Förslag till resolution - B8-0382/2017Förslag till resolution
B8-0382/2017

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens)

  24.5.2017 - (2017/2653(RSP))

  till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0311/2017
  i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

  Alain Cadec för fiskeriutskottet


  Förfarande : 2017/2653(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0382/2017

  B8‑0382/2017

  Europaparlamentets resolution om FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens)

  (2017/2653(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken (förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken), och av dess mål[1],

  –  med beaktanden av den kommande FN-konferensen på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 (FN:s oceankonferens), som ska hållas vid FN:s högkvarter den 5–9 juni 2017,

  –  med beaktande av den fjärde högnivåkonferensen om vårt hav, som Europeiska unionen kommer att anordna på Malta den 5–6 oktober 2017,

  –  med beaktande av ministerkonferensen om fiske i Medelhavet, som hölls på Malta den 30 mars 2017,

  –  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 10 november 2016 med titeln Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (JOIN(2016)0049),

  –  med beaktande av den muntliga frågan till kommissionen om FN-konferensen på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (O-000031/2017 – B8‑–0311/2017),

  –  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Oceanerna och haven är av central betydelse för våra liv, vår välfärd och vår framtid. För närvarande försämras tillståndet i oceanerna snabbt – vattnet värms upp och försuras, korallerna bleknar, trycket på fiskbestånden tilltar och mängden marint avfall ökar – vilket visar att det är dags att vidta åtgärder för att mobilisera det ledarskap som behövs för att skydda våra oceaner.

  B.  Kommissionsledamot Vella har efterfrågat ökade insatser och ett större engagemang från EU:s sida för att skydda våra hav och oceaner.

  1.  Europaparlamentet välkomnar initiativet att sammankalla till en FN-konferens på hög nivå för att rikta uppmärksamheten på behovet av att agera globalt för att minska människans negativa inverkan på oceanerna.

  2.  Europaparlamentet konstaterar att trots att världssamfundet åtog sig att stoppa överfisket till 2015 vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002, så överfiskas fortfarande 31,4 % av världens fiskbestånd. Parlamentet påminner om att överfisket är ett allvarligt hot mot inte bara hela marina ekosystem utan även mot livsmedelstryggheten och den ekonomiska och sociala hållbarheten för kustsamhällena i världen.

  3.  Europaparlamentet är oroat över att den försurning av haven som de ökade koldioxidnivåerna leder till kommer att få allvarliga konsekvenser för många marina organismer. Parlamentet understryker behovet av att utveckla effektiva anpassningsåtgärder och sektorsövergripande motåtgärder för att bygga upp motståndskraften mot försurning och de skadliga effekter klimatförändringen har på oceanerna och kusternas ekosystem.

  4.  Europaparlamentet betonar behovet av en ekosystembaserad förvaltning och försiktighetsansats i enlighet med vad som fastställs i fördragen och den gemensamma fiskeripolitiken så att man kan återuppbygga och upprätthålla utnyttjade fiskbestånd ovanför de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag.

  5.  Europaparlamentet uppmanar staterna att ta sitt ansvar som flagg-, kust- hamn- och marknadsstater genom framför allt följande:

  •  Flaggstat – fullständigt genomförande av internationella och nationella förvaltningsåtgärder för att säkerställa att fartyg som för deras flagg följer reglerna.

  •  Kuststat – säkerställande av hållbart fiske i vatten som står under deras jurisdiktion samt kontroll av tillträdet till dessa vatten för att förhindra olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske).

  •  Hamnstat – ratificering och fullständigt genomförande av FAO:s (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) avtal om hamnstatsåtgärder.

  •  Marknadsstat – vidtagande av åtgärder för att säkerställa bättre samordning mellan kampen mot IUU-fiske och handels- och marknadspolitiken.

  6.  Europaparlamentet betonar vikten av att bevara minst 10 % av kust- och havsområdena, i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling nr 14.5.

  7.  Europaparlamentet betonar vikten av FN:s mål för hållbar utveckling nr 14.7 när det gäller att öka de ekonomiska fördelar som en hållbar användning av de marina resurserna kan ge små östater under utveckling och de minst utvecklade länderna, bland annat genom en hållbar förvaltning av fiskbestånden, vattenbruk och turism.

  8.  Europaparlamentet efterlyser en förstärkt hållbar fiskeförvaltning, bland annat genom införande av vetenskapsbaserade förvaltningsåtgärder.

  9.  Europaparlamentet efterlyser ett förstärkt regionalt samarbete mellan samtliga stater i fiskeriförvaltningen för att uppnå ett hållbart och jämlikt utnyttjande av långvandrande arter, i synnerhet när det gäller vetenskapliga bedömningar av bestånd samt uppföljning, kontroll och övervakning av fiskeverksamheten i enlighet med FN:s utvärdering av fiskebestånden 1995 och de tre översynskonferenserna 2006, 2010 och 2016. Parlamentet anser att alla kommersiellt nyttjade arter bör förvaltas av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer med ökad befogenhet att effektivt genomdriva förvaltningsbeslut och påföljder.

  10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fortsätta att främja principerna och målen i den gemensamma fiskeripolitiken.

  11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt sekretariatet för UNFCCC, med en begäran om att resolutionen ska spridas till alla parter i konventionen som inte är medlemmar i EU.