Projekt rezolucji - B8-0383/2017Projekt rezolucji
B8-0383/2017

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie walki z antysemityzmem

  29.5.2017 - (2017/2692(RSP))

  złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
  zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

  Roberta Metsola, Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE
  Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Viorica Dăncilă w imieniu grupy S&D
  Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE


  Procedura : 2017/2692(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0383/2017
  Teksty złożone :
  B8-0383/2017
  Teksty przyjęte :

  B8-0383/2017

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego sprawie walki z antysemityzmem

  (2017/2692(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając preambułę Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jej motyw drugi, czwarty i siódmy, art. 2, art. 3 ust. 3 tiret drugie i art.6,

  –  uwzględniając art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r.,

  –  uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych[1],

  –  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW[2],

  –  uwzględniając przyjęcie w 2015 r. Europejskiej agendy bezpieczeństwa,

  –  uwzględniając rezolucję Rady Europy nr 2106 (2016) z 20 kwietnia 2016 r. pt. „Odnowienie zobowiązania do walki z antysemityzmem w Europie”,

  –  uwzględniając pierwsze coroczne sympozjum Komisji na temat praw podstawowych pt. „Tolerancja i szacunek: zapobieganie antysemickiej i antymuzułmańskiej nienawiści w Europie”, które odbyło się w Brukseli w dniach 1–2 października 2015 r.,

  –  uwzględniając powołanie w grudniu 2015 r. koordynatora Komisji ds. zwalczania antysemityzmu,

  –  uwzględniając ustanowienie w czerwcu 2016 r. unijnej grupy wysokiego szczebla ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji,

  –  uwzględniając kodeks postępowania w dziedzinie zwalczania nielegalnych treści w internecie nawołujących do nienawiści, przyjęty w dniu 31 maja 2016 r. przez Komisję oraz wiodące przedsiębiorstwa z branży IT, a także przez inne platformy i firmy zarządzające mediami społecznościowymi,

  –  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r.[3],

  –  uwzględniając wymierzone w członków społeczności żydowskiej ukierunkowane brutalne ataki terrorystyczne, do których doszło w ostatnich latach w kilku państwach członkowskich,

  –  uwzględniając, że głównym obowiązkiem rządów krajowych jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa wszystkich obywateli, co oznacza, że ich podstawowym obowiązkiem jest monitorowanie przypadków przemocy, w tym przemocy o podłożu antysemickim, zapobieganie jej i ściganie jej sprawców,

  –  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że według raportów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), a także innych podmiotów, w ostatnich latach w państwach członkowskich UE znacznie wzrosła liczba ataków antysemickich;

  B.  mając na uwadze, że zgodnie z doniesieniami wprowadzenie ukierunkowanych środków bezpieczeństwa okazało się pomocne w zapobieganiu brutalnym atakom antysemickim oraz w zmniejszaniu ich liczby;

  C.  mając na uwadze, że walka z antysemityzmem jest obowiązkiem całego społeczeństwa;

  1.  podkreśla, że mowa nienawiści oraz wszelkie formy przemocy wobec europejskich obywateli żydowskich są sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej;

  2.  wzywa państwa członkowskie oraz instytucje i agencje Unii Europejskiej do przyjęcia i stosowania roboczej definicji antysemityzmu, którą posługuje się Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA)[4], w celu wsparcia organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w prowadzonych przez nie działaniach mających na celu skuteczniejsze i bardziej efektywne rozpoznawanie ataków antysemickich i ściganie ich sprawców oraz zachęca państwa członkowskie do pójścia za przykładem Zjednoczonego Królestwa i Austrii w tym zakresie;

  3.  wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu aktywnego przyczyniania się do zapewnienia bezpieczeństwa ich obywateli żydowskich oraz żydowskich obiektów kultu, a także placówek edukacji i kultury, w ścisłej współpracy i dialogu ze wspólnotami żydowskimi;

  4.  z zadowoleniem przyjmuje powołanie koordynatora Komisji ds. zwalczania antysemityzmu i wzywa Komisję do zapewnienia mu wszelkich niezbędnych narzędzi i wsparcia, tak aby funkcja ta była możliwie jak najbardziej skuteczna;

  5.  wzywa państwa członkowskie od wyznaczenia krajowych koordynatorów ds. zwalczania antysemityzmu;

