Πρόταση ψηφίσματος - B8-0384/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0384/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022

29.5.2017 - (2017/2702(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

József Nagy, Roberta Metsola εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Soraya Post, Birgit Sippel εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly, Pascal Durand εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2017/2702(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0384/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0384/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0384/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022

(2017/2702(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου ((14423/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0528/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων(A8-0000/2017),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2013-2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))[1].

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015[2],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με το πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να εγγυάται τα δικαιώματα που διακηρύσσονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022, που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο προς έγκριση, περιλαμβάνει οκτώ θεματικούς τομείς: θύματα εγκληματικών πράξεων και πρόσβαση στη δικαιοσύνη· ισότητα και διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή λόγω υπηκοότητας· κοινωνία της πληροφορίας, και ιδίως σεβασμός της προσωπικής ζωής και προστασία των προσωπικών δεδομένων· δικαστική συνεργασία, εξαιρουμένου του τομέα των ποινικών υποθέσεων· μετανάστευση, σύνορα, άσυλο και ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών· ρατσισμός, ξενοφοβία και συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας· δικαιώματα του παιδιού· και ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά με έμφαση στον αντιαθιγγανισμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπερίληψη του τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στο πολυετές πλαίσιο δεν θα αντικατοπτρίζει μόνο τις επιτόπιες ανάγκες, αλλά θα επιτρέψει επίσης στον Οργανισμό να παρέχει ολοκληρωμένες αναλύσεις με δική του πρωτοβουλία σε τομείς που παρουσιάζουν προφανές ενδιαφέρον για τα θεμελιώδη δικαιώματα, με δεδομένες ιδίως τις πρόσφατες και τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η αστυνομική συνεργασία και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις αποτελούν πλέον μέρος του ενωσιακού δικαίου και, συνεπώς, καλύπτονται από το πεδίο των καθηκόντων του Οργανισμού, όπως όλοι οι τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.°168/2007 του Συμβουλίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη κι αν η αστυνομική συνεργασία και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις δεν περιληφθούν στην απόφαση του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς πλαισίου, ο Οργανισμός θα μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά του στους τομείς αυτούς μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση του πολυετούς πλαισίου του Οργανισμού για την περίοδο 2018-2022 είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων του, και ότι αν δεν έχει θεσπιστεί νέο πολυετές πλαίσιο έως τις αρχές του 2018, ο Οργανισμός θα μπορεί να αναλαμβάνει δράση μόνο κατόπιν υποβολής συγκεκριμένου αιτήματος από θεσμικό όργανο και όχι με δική του πρωτοβουλία·

1.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την έλλειψη συμφωνίας στο Συμβούλιο όσον αφορά την ένταξη των νέων προτεινόμενων θεματικών τομέων, αστυνομική συνεργασία και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, στο νέο πολυετές πλαίσιο·

2.  επαναλαμβάνει τη σημασία του έργου του Οργανισμού και τον καθοριστικό ρόλο του για την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλη την ΕΕ·

3.  θεωρεί ότι μια από τις θεμελιώδεις πτυχές του έργου του Οργανισμού είναι η συνέχιση της παροχής υποστήριξης σε σχέση με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου, και ότι για τούτο απαιτείται η αδιάλειπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού·

4.  χαιρετίζει τις δηλώσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, και εμμένει στην άποψη ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθούν οι πρακτικές διαδικασίες διακυβέρνησης και λειτουργίας του Οργανισμού και να διευκρινιστεί ότι στην αρμοδιότητα του Οργανισμού περιλαμβάνονται επίσης τα θέματα «τρίτου πυλώνα», αστυνομική συνεργασία και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις·

5.  επισημαίνει τις αποκλίνουσες απόψεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον αφορά την ερμηνεία του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, και καλεί τα δύο θεσμικά όργανα να καταλήξουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν·

6.  καλεί την Επιτροπή, σε συνέχεια της εξωτερικής αξιολόγησης του Οργανισμού το 2017, να υποβάλει πρόταση με τις τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 που θεωρεί αναγκαίες προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες διακυβέρνησης και λειτουργίας του Οργανισμού και να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισμού·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.