Procedure : 2017/2692(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0383/2017

Indgivne tekster :

B8-0383/2017

Forhandlinger :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Afstemninger :

PV 01/06/2017 - 7.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0243

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 272kWORD 54k
29.5.2017
PE605.486v01-00
 
B8-0383/2017

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om bekæmpelse af antisemitisme (2017/2692(RSP))


Roberta Metsola, Heinz K. Becker for EPP-Gruppen
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen
Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af antisemitisme (2017/2692(RSP))  
B8-0383/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til præamblen til traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig anden henvisning, fjerde til syvende henvisning, artikel 2, artikel 3, stk. 3, andet led, og artikel 6,

–  der henviser til artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000,

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse af ofre og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA(2),

–  der henviser til vedtagelsen i 2015 af den europæiske dagsorden for sikkerhed,

–  der henviser til Europarådets resolution 2106 (2016) af 20. april 2016 om et nyt tilsagn i kampen mod antisemitisme i Europa,

–  der henviser til konklusionerne fra Kommissionens første årlige kollokvium om grundlæggende rettigheder, der blev afholdt i Bruxelles den 1. og 2. oktober 2015 med titlen "Tolerance og respekt: forebyggelse og bekæmpelse af antisemitisk og antimuslimsk had i Europa",

–  der henviser til udnævnelsen i december 2015 af en koordinator i Kommissionen for bekæmpelse af antisemitisme,

–  der henviser til nedsættelsen i juni 2016 af EU-gruppen på højt plan om bekæmpelse af racisme, fremmedhad og andre former for intolerance,

–  der henviser til adfærdskodeksen om bekæmpelse af ulovlig hadtale på internettet, som Kommissionen og førende IT-virksomheder samt andre platforme og sociale medier blev enige om den 31. maj 2016,

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2016 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015(3),

–  der henviser til de voldelige angreb og terrorangreb rettet mod medlemmer af det jødiske samfund, som har fundet sted i de seneste år i flere medlemsstater,

–  der henviser til det primære ansvar, som regeringerne har for alle borgeres sikkerhed og tryghed, og det deraf følgende primære ansvar for at overvåge og forebygge vold, herunder antisemitisk vold, og retsforfølge gerningsmændene,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at antallet af antisemitiske hændelser i EU's medlemsstater er steget betydeligt i de seneste år, således som bl.a. Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har rapporteret;

B.  der henviser til, at det er blevet rapporteret, at når der er indført målrettede sikkerhedsforanstaltninger, har de bidraget til at forebygge og mindske antallet af voldelige antisemitiske angreb;

C.  der henviser til, at bekæmpelse af antisemitisme er et ansvar for samfundet som helhed;

1.  understreger, at hadefuld tale og alle former for vold mod europæiske jødiske borgere er uforenelige med Den Europæiske Unions værdier;

2.  opfordrer medlemsstaterne og EU's institutioner og agenturer til at vedtage og anvende arbejdsdefinitionen på antisemitisme, der anvendes af International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)(4), med henblik på at støtte de retslige og retshåndhævende myndigheder i deres indsats for at identificere og retsforfølge antisemitiske angreb på en mere virkningsfuld og effektiv måde, og opfordrer medlemsstaterne til at følge Det Forenede Kongeriges og Østrigs eksempel i denne forbindelse;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at tage alle nødvendige skridt til at bidrage aktivt til at garantere sikkerheden for deres jødiske borgere og jødiske religiøse, uddannelsesmæssige og kulturelle faciliteter i tæt samråd og dialog med jødiske samfund;

4.  glæder sig over udnævnelsen af Kommissionens koordinator for bekæmpelse af antisemitisme og opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilvejebringe alle de nødvendige værktøjer og den nødvendige støtte til at gøre denne funktion så effektiv som muligt;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at udnævne nationale koordinatorer for bekæmpelse af antisemitisme;