  6.  wzywa posłów do parlamentów krajowych i regionalnych oraz przywódców politycznych do systematycznego i publicznego potępiania antysemickich wypowiedzi oraz do wydawania komunikatów i przesłań alternatywnych, a także do utworzenia ponadpartyjnych grup parlamentarnych ds. zwalczania antysemityzmu, tak aby nadać tej walce znaczenia w szerszym spektrum politycznym;

  7.  podkreśla istotną rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego i edukacji w zapobieganiu wszelkim formom nienawiści i nietolerancji i zwalczaniu ich, oraz wzywa do zwiększenia wsparcia finansowego;

  8.  wzywa państwa członkowskie od apelowania do mediów o propagowanie poszanowania wszystkich wyznań oraz doceniania różnorodności, w także o zapewnianie dziennikarzom szkoleń dotyczących wszystkich form antysemityzmu, tak aby zaradzić ewentualnej stronniczości;

  9.  wzywa te państwa członkowskie, w których jak dotąd motywy związane z rasą, narodowością, pochodzeniem etnicznym, religią lub światopoglądem nie są uznawane za okoliczność obciążającą przestępstwa, do jak najszybszego zaradzenia tej sytuacji oraz do podjęcia działań w celu pełnego i właściwego wdrożenia i wykonania decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, tak aby sprawcy ataków antysemickich byli ścigani przez organy wszystkich państw członkowskich, zarówno ataki w internecie, jak i poza nim;

  10.  podkreśla konieczność zapewnienia organom ścigania ukierunkowanego szkolenia z zakresu zwalczania przestępstw z nienawiści oraz dyskryminacji, a także utworzenia wyspecjalizowanych, zwalczających przestępstwa z nienawiści oddziałów policji tam, gdzie takich oddziałów jeszcze nie ma, oraz wzywa agencje UE i organizacje międzynarodowe do wspierania państw członkowskich w zapewnianiu takich szkoleń;

  11.  zachęca do transgranicznej współpracy na wszystkich poziomach ścigania przestępstw z nienawiści, zwłaszcza poważnych przestępstw, takich jak działalność terrorystyczna;

  12.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do wzmożenia działań mających na celu dopilnowanie wprowadzenia wszechstronnego i skutecznego systemu służącego systematycznemu gromadzeniu wiarygodnych, istotnych i porównywalnych danych o przestępstwach z nienawiści, w podziale na rodzaj motywu, w tym o aktach terroryzmu;

  13.  w nawiązaniu do kodeksu postępowania uzgodnionego przez Komisję i wiodące przedsiębiorstwa z branży IT wzywa państwa członkowskie do zaapelowania do pośredników online i platform mediów społecznościowych o szybkie podjęcie działań mających na celu zapobieganie antysemickiej mowie nienawiści online oraz zwalczanie jej;

  14.  podkreśla, że szkoły oferują jedyną w swoim rodzaju możliwość przekazania wartości tolerancji i szacunku, ponieważ mają możliwość dotarcia do wszystkich dzieci od najmłodszego wieku;

  15.  zachęca państwa członkowskie do propagowania nauczania o Holokauście (Shoah) w szkołach oraz dopilnowania, by nauczyciele byli odpowiednio do tego zadania przeszkoleni, a także by posiadali odpowiednie narzędzia do podjęcia zagadnienia różnorodności w klasie; zachęca państwa członkowskie do rozważenia dokonania przeglądu podręczników szkolnych w celu dopilnowania, by historia Żydów i życie współczesnych Żydów były przedstawiane w sposób wszechstronny i zrównoważony, oraz aby były one wolne od wszelkich form antysemityzmu;

  16.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia finansowego na ukierunkowane działania i projekty edukacyjne, do budowania i wzmacniania partnerstw ze wspólnotami i instytucjami żydowskimi, a także do zachęcania do kontaktów dzieci i młodzieży różnych wyznań poprzez wspólne aktywności, oraz do uruchomienia i wspierania poświęconych tym zagadnieniom kampanii zwiększających świadomość;

  17.  wzywa Komisję do ścisłej współpracy z takimi podmiotami międzynarodowymi, jak UNESCO, OBWE i Rada Europy, a także z innymi partnerami międzynarodowymi w celu zwalczania antysemityzmu na szczeblu międzynarodowym;

  18.  wzywa Komisję do wystąpienia o przyznanie jej statusu doradcy w IHRA;

  19.  zachęca państwa członkowskie do oficjalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w dniu 27 stycznia;

  20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE i krajów kandydujących, Radzie Europy, OBWE oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.