Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0384/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0384/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2017 m. daugiametės programos

29.5.2017 - (2017/2702(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

József Nagy, Roberta Metsola PPE frakcijos vardu
Soraya Post, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu
Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2017/2702(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0384/2017
Pateikti tekstai :
B8-0384/2017
Priimti tekstai :

B8-0384/2017

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2017 m. daugiametės programos

(2017/2702(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14423/2016),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą pritarti, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnį (C8-0528/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0000/2017),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013–2017 m. daugiametė programa, projekto (dok. 10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))[1],

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2015 m.[2],

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Komisijos ir Tarybos pareiškimą dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametės programos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje paskelbtas teises;

B.  kadangi Parlamentui pritarti pateiktą Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2022 m. daugiametė programa, projektą sudaro aštuonios teminės sritys: nukentėjusiųjų teisės ir teisė kreiptis į teismą; lygybė ir diskriminacija dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba pilietybės; informacinė visuomenė, ypač pagarba privačiam gyvenimui ir asmens duomenų apsauga; teisminis bendradarbiavimas, išskyrus baudžiamosiose bylose; migracija, valstybių sienos, prieglobstis ir pabėgėlių bei migrantų integracija; rasizmas, ksenofobija ir susijęs nepakantumas; vaiko teisės; ir romų integracija ir socialinė įtrauktis ypatingą dėmesį skiriant priešiškumui čigonams;

C.  kadangi policijos bendradarbiavimą ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose įtraukus į daugiametę programą būtų ne tik atsižvelgta į esamus poreikius, bet ir sudaryta galimybė Agentūrai savo iniciatyva parengti išsamią analizę tose srityse, kurios akivaizdžiai susijusios su pagrindinėmis teisėmis, ypač atsižvelgiant į naujausius ir tebevykstančius teisėkūros pokyčius ES lygmeniu šioje srityje;

D.  kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai policijos bendradarbiavimas ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose tapo Sąjungos teisės dalimi ir todėl priklauso Agentūros užduočių sričiai, kaip ir visos Sąjungos kompetencijai priklausančios sritys, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 168/2007 3 straipsnio 1 dalį;

E.  kadangi, net jei policijos bendradarbiavimas ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose nebus įtrauktas į Tarybos sprendimą, kuriuo nustatoma daugiametė programa, Agentūra galės toliau vykdyti savo užduotis šiose srityse Parlamentui, Tarybai arba Komisijai paprašius pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 168/2007 5 straipsnio 3 dalį;

F.  kadangi Agentūros 2018–2022 m. daugiametę programą reikia nustatyti siekiant užtikrinti tolesnę jos veiklą ir kadangi, jei 2018 m. pradžioje naujo daugiamečio plano nebus, Agentūra galės veikti tik esant konkrečiam institucijų užsakymui, bet ne savo iniciatyva;

1.  labai apgailestauja dėl to, kad su Taryba nesusitarta dėl pasiūlytų policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose teminių sričių įtraukimo į naująją daugiametę programą;

2.  dar kartą atkreipia dėmesį į Agentūros darbo svarbą ir jos svarbų vaidmenį visoje ES skatinant pagrindines teises;

3.  mano, kad vienas iš pagrindinių Agentūros darbo aspektų – toliau teikti paramą, susijusią su pagrindinių teisių užtikrinimu Sąjungos teisės srityje, ir kad dėl to turi būti užtikrintas Agentūros veiklos nenutrūkstamumas;

4.  teigiamai vertina Komisijos ir Tarybos pareiškimus ir tvirtina, kad reikia patobulinti Agentūros valdymo ir veikimo darbines procedūras ir patikslinti, kad Agentūros kompetencijos taip pat apima buvusio trečiojo ramsčio klausimus – policijos bendradarbiavimą ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose;

5.  atkreipia dėmesį į skirtingas Komisijos ir Tarybos nuomones dėl Agentūros steigimo reglamento aiškinimo ir ragina abi institucijas kuo greičiau pasiekti susitarimą;

6.  ragina Komisiją, 2017 m. atlikus Agentūros išorės vertinimą, pateikti pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. 168/2007 pakeitimų, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant patobulinti Agentūros valdymo ir veikimo procedūras ir suderinti šį reglamentą su Lisabonos sutartimi, kaip numatyta šio reglamento 31 straipsnio 2 dalyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir   Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai.