Prijedlog rezolucije - B8-0384/2017Prijedlog rezolucije
B8-0384/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o višegodišnjem okviru Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022.

29.5.2017 - (2017/2702(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

József Nagy, Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a
Soraya Post, Birgit Sippel u ime Kluba zastupnika S&D-a
Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly, Pascal Durand u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Postupak : 2017/2702(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0384/2017
Podneseni tekstovi :
B8-0384/2017
Doneseni tekstovi :

B8-0384/2017

Rezolucija Europskog parlamenta o višegodišnjem okviru Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022.

(2017/2702(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (14423/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0528/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0000/2017),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 13. prosinca 2012. o nacrtu odluke Vijeća o uspostavi višegodišnjeg okvira Agencije Europske unije za temeljna prava za razdoblje 2013. – 2017. (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))[1],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2016. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji 2015. godine[2],

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije i Vijeća od 31. svibnja 2017. o višegodišnjem okvira Agencije Europske unije za temeljna prava za razdoblje 2018. – 2022.

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija obvezala jamčiti prava utvrđena Poveljom o temeljnim pravima Europske unije;

B.  budući da nacrt odluke Vijeća o uspostavi višegodišnjeg okvira Agencije Europske unije za temeljna prava za razdoblje 2018. – 2022., predan Parlamentu na davanje suglasnosti, sadrži osam tematskih područja: žrtve kaznenog djela i pristup pravosuđu; jednakost i diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija, ili na osnovi nacionalnosti; informacijsko društvo, a posebno poštovanje privatnog života i zaštita osobnih podataka; pravosudna suradnja, osim u kaznenim stvarima; migracije, granice, azil i integracija izbjeglica i migranata; rasizam, ksenofobija i povezana netrpeljivost; prava djeteta i integracija i društveno uključivanje Roma s naglaskom na netrpeljivost prema Romima;

C.  budući da se uvrštavanjem područja policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u višegodišnji okvir ne bi samo odrazile potrebe na terenu već bi se Agenciji omogućilo da na svoju inicijativu pruža sveobuhvatnu analizu područja koja su očito relevantna za pitanja povezana s temeljnim pravima, posebno s obzirom na nedavne i tekuće zakonodavne događaje na razini EU-a u tom području;

D.  budući da su nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona policijska suradnja i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima postale dio prava Unije te su stoga obuhvaćene područjem primjene zadaća Agencije na temelju članka 3. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 168/2007 kao i sva područja koja su u nadležnosti Unije;

E.  budući da će, čak i ako se policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima ne uključe u odluku Vijeća o uspostavi višegodišnjeg okvira, Agencija moći nastaviti obavljati svoje zadaće u tim područjima na zahtjev Parlamenta, Vijeća ili Komisije u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 168/2007;

F.  budući da je uspostava višegodišnjeg okvira Agencije za razdoblje 2018. – 2022. nužna kako bi se zajamčio nastavak njezinih aktivnosti i budući da bi nepostojanje novog višegodišnjeg okvira do početka 2018. moglo značiti da bi Agencija mogla djelovati samo na temelju konkretnog zahtjeva institucije, ali ne na vlastitu inicijativu;

1.  žali zbog toga što nije došlo do dogovora u Vijeću u pogledu uvrštavanja u novi višegodišnji okvir predloženih tematskih područja policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima;

2.  ponavlja važnost rada Agencije i njezinu ključnu ulogu u promicanju temeljnih prava diljem EU-a;

3.  smatra da je jedan od temeljnih aspekata rada Agencije nastavak pružanja podrške u pogledu poštovanja temeljnih prava u području zakonodavstva Unije, a za to je nužno da nema prekida u aktivnostima Agencije;

4.  pozdravlja izjave Komisije i Vijeća i ustraje u tome da je potrebno poboljšati radne postupke za upravljanje Agencijom i njezino funkcioniranje i pojasniti da u nadležnost Agencije potpadaju i pitanja povezana s bivšim trećim stupom odnosno policijska suradnja i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima;

5.  prima na znanje različita mišljenja Komisije i Vijeća o tumačenju Uredbe o osnivanju Agencije i poziva obje institucije da što prije dogovore o tom pitanju;

6.  poziva Agenciju da, nakon eksterne evaluacije Agencije provedene 2017., donese prijedlog izmjene Uredbe (EZ) br. 168/2007 što smatra potrebnim za unaprijeđenije postupaka za upravljanje Agencijom i njezino funkcioniranje te da tu Uredbu uskladi s Ugovorom iz Lisabona kao što je utvrđeno člankom 31. stavkom 2. te Uredbe;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Agenciji Europske unije za temeljna prava.