Предложение за резолюция - B8-0387/2017Предложение за резолюция
B8-0387/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно съвместното изявление на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“

29.5.2017 - (2017/2586(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Шарл Гьоренс от името на групата ALDE
Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева от името на групата GUE/NGL
Мария Хойбух, Хейди Хаутала, Юдит Саргентини от името на групата Verts/ALE
Иняцио Корао, Роза Д'Амато от името на групата EFDD

Процедура : 2017/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0387/2017
Внесени текстове :
B8-0387/2017
Приети текстове :

B8-0387/2017

Резолюция на Европейския парламент относно съвместното изявление на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“

(2017/2586(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид споразумението, постигнато от Съвета по външни работи (развитие), Комисията и Парламента относно нов Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“,

–  като взе предвид Европейския консенсус за развитие от декември 2005 г.,

–  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, приета на срещата на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие на 25 септември 2015 г. в Ню Йорк,

–  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, публикувана през юни 2016 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено „Предложение за нов Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“, (COM(2016)0740),

–  като взе предвид своите предходни резолюции, включително резолюцията от 22 ноември 2016 г. относно увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие[1] и особено резолюцията от 14 февруари 2017 г. относно преразглеждането на Европейския консенсус за развитие[2],

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1.  отбелязва предложението на Комисията за преразглеждане на Европейския консенсус за развитие от 2005 г., за да бъде отразен новият глобален контекст на развитие след приемането на Програмата до 2030 г. и Целите за устойчиво развитие (ЦУР), както и промените в правната и институционалната структура на ЕС след приемането на Договора от Лисабон;

2.  отбелязва значението на новия Европейски консенсус за развитие като ключов стратегически документ за определяне на обща визия, ценности и принципи за ЕС и неговите държави членки във връзка с прилагането на Програмата до 2030 г. в техните политики за сътрудничество за развитие;

3.  отбелязва признаването в новия консенсус на това, че основната цел на политиката за развитие на ЕС е намаляването и в дългосрочен план – изкореняването на бедността в съответствие с член 208 от ДФЕС; счита също така, че справянето с неравенствата, посочени в целите за устойчиво развитие, трябва също да бъде цел; отново заявява, че това следва да се извършва в пълно съответствие с принципите за ефективно сътрудничество за развитие: поемане на отговорност за приоритетите за развитие от развиващите се страни, акцент върху резултатите, приобщаващи партньорства, прозрачност и отчетност; припомня приетата от Парламента позиция относно финансирането за развитие и отчетност, относно миграцията и развитието и относно сигурността и развитието;

4.  настоява на необходимостта от механизми за отчетност във връзка с мониторинга и изпълнението на ЦУР и целите за ОПР в размер на 0,7% от БНД (официална помощ за развитие/брутен национален доход); призовава ЕС и неговите държави членки да представят график за постепенното постигане на тези цели и задачи и да докладват ежегодно за постигнатия напредък пред Парламента;

5.  отбелязва, че някои неотдавнашни предложения могат да бъдат тълкувани като пренасочващи политиката за развитие под новата призма на управлението на миграцията; счита, че не следва да има обвързаност с условия между помощта за развитие и сътрудничеството от страна на държавите бенефициенти по въпросите на миграцията, и се противопоставя на всякакви опити за обвързване на помощта с граничен контрол, управление на миграционните потоци или споразумения за обратно приемане; подчертава необходимостта от строг парламентарен контрол и наблюдение на свързаните с миграцията споразумения и на свързаното с миграцията използване на средства за развитие;

6.  подчертава необходимостта да се следва стриктно неотдавнашната реформа на ОПР за използването на инструментите за развитие за политиката в областта на сигурността чрез прилагане на ясна цел за премахване на бедността и насърчаване на устойчивото развитие;

7.  не подкрепя съвместното изявление на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, на Европейския парламент и на Комисията, относно новия Европейски консенсус за развитие „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“, поради отклонението му от позицията на Парламента по тези ключови елементи и факта, че новият консенсус би представлявал стъпка назад в сравнение с Европейския консенсус за развитието, договорен през 2005 г.;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на Европейската служба за външна дейност.