Návrh usnesení - B8-0384/2017Návrh usnesení
B8-0384/2017

NÁVRH USNESENÍ o víceletém rámci pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022

29.5.2017 - (2017/2702(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

József Nagy, Roberta Metsola za skupinu PPE
Soraya Post, Birgit Sippel za skupinu S&D
Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE

Postup : 2017/2702(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0384/2017
Předložené texty :
B8-0384/2017
Přijaté texty :

B8-0384/2017

Usnesení Evropského parlamentu o víceletém rámci pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022

(2017/2702(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14423/2016),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 352 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0528/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0000/2017),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 13. prosince 2012 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013–2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))[1],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2016 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2015[2],

–  s ohledem na prohlášení Komise a Rady ze dne 31. května 2017 o víceletém rámci pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že je Evropská unie zavázána k zaručování práv vyhlášených v Listině základních práv Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022, předložený Parlamentu k vyslovení souhlasu, obsahuje těchto osm tematických oblastí: oběti trestných činů a přístup ke spravedlnosti; rovnost a diskriminace založená na jakémkoli důvodu, jako jsou pohlaví, rasa, barva pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické názory či jakékoli jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace; informační společnost, a zejména respektování soukromého života a ochrana osobních údajů; justiční spolupráce, s výjimkou trestních věcí; migrace, hranice, azyl a integrace uprchlíků a migrantů; rasismus, xenofobie a s nimi spojená nesnášenlivost; práva dítěte; integrace a sociální začleňování Romů se zaměřením na nesnášenlivost vůči Romům;

C.  vzhledem k tomu, že začlenění policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech do víceletého rámce by nejen odráželo potřeby přímo na místě, ale také aby ze své vlastní iniciativy prováděla komplexní analýzy v oblastech, jež jsou pro základní práva zjevně relevantní, obzvlášť vzhledem k nedávnému a pokračujícímu legislativnímu vývoji na úrovni EU v této oblasti;

D.  vzhledem k tomu, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech staly součástí unijního práva, a že tedy spadají do okruhu úkolů agentury, stejně jako všechny oblasti spadající do pravomocí Unie, v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 168/2007;

E.  vzhledem k tomu, že i když policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech nejsou zahrnuty do rozhodnutí Rady, kterým se stanoví víceletý rámec, bude agentura moci pokračovat v plnění svých úkolů v těchto oblastech na žádost Parlamentu, Rady nebo Komise podle čl. 5 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 168/2007;

F.  vzhledem k tomu, že vytvoření víceletého rámce pro agenturu na roky 2018–2022 je nezbytné k zajištění kontinuity jejích činností, a vzhledem k tomu, že neexistence nového víceletého rámce na začátku roku 2018 by měla za následek, že by agentura mohla pracovat jen na zvláštní žádost některého z orgánů, a ne z vlastního podnětu;

1.  lituje skutečnosti, že v Radě nebylo dosaženo dohody ohledně začlenění navrhovaných tematických oblastí policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech do nového víceletého rámce;

2.  znovu zdůrazňuje význam činnosti agentury a její klíčové úlohy při prosazování základních práv v celé EU;

3.  domnívá se, že jedním ze základních aspektů práce agentury je i nadále poskytovat podporu týkající se dodržování základních práv v oblasti právních předpisů Unie a že je k tomu zapotřebí nepřerušený výkon činností agentury;

4.  vítá prohlášení Komise a Rady a trvá na tom, že je nutné zlepšit pracovní postupy správy a fungování agentury a objasnit, že do oblasti působnosti agentury FRA patří i záležitosti „bývalého třetího pilíře“ policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech;

5.  bere na vědomí rozdílné názory Komise a Rady, pokud jde o výklad zakládajícího nařízení agentury a vyzývá oba orgány, aby co nejdříve dosáhly dohody;

6.  v návaznosti na externí hodnocení agentury v roce 2017 vyzývá Komisi, aby předložila návrh změn nařízení (ES) č. 168/2007, jež považuje za nutné pro zlepšení postupů správy a fungování agentury, a aby toto nařízení uvedla do souladu s Lisabonskou smlouvou, jak stanoví čl. 31 odst. 2 tohoto nařízení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Agentuře Evropské unie pro základní práva.