Forslag til beslutning - B8-0384/2017Forslag til beslutning
B8-0384/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om den flerårige ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022

29.5.2017 - (2017/2702(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

József Nagy, Roberta Metsola for PPE-Gruppen
Soraya Post, Birgit Sippel for S&D-Gruppen
Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2017/2702(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0384/2017
Indgivne tekster :
B8-0384/2017
Vedtagne tekster :

B8‑0384/2017

Europa-Parlamentets beslutning om den flerårige ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022

(2017/2702(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14423/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0528/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0000/2017),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 13. december 2012 om udkast til Rådets afgørelse om en flerårig ramme for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))[1],

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2016 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015[2],

–  der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 31. maj 2017 om den flerårige ramme for 2018-2022 for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union er forpligtet til at sikre de rettigheder, der proklameres i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

B.  der henviser til, at udkastet til Rådets afgørelse om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2018-2022, som blev forelagt Parlamentet til godkendelse, består af otte tematiske områder: ofre for kriminalitet og adgang til domstolsprøvelse, ligestilling og forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller nationalitet, informationssamfundet og navnlig respekt for privatlivet og beskyttelse af personoplysninger, retligt samarbejde, undtagen i straffesager, indvandring, grænser, asyl og integration af flygtninge og indvandrere, racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed, barnets rettigheder samt integration og social inklusion af romaer med fokus på romafjendtlighed;

C.  der henviser til, at medtagelse af området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager i den flerårige ramme ikke blot vil afspejle behovene på stedet, men også vil gøre det muligt for agenturet at tilvejebringe omfattende analyser på eget initiativ på områder, som er af klar relevans for grundlæggende rettigheder, navnlig i lyset af de seneste og igangværende lovgivningstiltag på EU-plan på dette område;

D.  der henviser til, at efter Lissabontraktatens ikrafttræden er politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager blevet en del af EU-retten og er derfor omfattet af agenturets opgaver ligesom alle områder henhørende under Unionens kompetencer, jf. artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007;

E.  der henviser til, at selv om politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager ikke er omfattet af Rådets afgørelse om oprettelse af en flerårig ramme, vil agenturet være i stand til fortsat at udføre sine opgaver på disse områder efter anmodning fra Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, i henhold til artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007;

F.  der henviser til, at etableringen af agenturets flerårige ramme for 2018-2022 er nødvendig for at sikre kontinuiteten i dets aktiviteter, og til, at fraværet af en ny fastsat flerårig ramme senest i begyndelsen af 2018 vil indebære, at agenturet kun kan fungere, hvis der er en specifik anmodning fra en institution og ikke på eget initiativ;

1.  beklager den manglende enighed i Rådet for så vidt angår medtagelse af de foreslåede tematiske områder, nemlig politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, i den nye flerårige ramme;

2.  gentager betydningen af agenturets arbejde og dets centrale rolle med hensyn til at fremme grundlæggende rettigheder i hele EU;

3.  mener, at et af de grundlæggende aspekter ved agenturets arbejde er fortsat at yde rådgivning om respekt for de grundlæggende rettigheder inden for EU-retten, hvilket dermed kræver, at agenturets arbejde ikke udsættes for afbrydelser;

4.  glæder sig over Kommissionens og Rådets erklæringer og understreger, at det er nødvendigt at forbedre arbejdsprocedurerne for forvaltningen og driften af agenturet og at præcisere, at agenturets beføjelser også omfatter den tidligere tredje søjle vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager;

5.  noterer sig Kommissionens og Rådets afvigende udtalelser om fortolkningen af agenturets grundforordning og opfordrer begge institutioner til at nå frem til en aftale hurtigst muligt;

6.  opfordrer Kommissionen til som følge af den eksterne evaluering af agenturet i 2017 at fremsætte et forslag til ændring af forordning (EF) nr. 168/2007, som den finder nødvendigt for at forbedre procedurerne for forvaltning og drift af agenturet og for at tilpasse forordningen til Lissabontraktaten som fastsat i artikel 31, stk. 2, i nævnte forordning;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.