Prijedlog rezolucije - B8-0387/2017Prijedlog rezolucije
B8-0387/2017

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Zajedničkoj izjavi Vijeća i predstavnika vlada država članica koji se sastaju unutar Vijeća, Europskog parlamenta i Komisije o novom Europskom konsenzusu o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost

  29.5.2017 - (2017/2586(RSP))

  podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Charles Goerens u ime Kluba zastupnika ALDE-a
  Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
  Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
  Ignazio Corrao, Rosa D’Amato u ime Kluba zastupnika EFDD-a

  Postupak : 2017/2586(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0387/2017
  Podneseni tekstovi :
  B8-0387/2017
  Doneseni tekstovi :

  B8-0387/2017

  Rezolucija Europskog parlamenta o Zajedničkoj izjavi Vijeća i predstavnika vlada država članica koji se sastaju unutar Vijeća, Europskog parlamenta i Komisije o novom Europskom konsenzusu o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost

  (2017/2586(RSP))

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir dogovor koji su Vijeće za vanjske poslove (razvoj), Europska komisija i Europski parlament postigli o novom Europskom konsenzusu o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost,

  –  uzimajući u obzir Europski konsenzus o razvoju iz prosinca 2005.,

  –  uzimajući u obzir članak 21. Ugovora o Europskoj uniji i članak 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Program održivog razvoja do 2030. naslovljen „Promijeniti svijet: Program održivog razvoja do 2030.”, donesen na sastanku na vrhu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanom 25. rujna 2015. u New Yorku,

  –  uzimajući u obzir Globalnu strategiju za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije objavljenu u lipnju 2016.,

  –  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 22. studenog 2016. naslovljenu „Prijedlog novog Europskog konsenzusa o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost” (COM(2016) 0740),

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, kao što su rezolucija od 22. studenog 2016. o povećanju učinkovitosti razvojne suradnje[1], a osobito rezolucija od 14. veljače 2017. o pregledu Europskog konsenzusa o razvoju[2],

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  1.  prima na znanje prijedlog Europske komisije da se revidira Europski konsenzus o razvoju iz 2005. kako bi se odrazio kontekst novog globalnog razvoja nakon donošenja Programa održivog razvoja do 2030. i ciljeva održivog razvoja, kao i promjene u pravnoj i institucionalnoj strukturi EU-a nakon donošenja Ugovora iz Lisabona;

  2.  uzima u obzir važnost novog Europskog konsenzusa o razvoju kao ključnog strateškog dokumenta za Europsku uniju i njezine države članice u okviru kojeg su utvrđeni zajednička vizija, vrijednosti i načela u pogledu provedbe Programa održivog razvoja do 2030. u njihovim politikama razvojne suradnje;

  3.  uzima u obzir činjenicu da je u novom Konsenzusu kao primarni cilj razvojne politike EU-a prepoznato smanjenje i, dugoročno gledano, iskorjenjivanje siromaštva u skladu s člankom 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; nadalje, smatra da se također treba usredotočiti na rješavanje problema nejednakosti, što je prepoznato u ciljevima održivog razvoja; ponovno naglašava da se taj cilj mora ostvarivati uz potpuno poštovanje načela učinkovite razvojne suradnje, a to su preuzimanje odgovornosti zemalja u razvoju za ispunjavanje razvojnih prioriteta, usmjerenost na rezultate, uključiva partnerstva, transparentnost i odgovornost; podsjeća na stajalište Parlamenta o financiranju za razvoj i odgovornost, o migracijama i razvoju te o sigurnosti i razvoju;

  4.  zalaže se za mehanizme odgovornosti za nadzor i provedbu ciljeva održivog razvoja i cilja da se 0,7 % bruto nacionalnog dohotka izdvaja za službenu razvojnu pomoć; poziva EU i njegove države članice da podnesu vremenski raspored postupnog ostvarivanja tih ciljeva i da o napretku svake godine izvješćuju Parlament;

  5.  primjećuje da se određeni noviji prijedlozi mogu smatrati stavljanjem novog naglaska na razvojnu politiku u novim okolnostima upravljanja migracijama; smatra da ne bi smjelo biti uvjetovanja između razvojne pomoći i suradnje zemalja korisnica u vezi s pitanjima migracija te se protivi svakom pokušaju povezivanja pomoći s kontrolom granica, upravljanjem migracijskim tokovima ili sporazumima o ponovnom prihvatu; naglašava potrebu za pomnim parlamentarnim nadzorom i praćenjem sporazuma povezanih s upravljanjem migracijama i uporabe razvojnih sredstava povezane s migracijama;

  6.  ističe da je potrebno strogo pratiti nedavnu reformu službene razvojne pomoći u vezi s korištenjem razvojnih instrumenata za sigurnosnu politiku primjenom jasnog cilja iskorjenjivanja siromaštva i promicanja održivog razvoja;

  7.  ne podržava Zajedničku izjavu Vijeća i predstavnika vlada država članica koji se sastaju unutar Vijeća, Europskog parlamenta i Komisije o novom Europskom konsenzusu o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost zato što se u tim ključnim elementima razlikuje od stajališta Parlamenta i zato što bi novi konsenzus bio korak unatrag u usporedbi s Europskim konsenzusom o razvoju postignutim 2005.;

  8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje.