PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 145kWORD 41k
24.5.2017
PE605.488v01-00
 
B8-0385/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sääntelyntarkastelulautakunnan riippumattomuuden vahvistamisesta työllisyyden turvaamiseksi


Dominique Martin

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sääntelyntarkastelulautakunnan riippumattomuuden vahvistamisesta työllisyyden turvaamiseksi  
B8‑0385/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että perussopimuksissa annetaan komissiolle oikeus esittää lainsäädäntöaloitteita ja että Euroopan parlamentille lähetettyjen ehdotusten on oltava laadukkaita;

B.  toteaa, että komission on tehtävä vaikutustenarviointi aloitteistaan, joilla voi olla merkittäviä taloudellisia, ympäristöä koskevia tai sosiaalisia vaikutuksia;

C.  toteaa, että komission sääntelyntarkastelulautakunta valvoo vaikutustenarviointien laatua;

D.  toteaa, että Euroopan unionissa on 20 miljoonaa työtöntä, ja katsoo, että vaikka lainsäädäntöehdotusten vaikutus työllisyyteen on merkittävä, tätä näkökohtaa ei ole otettu huomioon parlamentille toimitetuissa vaikutustutkimuksissa huolimatta sääntelyntarkastelulautakunnan toistuvasti esittämistä huolenaiheista;

1.  pyytää lautakunnan puheenjohtajaa esittämään kutsun parlamentin valtuuskunnalle, jotta se voi tarkistaa lautakunnan riippumattomuuden komission pääosastoista;

2.  pyytää komissiota laajentamaan lautakunnan kokoonpanoa ja tekemään siitä toimielinten välisen lautakunnan, johon kuuluisi Euroopan parlamentin jäseniä kustakin poliittisesta ryhmästä;

3.  pyytää, että lautakunnan kokouksiin saisi osallistua yksi jäsen kustakin parlamentin poliittisesta ryhmästä lautakunnan riippumattomuuden takaamiseksi.

(1)

Erityisesti sen 2, 3, 12, 13 ja 16 kohdan.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö