Postup : 2017/2702(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0384/2017

Predkladané texty :

B8-0384/2017

Rozpravy :

PV 31/05/2017 - 18
CRE 31/05/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 01/06/2017 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0239

NÁVRH UZNESENIA
PDF 268kWORD 52k
29.5.2017
PE605.487v01-00
 
B8-0384/2017

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o viacročnom rámci pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022  (2017/2702(RSP))


József Nagy, Roberta Metsola v mene skupiny PPE
Soraya Post, Birgit Sippel v mene skupiny S&D
Angelika Mlinar, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos v mene skupiny GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bas Eickhout, Tatjana Ždanoka, Eva Joly, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o viacročnom rámci pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022  (2017/2702(RSP))  
B8‑0384/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14423/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0528/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0000/2017),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 13. decembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2013 – 2017 (10449/2012 – C7-0169/2012 – 2011/0431(APP))(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2016 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015(2),

–  so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie z 31. mája 2017 o viacročnom finančnom rámci pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je odhodlaná zaručiť práva zakotvené v Charte základných práv Európskej únie;

B.  keďže v návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný rámec pre Agentúru Európskej únie pre základné práva na roky 2018 – 2022, predloženom Parlamentu na udelenie súhlasu, je zahrnutých osem tematických oblastí: obete trestných činov a prístup k spravodlivosti, rovnosť a diskriminácia založená na pohlaví, rase, farbe pleti, etnickom alebo sociálnom pôvode, genetických črtách, jazyku, náboženstve alebo viere, politickom alebo inom zmýšľaní, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodení, zdravotnom postihnutí, veku, sexuálnej orientácii alebo z dôvodu štátnej príslušnosti; informačná spoločnosť, a najmä rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov; justičná spolupráca okrem spolupráce v trestných veciach; migrácia, hranice, azyl a integrácia utečencov a migrantov; rasizmus, xenofóbia a súvisiace prejavy neznášanlivosti; práva dieťaťa; a integrácia a sociálne začlenenie Rómov so zameraním na protirómske nálady;

C.  keďže zahrnutie oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach do viacročného rámca by nielen odrážalo potreby na mieste, ale umožnilo by agentúre z vlastnej iniciatívy poskytovať komplexnú analýzu v oblastiach, ktoré sú zjavne významné z hľadiska základných práv, najmä vzhľadom na nedávny a prebiehajúci legislatívny vývoj v tejto oblasti na úrovni EÚ;

D.  keďže po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa policajná spolupráca a justičná spolupráca v trestných veciach stali súčasťou práva Únie, a teda patria do rozsahu úloh agentúry, ako všetky oblasti patriace do právomoci Únie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 168/2007.

E.  keďže hoci policajná spolupráca a justičná spolupráca v trestných veciach nie sú zahrnuté do rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje viacročný rámec, agentúra bude môcť na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie naďalej vykonávať svoje úlohy v týchto oblastiach, a to podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 168/2007;

F.  keďže zriadenie viacročného rámca agentúry na roky 2018 – 2022 je nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity jej činností a keďže chýbajúci nový viacročný rámec na začiatku roku 2018 by mohlo mať za následok, že agentúra by mohla pracovať iba na základe konkrétnej žiadosti niektorej inštitúcie a nie z vlastnej iniciatívy;

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v Rade nebola dosiahnutá dohoda, pokiaľ ide zahrnutie navrhovaných nových tematických oblastí policajnej spolupráce a súdnej spolupráce v trestných veciach do nového viacročného rámca;

2.  pripomína význam práce agentúry a jej zásadnú úlohu pri presadzovaní základných práv v celej EÚ;

3.  domnieva sa, že jedným zo základných aspektov práce agentúry je pokračovať v podpore dodržiavania základných práv v kontexte práva Únie, a preto je potrebné zabezpečiť, aby sa činnosť agentúry neprerušovala;

4.  víta vyhlásenia Komisie a Rady a trvá na potrebe zlepšiť pracovné postupy riadenia a fungovania agentúry a upresniť, že právomoci agentúry zahŕňajú aj „bývalý tretí pilier“ policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach;

5.  berie na vedomie rozdielne názory Komisie a Rady, pokiaľ ide o výklad nariadenia o zriadení agentúry, a vyzýva obidve inštitúcie, aby čo najskôr dosiahli dohodu;

6.  vyzýva Komisiu, aby po externom hodnotení agentúry v roku 2017 predložila návrh zmeny nariadenia (ES) č. 168/2007, ktorý považuje za nevyhnutný na to, aby sa zlepšili postupy riadenia a fungovania agentúry a aby sa nariadenie zosúladilo s Lisabonskou zmluvou, ako sa stanovuje v článku 31 ods. 2 tohto nariadenia;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Agentúre Európskej únie pre základné práva.

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 23.12.2015, s. 262.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0485.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia