Propunere de rezoluţie - B8-0384/2017Propunere de rezoluţie
B8-0384/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la instituirea unui cadru multianual pentru perioada 2018-2022 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

29.5.2017 - (2017/2702(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

József Nagy, Roberta Metsola în numele Grupului PPE
Soraya Post, Birgit Sippel în numele Grupului S&D
Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck în numele Grupului ALDE
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos în numele Grupului GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly, Pascal Durand în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2017/2702(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0384/2017

B8‑0384/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la instituirea unui cadru multianual pentru perioada 2018-2022 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

(2017/2702(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14423/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0528/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0000/2017),

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 13 decembrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru perioada 2013-2017 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene [10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP)][1],

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2016 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015[2],

–  având în vedere declarația Comisiei și a Consiliului din 31 mai 2017 referitoare la un cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană se obligă să garanteze drepturile consacrate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

B.  întrucât proiectul de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022, prezentat Parlamentului European, include opt domenii tematice: victimele infracționalității și accesul la justiție; egalitatea și discriminarea din orice motiv, cum ar fi sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, trăsăturile genetice, limba, religia sau credința, opinia politică sau de alt tip, apartenența la o minoritate națională, proprietatea, nașterea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală sau naționalitatea; societatea informațională și, în special, respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal; cooperarea judiciară, exceptând în materie penală; migrația, frontierele, azilul și integrarea refugiaților și a migranților; rasismul, xenofobia și lipsa de toleranță asociată acestora; drepturile copilului; și integrarea și incluziunea socială a romilor, cu o atenție deosebită pentru atitudinile discriminatorii față de romi;

C.  întrucât includerea în cadrul multianual a domeniului de cooperare polițienească și de cooperare judiciară în materie peanlă nu numai că ar reflecta nevoile la fața locului, dar ar permite Agenției inclusiv să ofere o analiză cuprinzătoare din proprie inițiativă a acelor domenii care sunt în mod clar relevante pentru drepturile fundamentale, mai ales ținând cont de evoluțiile legislative recente și în curs de la nivelul UE în acest domeniu;

D.  întrucât, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, cooperarea polițienească și cooperarea judiciară în materie penală au devenit parte a legislației Uniunii, fiind, prin urmare, acoperite de domeniul de aplicare a atribuțiilor Agenției, la fel ca toate domeniile cuprinse în competențele Uniunii, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului;

E.  întrucât, chiar dacă cooperarea polițienească și cooperarea judiciară în materie penală nu sunt prevăzute de decizia Consiliului privind instituirea cadrului multianual, Agenția va fi totuși în măsură să îndeplinească aceste sarcini la solicitarea Parlamentului, a Consiliului sau a Comisiei, în temeiul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului;

F.  întrucât instituirea unui cadru multianual pentru perioada 2018-2022 este necesară pentru a permite Agenției o continuitate a activităților desfășurate și întrucât, dacă până la începutul lui 2018 acest cadru nu va fi în vigoare, Agenția nu va putea fi activă decât la solicitarea uneia dintre instituții și nu din proprie inițiativă,

1.  regretă lipsa de acord în sânul Consiliului cu privire la includerea în noul cadru multianual a domeniilor tematice propuse, respectiv cooperarea polițienească și cooperarea judiciară în materie penală;

2.  reafirmă din nou importanța activității Agenției și rolul său deosebit în promovarea drepturilor fundamentale în UE;

3.  consideră că unul dintre aspectele fundamentale ale activității Agenției este de a oferi în continuare asistență cu privire la respectarea drepturilor fundamentale în domeniul dreptului Uniunii și că, de aceea, este necesar ca activitățile agenției să nu sufere întreruperi;

4.  salută declarațiile Comisiei și Consiliului și insistă asupra necesității de a îmbunătăți procedurile de lucru privind administrarea și funcționarea Agenției și de a clarifica că printre competențele acesteia se numără și fostul cel de-al treilea pilon de cooperare polițienească și cooperare judiciară în materie penală;

5.  ia act de opiniile divergente ale Comisiei și Consiliului cu privire la interpretarea regulamentului de instituire a Agenției și solicită ambelor instituții să ajungă la un acord cât mai curând posibil;

6.  invită Comisia ca, în urma evaluării externe efectuate în 2017 a activității Agenției, să prezinte o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007, considerând că se impune îmbunătățirea procedurilor de administrare și de funcționare a Agenției, precum și armonizarea regulamentului cu Tratatul de la Lisabona, după cum se prevede la articolul 31 alineatul (2) din respectivul regulament;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.