapusiškai įgyvendinti Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Susitarimą dėl uosto valstybės priemonių;

•  rinkos valstybes – imtis priemonių, kad būtų užtikrintas geresnis kovos su NNN žvejyba, prekybos ir rinkos politikos koordinavimas;

6.  pabrėžia, kad, laikantis JT darnaus vystymosi tikslo Nr. 14.5, svarbu išsaugoti bent 10 proc. pakrančių ir jūrų teritorijų;

7.  pabrėžia JT darnaus vystymosi tikslo Nr. 14.5 svarbą didinant tvaraus jūrų išteklių naudojimo teikiamą ekonominę naudą mažoms besivystančioms salų valstybėms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims, be kita ko, pasitelkiant tvarų žuvininkystės valdymą, akvakultūrą ir turizmą;

8.  ragina gerinti tvarų žuvininkystės valdymą, be kita ko, įgyvendinant mokslo žiniomis pagrįstas valdymo priemones;

9.  ragina stiprinti visų valstybių regioninį bendradarbiavimą žuvininkystės valdymo srityje, siekiant tvaraus ir teisingo migruojančių rūšių išteklių naudojimo, visų pirma mokslinių išteklių būklės vertinimų, stebėsenos ir kontrolės ir žvejybos veiklos kontrolės srityje, kaip buvo raginama 1995 m. JT susitarime dėl žuvų išteklių ir trijose peržiūros konferencijose, įvykusiose 2006 m., 2010 m. ir 2016 m.; mano, kad regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO) turėtų rūpintis visomis verslinės žvejybos tikslais naudojamomis rūšimis ir kad joms turėtų būti suteikta daugiau galių, kad jos galėtų efektyviai užtikrinti valdymo sprendimų vykdymą ir sankcijų taikymą.

10.  ragina Komisiją ir Tarybą toliau skatinti bendros žuvininkystės politikos principus ir tikslus;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir JTBKKK sekretoriatui, prašydamas toliau perduoti šią rezoliuciją visoms šalims, kurios nėra ES valstybės narės.

(1)

OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

Teisinė informacija - Privatumo politika