Procedūra : 2017/2586(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0387/2017

Pateikti tekstai :

B8-0387/2017

Debatai :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Balsavimas :

PV 01/06/2017 - 7.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 403kWORD 51k
29.5.2017
PE605.490v01-00
 
B8-0387/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendro pareiškimo dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP))


Charles Goerens ALDE frakcijos vardu
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Rosa D’Amato EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendro pareiškimo dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP))  
B8-0387/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos (vystymasis), Komisijos ir Parlamento pasiektą susitarimą dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio mėn. Europos konsensusą dėl vystymosi,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 21 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 25 d. Niujorke vykusiame Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais priimtą Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio mėn. paskelbtą Visuotinę Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategiją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Pasiūlymas dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (COM(2016) 0740),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, įskaitant 2016 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl vystomojo bendradarbiavimo veiksmingumo didinimo(1) ir ypač 2017 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūros(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą peržiūrėti 2005 m. Europos konsensusą dėl vystymosi, siekiant atsižvelgti į naują pasaulio vystymosi kontekstą priėmus Darbotvarkę iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslus (DVT), taip pat į ES teisinės ir institucinės struktūros pokyčius nuo tada, kai buvo priimta Lisabonos sutartis;

2.  pripažįsta naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi svarbą, nes tai esminis strateginis dokumentas, kuriame apibrėžiami bendra ES ir jos valstybių narių vizija, vertybės ir principai, susiję su Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimu vykdant savo vystomojo bendradarbiavimo politiką;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad naujajame konsensuse aiškiai pripažįstama, jog pagrindinis ES vystymosi politikos tikslas yra skurdo mažinimas, o ilguoju laikotarpiu – jo panaikinimas, laikantis SESV 208 straipsnio; be to, mano, kad kova su nelygybe, kaip pripažįstama darnaus vystymosi tiksluose, taip pat turi būti tikslas; pakartoja, kad šito turėtų būti siekiama visapusiškai laikantis veiksmingo vystomojo bendradarbiavimo principų, kurie apima besivystančių šalių atsakomybę už vystymosi prioritetus, orientavimąsi į rezultatus, įtraukias partnerystes bei skaidrumą ir atskaitomybę; primena Parlamento patvirtintą poziciją dėl finansavimo vystymuisi ir atskaitomybės, dėl migracijos ir vystymosi ir dėl saugumo ir vystymosi;

4.  prabrėžia, kad būtini atskaitomybės mechanizmai, kad būtų galima vykdyti DVT, taip pat siekio 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų skirti oficialiai paramai vystymuisi stebėseną ir įgyvendinimą; ragina ES ir jos valstybes nares pateikti tvarkaraštį, kaip būtų galima laipsniškai įgyvendinti šiuos tikslus ir siekius, o apie pažangą kasmet informuoti Parlamentą;

5.  nurodo, kad tam tikruose naujausiuose pasiūlymuose galima pastebėti, kad vystymosi politika performuojama dėmesį sutelkiant į migracijos valdymą; laikosi nuomonės, kad neturėtų būti nustatytos sąlygos dėl paramos vystymuisi atsižvelgiant į šalių paramos gavėjų bendradarbiavimą migracijos klausimais, ir prieštarauja bet kokiems bandymams susieti pagalbą su sienų kontrole, migracijos srautų valdymu ar readmisijos susitarimais; pabrėžia, kad reikia vykdyti atidžią parlamentinę su migracijos valdymu susijusių susitarimų ir su migracija susijusio vystymuisi skirtų lėšų naudojimo kontrolę ir stebėseną;

6.  pabrėžia, kad reikia atidžiai stebėti pastarąją oficialios paramos vystymuisi reformą dėl vystymosi priemonių naudojimo saugumo politikos tikslais, laikantis aiškaus skurdo panaikinimo tikslo ir skatinant darnų vystymąsi;

7.  nepritaria Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendram pareiškimui dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“, nes jis pernelyg nukrypsta nuo Parlamento pozicijos šiais pagrindiniais klausimais, taip pat dėl to, kad naujasis konsensusas reikštų žingsnį atgal, palyginti su 2005 m. Europos konsensusu dėl vystymosi;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0437.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0026.

Teisinė informacija - Privatumo politika