6.  opfordrer medlemmer af nationale og regionale parlamenter og politiske ledere til systematisk og offentligt at fordømme antisemitiske udtalelser og engagere sig i modpropaganda og modfortællinger og nedsætte tværpolitiske parlamentariske grupper mod antisemitisme for at skærpe kampen på tværs af det politiske spektrum;

7.  understreger den vigtige rolle, som civilsamfundsorganisationer og uddannelse spiller med hensyn til at forebygge og bekæmpe alle former for had og intolerance, og opfordrer til øget økonomisk støtte;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde medierne til at fremme respekt for alle trosretninger, værdsættelse af mangfoldighed og efteruddannelse til journalister vedrørende alle former for antisemitisme med henblik på at komme eventuelle fordomme til livs;

9.  opfordrer de medlemsstater, hvor man endnu ikke har påberåbt sig motiver baseret på race, national eller etnisk oprindelse eller religion eller tro som en skærpende omstændighed i forbindelse med en strafbar handling, til at rette op på denne situation hurtigst muligt og skride til handling for at få Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen fuldt ud og korrekt gennemført og håndhævet, således at det sikres, at antisemitiske handlinger retsforfølges af medlemsstaternes myndigheder såvel online som offline;

10.  insisterer på, at det er nødvendigt at give de retshåndhævende myndigheder målrettet uddannelse i bekæmpelse af hadforbrydelser og forskelsbehandling, og at det er nødvendigt at oprette særlige kriminalitetsafdelinger, som skal bekæmpe had, inden for politiet, hvor sådanne enheder endnu ikke eksisterer, og opfordrer EU's agenturer og internationale organisationer til at hjælpe medlemsstaterne med at tilbyde en sådan oplæring;

11.  tilskynder til grænseoverskridende samarbejde på alle niveauer i forbindelse med retsforfølgning af hadforbrydelser og frem for alt i retsforfølgelsen af alvorlige kriminelle handlinger såsom terroristaktiviteter;

12.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at intensivere bestræbelserne på at sikre, at der indføres et omfattende og effektivt system til systematisk indsamling af pålidelige, relevante og sammenlignelige oplysninger om hadforbrydelser, opdelt efter motiv, herunder terrorhandlinger;

13.  opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med den aftalte adfærdskodeks mellem Kommissionen og førende IT-virksomheder indtrængende at tilskynde onlineformidlere og sociale medieplatforme til øjeblikkeligt at træffe foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe antisemitisk hadtale på nettet;

14.  fremhæver, at skoler udgør en enestående mulighed til at formidle værdier som tolerance og respekt, idet de når ud til alle børn fra en tidlig alder;

15.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme undervisning om holocaust ("Shoah") i skoler og til at sikre, at lærerne er tilstrækkeligt uddannet til at udføre denne opgave og klædt på til at tackle mangfoldighed i klasseværelset; opfordrer også medlemsstaterne til at overveje at revidere skolebøger for at sikre, at jødisk historie og jødernes liv i dag præsenteres på en omfattende og afbalanceret måde, og at alle former for antisemitisme undgås;

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge den økonomiske støtte til målrettede aktiviteter og uddannelsesprojekter, til at opbygge og styrke partnerskaber med jødiske samfund og institutioner og til at tilskynde til udvekslinger mellem børn og unge mennesker af forskellige trosretninger gennem fælles aktiviteter, iværksætte og støtte informationskampagner herom;

17.  opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med internationale aktører såsom UNESCO, OSCE og Europarådet samt andre internationale partnere med henblik på at bekæmpe antisemitisme på internationalt plan;

18.  opfordrer Kommissionen til at anmode om rådgivende status inden for IHRA;

19.  tilskynder hver medlemsstat til officielt at markere den internationale mindedag for holocaust den 27. januar;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Europarådet, OSCE og De Forenede Nationer.

 

(1)

EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.

(2)

EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0485.

(4)

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik