Förfarande : 2017/2692(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0383/2017

Ingivna texter :

B8-0383/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0243

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 265kWORD 49k
29.5.2017
PE605.486v01-00
 
B8-0383/2017

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP))


Roberta Metsola, Heinz K. Becker för PPE-gruppen
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marju Lauristin, Emilian Pavel, Tanja Fajon, Viorica Dăncilă för S&D-gruppen
Cecilia Wikström, Beatriz Becerra Basterrechea, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP))  
B8-0383/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ingressen till Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt andra strecksatsen och strecksatserna 4–7, artikel 2, artikel 3.3 andra strecksatsen samt artikel 6,

–  med beaktande av artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000,

–  med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF(2),

–  med beaktande av antagandet 2015 av den europeiska säkerhetsagendan,

–  med beaktande av Europarådets resolution 2106 (2016) av den 20 april 2016 Renewed commitment in the fight against antisemitism in Europe,

–  med beaktande av slutsatserna från kommissionens första årliga kollokvium om de grundläggande rättigheterna som hölls i Bryssel den 1–2 oktober 2015 med rubriken Tolerans och respekt: Att förebygga och bekämpa antisemitiskt och antimuslimskt hat i Europa,

–  med beaktande av utnämningen i december 2015 av en kommissionssamordnare för bekämpning av antisemitism,

–  med beaktande av inrättandet i juni 2016 av en högnivågrupp för kampen mot rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans,

–  med beaktande av den uppförandekod om motverkande av olaglig hatpropaganda på nätet som kommissionen och ledande IT-företag samt andra plattformar och företag för sociala medier kom överens om den 31 maj 2016,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2016 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015(3),

–  med beaktande av de våldsamma attackerna och terroristangreppen riktade mot medlemmar av den judiska befolkningen, som har ägt rum under senare år i flera medlemsstater,

–  med beaktande av regeringarnas främsta skyldighet att erbjuda alla medborgare säkerhet och trygghet, och den därav följande skyldigheten att övervaka och förhindra våld, inklusive antisemitiskt våld, och att ställa förövarna inför rätta,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Antalet antisemitiska incidenter i EU-medlemsstaterna har ökat väsentligt under senare år, vilket har rapporterats av bl.a. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

B.  Det har rapporterats att när särskilda säkerhetsåtgärder har införts, har de bidragit till att förebygga och minska antalet våldsamma antisemitiska attacker.

C.  Kampen mot antisemitismen är hela samhällets ansvar.

1.  Europaparlamentet betonar att hatpropaganda och alla former av våld mot europeiska judiska medborgare strider mot Europeiska unionens värderingar.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och unionens institutioner och byråer att anta och tillämpa den arbetsdefinition av antisemitism som används av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)(4) för att stödja de rättsliga och brottsbekämpande myndigheterna i deras ansträngningar att effektivare identifiera och lagföra antisemitiska attacker, och uppmanar medlemsstaterna att följa Storbritanniens och Österrikes exempel i detta sammanhang.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla åtgärder som krävs för att aktivt bidra till att garantera de judiska medborgarnas säkerhet samt trygga judiska lokaler för religionsutövning, undervisning och kulturaktiviteter, i nära samarbete och dialog med det judiska samfundet.

4.  Europaparlamentet välkomnar att en kommissionssamordnare för bekämpning av antisemitism har utsetts, och uppmanar kommissionen att tillhandahålla alla nödvändiga verktyg och allt det stöd som krävs för att denna funktion ska bli så effektiv som möjligt.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utse nationella samordnare för bekämpning av antisemitism.

6.  Europaparlamentet uppmuntrar ledamöterna i nationella och regionala parlament och politiska ledare att systematiskt och offentligt fördöma antisemitiska uttalanden och att engagera sig för motpropaganda och alternativa berättelser samt att inrätta partiöverskridande grupper mot antisemitism för att intensifiera kampen över hela det politiska spektrumet.

7.  Europaparlamentet betonar vilken viktig roll som civilsamhällets organisationer och utbildning har för att förebygga och bekämpa alla former av hat och intolerans, och uppmanar till ökat ekonomiskt stöd.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra medierna att främja respekten för alla trosuppfattningar och uppskattningen av mångfald samt att utbilda journalister om alla former av antisemitism, för att komma åt eventuella fördomar.

9.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater där motiv kopplade till ras, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning ännu inte betraktas som en försvårande omständighet vid brott att rätta till detta så snart som möjligt, och att agera för att rådets rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen införs och tillämpas helt och fullt, så att antisemitiska handlingar både på och utanför internet garanterat lagförs av medlemsstaternas myndigheter.

10.  Europaparlamentet insisterar på att de brottsbekämpande myndigheterna ska ges målinriktad utbildning i att bekämpa hatbrott och diskriminering och på inrättandet av särskilda avdelningar inom polisen som ska bekämpa hatbrott, där sådana avdelningar ännu inte finns, och uppmanar EU:s byråer och internationella organisationer att hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla sådan utbildning.

11.  Europaparlamentet uppmuntrar gränsöverskridande samarbete på alla nivåer i lagföringen av hatbrott, framför allt lagföring av allvarliga brott såsom terroristverksamhet.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sina ansträngningar att se till att det införs ett omfattande och effektivt system för systematisk insamling av tillförlitliga, relevanta och jämförbara uppgifter om hatbrott, uppdelad efter motiv, bl.a. terrorism.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, i samband med den uppförandekod som man kommit överens med ledande IT-företag om, driva på online-mellanhänder och plattformar för sociala medier att snabbt vidta åtgärder för att förhindra och bekämpa antisemitisk hatpropaganda på nätet.

14.  Europaparlamentet betonar att skolorna erbjuder en unik möjlighet att förmedla värdena tolerans och respekt, eftersom de når ut till alla barn från tidig ålder.

15.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja undervisning om förintelsen i skolorna och att se till att lärarna är tillräckligt utbildade för denna uppgift och att de har beredskap att hantera mångfald i klassrummen. Parlamentet uppmuntrar också medlemsstaterna att överväga en omarbetning av läroböckerna för att se till att judisk historia och judars liv i dag presenteras på ett fullständigt och balanserat sätt, och att alla former av antisemitism undviks.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka det ekonomiska stödet till riktade åtgärder och utbildningsprojekt, bygga upp och förstärka partnerskap med judiska befolkningsgrupper och institutioner, och att uppmuntra utbyte mellan barn och ungdomar med olika religioner via gemensamma aktiviteter samt inleda och ge stöd till informationskampanjer i detta syfte.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla nära kontakter med internationella aktörer såsom Unesco, OSSE och Europarådet, samt andra internationella partner, för att bekämpa antisemitism på internationell nivå.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begära att få en rådgivande ställning inom International Holocaust Remembrance Alliance.

19.  Europaparlamentet uppmuntrar varje medlemsstat att officiellt högtidlighålla minnesdagen med anledning av förintelsen den 27 januari.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Europarådet, OSSE och Förenta nationerna.

(1)

EUT L 328, 6.12.2008, s. 55.

(2)

EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0485.

(4)

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy