Propunere de rezoluţie - B8-0382/2017Propunere de rezoluţie
B8-0382/2017

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele)

  24.5.2017 - (2017/2653(RSP))

  depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0311/2017
  în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

  Alain Cadec în numele Comisiei pentru pescuit


  Procedură : 2017/2653(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0382/2017

  B8-0382/2017

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele)

  (2017/2653(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului) și obiectivele sale[1],

  –  având în vedere viitoarea Conferință ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele), care urmează să aibă loc la sediul ONU în perioada 5 - 9 iunie 2017,

  –  având în vedere cea de-a patra conferință la nivel înalt intitulată „Oceanul nostru”, care urmează a fi organizată de Uniunea Europeană în Malta în perioada 5 - 6 octombrie 2017,

  –  având în vedere Conferința ministerială privind pescuitul în Mediterana, care a avut loc în Malta la 30 martie 2017,

  –  având în vedere comunicarea comună a Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor din 10 noiembrie 2016, intitulată „Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre” (JOIN (2016)0049);

  –  având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei referitoare la Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltarea durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) (O-000031/2017 — B8-0311/2017),

  –  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât mările și oceanele sunt esențiale pentru viața, bunăstarea și viitorul nostru; întrucât declinul rapid din prezent al sănătății oceanelor, cu încălzirea și acidificarea oceanelor, albirea coralilor, creșterea presiunii asupra stocurilor de pește și cantitatea tot mai mare de deșeuri marine, ne avertizează că a sosit timpul pentru luarea de măsuri în vederea mobilizării inițiativelor necesare pentru a proteja oceanele noastre;

  B.  întrucât comisarul Vella a solicitat mai multă acțiune și un angajament mai puternic din partea UE pentru protejarea mărilor și oceanelor noastre,

  1.  salută inițiativa luată privind organizarea Conferinței ONU la nivel înalt pentru a atrage atenția asupra necesității de a acționa la nivel mondial pentru reducerea efectelor negative ale activităților umane asupra oceanelor;

  2.  ia act de faptul că, în ciuda angajamentul asumat în 2002 la nivel mondial în cadrul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă de la Johannesburg, de a limita pescuitul excesiv până în 2015, 31,4 % din stocurile de pește ale lumii sunt în continuare supraexploatate; reamintește că pescuitul excesiv reprezintă o amenințare serioasă nu numai la adresa unor întregi ecosisteme marine, ci și la adresa securității alimentare și sustenabilității economice și sociale a comunităților din zonele litorale din întreaga lume;

  3.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acidificarea oceanelor cauzată de creșterea nivelurilor de dioxid de carbon are efecte negative grave asupra multor organisme marine; subliniază necesitatea de a elabora măsuri de adaptare și măsuri transsectoriale de atenuare eficace în vederea creșterii rezistenței în fața acidificării oceanelor și a efectelor negative ale schimbărilor climatice asupra oceanelor și asupra ecosistemelor costiere;

  4.  subliniază necesitatea unei abordării precaute și bazate pe ecosisteme, astfel cum este consacrată în tratate și în politica comună în domeniul pescuitului, care să fie pusă în aplicare în cadrul gestionării globale a pescuitului, pentru a restabili și a menține stocurile de pește exploatate peste nivelurile care pot asigura producția maximă durabilă;

  5.  încurajează statele să își asume responsabilitățile care le revin ca state de pavilion, de coastă, state ale portului și de comercializare, în special după cum urmează:

  •  statul de pavilion - punerea integrală în aplicare a măsurilor de gestionare naționale și internaționale pentru a se asigura că navele care arborează pavilionul lor respectă normele;

  •  statul de coastă - asigurarea unui pescuit sustenabil în apele aflate sub jurisdicția sa și controlarea accesului la apele respective pentru a preveni pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN);

  •  statul portului - ratificarea și punerea deplină în aplicare a Acordul FAO (Organizația pentru Alimentație și Agricultură) privind măsurile de competența statului portului;

  •  statul de comercializare - luarea de măsuri pentru încurajarea unei mai bune coordonări între combaterea pescuitului INN și politica comercială și de piață;

  6.  subliniază importanța conservării a cel puțin 10 % din zonele litorale și marine, în conformitate cu obiectivul ONU de dezvoltare durabilă (ODD) 14.5;

  7.  subliniază importanța obiectivului ONU de dezvoltare durabilă nr. 14.7 în ceea ce privește creșterea beneficiilor economice ale utilizării sustenabile a resurselor marine pentru statele insulare mici în curs de dezvoltare și țările cel mai puțin dezvoltate, inclusiv prin gestionarea sustenabilă a pescuitului, acvaculturii și turismului;

  8.  solicită consolidarea gestionării sustenabile a pescuitului, inclusiv prin punerea în aplicare a unor măsuri de gestionare bazate pe date științifice;

  9.  solicită o cooperare regională consolidată între toate statele în ceea ce privește gestionarea pescuitului pentru o exploatare sustenabilă și echitabilă a speciilor migratoare, în special în ceea ce privește evaluările științifice ale stocurilor, monitorizarea, supravegherea și controlul activităților de pescuit, astfel cum solicită Acordul ONU privind stocurile de pește din 1995 și cele trei conferințe de revizuire din 2006, 2010 și 2016; consideră că toate speciile exploatate comercial ar trebui să facă obiectul organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP) cu competențe sporite pentru a pune în aplicare în mod eficient deciziile de gestionare și sancțiunile;

  10.  invită Comisia și Consiliul să promoveze în continuare principiile și obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului;

  11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și secretariatului CCONUSC, cu rugămintea de a fi adusă la cunoștința tuturor părților care nu sunt membre ale UE.