PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 46k
23.5.2017
PE605.489v01-00
 
B8-0386/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


velvollisuudesta merkitä riisiä koskevat tiedot


Angelo Ciocca

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys velvollisuudesta merkitä riisiä koskevat tiedot  
B8‑0386/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 ja erityisesti sen 26 artiklan 5 ja 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että Italiassa yksi riisipaketti neljästä sisältää aasialaista riisiä eikä paketissa ole kuluttajille selvää merkintää, josta kävisi ilmi riisin viljely-, jalostus- tai pakkauspaikka;

B.  toteaa, että tuontiriisin osalta noudatetaan erilaisia turvallisuusnormeja kuin jäsenvaltioissa, joten se ei tarjoa kuluttajille samoja elintarviketurvallisuustakeita:

1.  kehottaa komissiota noudattamaan juridista velvoitetta antaa täytäntöönpanosäädökset, jotka ovat tarpeen asetuksen (EU) N:o 1169/2011 26 artiklan 3 kohdan säännösten moitteettomaksi soveltamiseksi, jotta kuluttajia ei johdettaisi harhaan, kun he ostavat kyseisiä tuotteita.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö