Resolutsiooni ettepanek - B8-0387/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0387/2017

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK mis käsitleb nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldust Euroopa uue arengukonsensuse „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta

29.5.2017 - (2017/2586(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Rosa D’Amato fraktsiooni EFDD nimel

Menetlus : 2017/2586(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0387/2017
Esitatud tekstid :
B8-0387/2017
Vastuvõetud tekstid :

B8-0387/2017

Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis käsitleb nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldust Euroopa uue arengukonsensuse „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta

(2017/2586(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu (arenguküsimused), komisjoni ja Euroopa Parlamendi kokkulepet Euroopa uue arengukonsensuse „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta,

–  võttes arvesse 2005. aasta detsembris vastu võetud Euroopa arengukonsensust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 21 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 208,

–  võttes arvesse kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“, mis võeti vastu 25. septembril 2015. aastal New Yorgis toimunud ÜRO kestliku arengu tippkohtumisel,

–  võttes arvesse 2016. aasta juunis avaldatud Euroopa Liidu üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat,

–  võttes arvesse komisjoni 22. novembri 2016. aasta teatist „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses. Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ (COM(2016)0740),

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, sealhulgas 22. novembri 2016. aasta resolutsiooni arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamise kohta[1] ning eriti 14. veebruari 2017. aasta resolutsiooni Euroopa arengukonsensuse läbivaatamise kohta[2],

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

1.  võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku vaadata läbi 2005. aasta Euroopa arengukonsensus, et võtta arvesse uut ülemaailmset arengupoliitika tausta, mis on kujunenud pärast kestliku arengu tegevuskava ja eesmärkide (aastani 2030) vastuvõtmist, ning ELi õiguslikus ja institutsioonilises struktuuris Lissaboni lepingu vastuvõtmise järel toimunud muutusi;

2.  tunnistab, et Euroopa uus arengukonsensus on võtmetähtsusega strateegiline dokument, milles sõnastatakse ELi ja selle liikmesriikide jaoks ühine visioon, väärtused ja põhimõtted seoses kestliku arengu tegevuskava (aastani 2030) rakendamisega arengukoostööpoliitikas;

3.  tunnistab, et ELi arengupoliitika peamise eesmärgina tunnustatakse uues konsensuses vaesuse vähendamist ning pikemas perspektiivis vaesuse kaotamist vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 208; on lisaks veendunud, et sihiks peab olema ka ebavõrdsuse vähendamine, nagu on tõdetud kestliku arengu eesmärkides; kordab, et seda tuleks teha täielikult kooskõlas tulemusliku arengukoostöö põhimõtetega: arenguriikide isevastutus arenguprioriteetide suhtes, tulemustele keskendumine, kaasavad partnerlused ning läbipaistvus ja aruandekohustus; tuletab meelde parlamendi seisukohta arengu rahastamise ja vastutuse, rände ja arengu ning julgeoleku ja arengu kohta;

4.  rõhutab vajadust kestliku arengu eesmärkide ning 0,7 % ametliku arenguabi / kogurahvatulu eesmärgi järelevalve ja rakendamise aruandlusmehhanismide järele; nõuab, et EL ja liikmesriigid esitaksid nende eesmärkide järkjärgulise saavutamise ajakava ning annaksid edusammudest Euroopa Parlamendile igal aastal aru;

5.  märgib, et teatavaid hiljutisi ettepanekuid võib käsitleda arengupoliitika suunitluse muutmisena rände haldamise uue prisma läbi; on seisukohal, et arenguabi ja soodustatud riikide poolse rändeküsimusi puudutava koostöö vahel ei tohiks olla tingimuslikku seost ja on vastu mis tahes katsetele seostada abi piirikontrolli, rändevoogude haldamise või tagasivõtulepingutega; rõhutab, et vaja on ranget parlamentaarset kontrolli ja järelevalvet lepingute üle, mis on seotud rände haldamisega, ja arenguvahendite kasutamise üle rändega seotud eesmärkidel;

6.  rõhutab vajadust järgida rangelt hiljutist ametliku arenguabi reformi seoses arenguvahendite kasutamisega julgeolekupoliitika eesmärgil, kohaldades selget eesmärki, milleks on vaesuse kaotamine ja kestliku arengu edendamine;

7.  ei toeta nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldust Euroopa uue arengukonsensuse „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta, sest see on lahkneb oma põhielementides parlamendi seisukohast ja uus konsensus oleks võrreldes 2005. aastal kokku lepitud Euroopa arengukonsensusega tagasiminek;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele.