Projekt rezolucji - B8-0384/2017Projekt rezolucji
B8-0384/2017

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022

29.5.2017 - (2017/2702(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

József Nagy, Roberta Metsola w imieniu grupy PPE
Soraya Post, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D
Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE

Procedura : 2017/2702(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0384/2017
Teksty złożone :
B8-0384/2017
Teksty przyjęte :

B8‑0384/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022

(2017/2702(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (14423/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody, przedstawiony przez Radę na mocy art. 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0528/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0000/2017),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie projektu decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2013–2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))[1],

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r.[2],

–  uwzględniając oświadczenie Komisji i Rady z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska zobowiązała się gwarantować prawa zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że projekt decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022, przedłożony Parlamentowi wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, obejmuje osiem obszarów tematycznych, takich jak: ofiary przestępstw i dostęp do wymiaru sprawiedliwości; równość i dyskryminacja, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub przynależność państwową; społeczeństwo informacyjne, w szczególności poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych osobowych; współpraca wymiarów sprawiedliwości, z wyjątkiem spraw karnych; migracja, granice, azyl i integracja uchodźców i migrantów; rasizm, ksenofobia i podobne formy nietolerancji; prawa dziecka oraz integracja i włączenie społeczne Romów ze szczególnym uwzględnieniem antycygańskości;

C.  mając na uwadze, że włączenie zagadnień z obszaru współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych do wieloletnich ram prac stanowiłoby nie tylko odzwierciedlenie potrzeb lokalnych, ale również umożliwiłoby agencji sporządzenie z własnej inicjatywy kompleksowych analiz w dziedzinach mających oczywiste znaczenie dla praw podstawowych, zwłaszcza z uwagi na niedawne i obecne zmiany legislacyjne zachodzące w tej dziedzinie na szczeblu UE;

D.  mając na uwadze, że w następstwie wejścia w życie traktatu z Lizbony współpraca policyjna i współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych stały się częścią prawa unijnego i dlatego na podstawie art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 wchodzą w zakres zadań agencji, podobnie jak wszystkie dziedziny podlegające kompetencjom Unii;

E.  mając na uwadze, że nawet jeżeli decyzja Rady ustanawiająca wieloletnie ramy prac nie będzie obejmować współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, agencja w dalszym ciągu będzie mogła wykonywać swoje zadania w tych obszarach na wniosek Parlamentu, Rady lub Komisji na mocy art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007;

F.  mając na uwadze, że ustanowienie wieloletnich ram prac agencji na lata 2018–2022 jest niezbędne, aby zagwarantować ciągłość jej działalności, a także mając na uwadze, że brak nowych wieloletnich ram prac do początku 2018 r. oznaczałby, że agencja może podejmować działania jedynie na konkretny wniosek instytucji, a nie z własnej inicjatywy;

1.  ubolewa nad brakiem porozumienia w Radzie co do uwzględnienia w nowych wieloletnich ramach prac zaproponowanych nowych dziedzin tematycznych, a mianowicie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych;

2.  ponownie zwraca uwagę na znaczenie prac agencji i jej kluczową rolę w promowaniu praw podstawowych w całej UE;

3.  uważa, że jednym z podstawowych aspektów prac agencji jest ciągłe udzielanie wsparcia w zakresie poszanowania praw podstawowych w dziedzinie prawa Unii, co wymaga nieprzerwanej działalności agencji;

4.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Komisji i Rady oraz podkreśla potrzebę usprawnienia procedur w zakresie zarządzania agencją i jej funkcjonowania, a także konieczność sprecyzowania, że do kompetencji agencji należą również kwestie, które dawniej wchodziły w zakres trzeciego filaru, a więc współpraca policyjna i współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych;

5.  przyjmuje do wiadomości rozbieżne opinie Komisji i Rady co do interpretacji rozporządzenia ustanawiającego agencję oraz apeluje do obydwu instytucji o jak najszybsze dojście do porozumienia w tej kwestii;

6.  w związku z zewnętrzną oceną agencji w 2017 r. zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosku w sprawie wprowadzenia zmian do rozporządzenia (WE) nr 168/2007, gdyż jego zdaniem są one niezbędne, aby usprawnić procedury w zakresie zarządzania agencją i jej funkcjonowania oraz dostosować rozporządzenie do traktatu z Lizbony, zgodnie z art. 31 ust. 2 tegoż rozporządzenia;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.