Предложение за резолюция - B8-0384/2017Предложение за резолюция
B8-0384/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно многогодишната рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 — 2022 г.

29.5.2017 - (2017/2702(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Йожеф Над, Роберта Мецола от името на групата PPE
Сурая Пост, Биргит Зипел от името на групата S&D
Ангелика Млинар, Натали Гризбек от името на групата ALDE
Барбара Спинели, Корнелия Ернст, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Хосу Хуаристи Абаунс, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос от името на групата GUE/NGL
Улрике Луначек, Юдит Саргентини, Жозеп-Мария Терикабрас, Бас Ейкхаут, Татяна Жданока, Ева Жоли, Паскал Дюран от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2017/2702(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0384/2017
Внесени текстове :
B8-0384/2017
Приети текстове :

B8‑0384/2017

Резолюция на Европейския парламент относно многогодишната рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018—2022 г.

(2017/2702(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14423/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0528/2016),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0000/2017),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 декември 2012 г. относно проекта за решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013—2017 г. (10449/2012 — C7-0169/2012 — 2011/0431(APP)[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно положението на основните права в Европейския съюз през 2015 г.[2],

–  като взе предвид изявлението на Комисията и на Съвета от 31 май 2017 г. относно многогодишната рамка за периода 2018—2022 г. за Агенцията на Европейския съюз за основните права,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз е поел ангажимент за гарантирането на правата, провъзгласени в Хартата на основните права на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че проектът за решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018—2022 г., представен на Парламента за одобрение, включва осем тематични области: жертви на престъпления и достъп до правосъдие; равенство и всякаква форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или въз основа на националност; информационно общество, и по-специално — зачитане на личния живот и защита на личните данни; съдебно сътрудничество, освен по наказателноправни въпроси; миграция, граници, убежище и интеграция на бежанците и мигрантите; расизъм, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост; права на детето; интеграция и социално приобщаване на ромите с акцент върху антиромските настроения;

В.  като има предвид, че включването на областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в многогодишната рамка ще отразява не само потребностите на място, но и ще позволява на Агенцията да предоставя цялостен анализ по собствена инициатива в области, които са от очевидно значение за основните права, особено като се имат предвид неотдавнашните и текущите законодателни промени на равнище ЕС в тази област;

Г.  като има предвид, че вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси станаха част от правото на Съюза и поради това са включени в обхвата на задачите на Агенцията, както всички области, попадащи в областите на компетентност на Съюза, в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета;

Д.  като има предвид, че въпреки че полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси не са включени в решението на Съвета за създаване на многогодишна рамка, Агенцията ще може да продължава да изпълнява задачите си в тези области по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията съгласно член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета;

Е.  като има предвид, че създаването на многогодишната рамка на Агенцията за периода 2018—2022 г. е необходимо за гарантирането на непрекъснатостта на нейната дейност, и като има предвид, че липсата на нова многогодишна рамка до началото на 2018 г. предполага, че Агенцията може да работи само ако е постъпило конкретно искане от дадена институция, а не по своя собствена инициатива;

1.  изразява съжаление във връзка с липсата на споразумение в Съвета по отношение на включването на предложените нови тематични области, а именно полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, в новата многогодишна рамка;

2.  припомня значението на работата на Агенцията и нейната ключова роля за утвърждаване на основните права в целия ЕС;

3.  счита, че един от основните аспекти на работата на Агенцията е да продължава да предоставя подкрепа по въпроси, свързани със спазването на основните права в рамките на правото на Съюза, и че това налага Агенцията да осъществява своята дейност без прекъсване;

4.  приветства изявленията на Комисията и Съвета и подчертава необходимостта от подобряване на работните процедури за управлението и функционирането на Агенцията и от изясняване, че правомощията на Агенцията включват също така въпросите от „бившия трети стълб“ (полицейско сътрудничество и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси);

5.  отбелязва различията в становищата на Комисията и Съвета относно тълкуването на Регламента за създаване на Агенцията и призовава и двете институции да постигнат споразумение във възможно най-кратък срок;

6.  приканва Комисията, след извършване на външната оценка на Агенцията през 2017 г., да представи предложение за изменение на Регламент (ЕО) № °168/2007, които Парламентът счита за необходими за подобряването на процедурите за управлението и функционирането на Агенцията и привеждането на регламента в съответствие с Договора от Лисабон, както е предвидено в член 31, параграф 2 от него;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на Агенцията на Европейския съюз за основните права.