Forslag til beslutning - B8-0387/2017Forslag til beslutning
B8-0387/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om en fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid

29.5.2017 - (2017/2586(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Goerens for ALDE-Gruppen
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Rosa D’Amato for EFDD-Gruppen

Procedure : 2017/2586(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0387/2017
Indgivne tekster :
B8-0387/2017
Vedtagne tekster :

B8-0387/2017

Europa-Parlamentets beslutning om en fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den nye europæiske konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid

(2017/2586(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den aftale, der blev indgået af Udenrigsrådet (udvikling), Kommissionen og Parlamentet om en ny europæisk konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid,

–  der henviser til den europæiske konsensus om udvikling fra december 2005,

–  der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling med titlen "Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling", som blev vedtaget på FN-topmødet om bæredygtig udvikling den 25. september 2015 i New York,

–  der henviser til den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik, som blev offentliggjort i juni 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 "Et forslag til en ny europæisk konsensus om udvikling – Vores verden, vores værdighed, vores fremtid" (COM(2016)0740),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, herunder beslutningen af 22. november 2016 om forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet[1] og beslutningen af 14. februar 2017 om revisionen af den europæiske konsensus om udvikling[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

1.  noterer sig Kommissionens forslag om at revidere den europæiske konsensus om udvikling fra 2005 for at afspejle den nye globale kontekst efter vedtagelsen af 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling (SDG'erne) samt ændringer i EU's retlige og institutionelle struktur siden vedtagelsen af Lissabontraktaten;

2.  anderkender betydningen af den nye europæiske konsensus om udvikling som et centralt strategisk dokument, der fastsætter en fælles vision og fælles værdier og principper for EU og dets medlemsstater for så vidt angår gennemførelsen af 2030-dagsordenen i deres politikker for udviklingssamarbejde;

3.  anderkender, at den nye konsensus klart anerkender, at det primære mål for EU's udviklingspolitik er at nedbringe og på lang sigt udrydde fattigdom i overensstemmelse med artikel 208 i TEUF; mener desuden, at bekæmpelse af ulighed også bør være et mål som anerkendes i de bæredygtige udviklingsmål; gentager, at dette bør ske i fuld overensstemmelse med principperne for effektivt udviklingssamarbejde: udviklingslandenes ejerskab over udviklingsprioriteterne, fokus på resultater, inkluderende udviklingspartnerskaber samt gennemsigtighed og ansvarlighed; erindrer om den holdning, Parlamentet vedtog om udviklingsfinansiering og ansvarlighed, migration og udvikling samt om sikkerhed og udvikling;

4.  fastholder, at der er behov for ansvarliggørelsesmekanismer med henblik på overvågning og gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling og målet om øremærkning af 0,7 % af BNI til officiel udviklingsbistand (ODA); opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremlægge en tidsplan for, hvordan disse mål gradvist kan nås, samt til årligt at rapportere til Europa-Parlamentet om fremskridtene;

5.  bemærker, at visse nyere forslag kan betragtes som en ændring af fokus i udviklingspolitikken i retning af migrationsforvaltning; mener, at der ikke bør være nogen konditionalitet mellem udviklingsbistand og samarbejde fra modtagerlandene om migrationsspørgsmål, og modsætter sig ethvert forsøg på at sammenknytte bistand med grænsekontrol, forvaltning af migrationsstrømme eller tilbagetagelsesaftaler; fremhæver behovet for nøje parlamentarisk kontrol med og overvågning af aftaler knyttet til migrationsforvaltning og af migrationsrelateret anvendelse af udviklingsmidler;

6.  understreger, at det er nødvendigt nøje at følge den nylige reform af ODA om anvendelsen af instrumenter for sikkerhedspolitik ved anvendelse af et klart mål om udryddelse af fattigdom og fremme af en bæredygtig udvikling;

7.  godkender ikke Rådets og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringers fælles erklæring på mødet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om den europæiske konsensus om udvikling. Vores verden, vores værdighed, vores fremtid, da den afviger fra Parlamentets holdning på disse centrale elementer og det forhold, at den nye konsensus vil være et skridt tilbage i sammenligning med den europæiske konsensus om udvikling, som blev vedtaget i 2005;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.