Návrh uznesenia - B8-0387/2017Návrh uznesenia
B8-0387/2017

  NÁVRH UZNESENIA o spoločnom vyhlásení Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť

  29.5.2017 - (2017/2586(RSP))

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Charles Goerens v mene skupiny ALDE
  Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL
  Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE
  Ignazio Corrao, Rosa D’Amato v mene skupiny EFDD

  Postup : 2017/2586(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0387/2017
  Predkladané texty :
  B8-0387/2017
  Prijaté texty :

  B8-0387/2017

  Uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom vyhlásení Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť

  (2017/2586(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na dohodu medzi Radou pre zahraničné veci (rozvoj), Komisiou a Parlamentom o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť,

  –  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji z decembra 2005,

  –  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

  –  so zreteľom na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý bol prijatý na samite Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 v New Yorku,

  –  so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie zverejnenú v júni 2016,

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2016 s názvom Návrh nového Európskeho konsenzu o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (COM(2016)0740),

  –  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia vrátane uznesenia z 22. novembra 2016 o zvyšovaní účinnosti rozvojovej spolupráce[1] a najmä uznesenia zo 14. februára 2017 o revízii Európskeho konsenzu o rozvoji[2],

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  1.  berie na vedomie návrh Komisie zrevidovať Európsky konsenzus o rozvoji z roku 2005 tak, aby zohľadňoval nový kontext svetového rozvoja po prijatí programu 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako aj zmeny právnej a inštitucionálnej štruktúry EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy;

  2.  uznáva dôležitosť nového Európskeho konsenzu o rozvoji ako kľúčového strategického dokumentu, ktorý stanovuje spoločnú víziu, hodnoty a zásady pre EÚ a jej členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie programu 2030 v ich politikách rozvojovej spolupráce;

  3.  oceňuje, že v novom konsenze sa jasne uznáva, že prvoradým cieľom rozvojovej politiky EÚ je zníženie a z dlhodobého hľadiska dokonca odstránenie chudoby v súlade s článkom 208 ZFEÚ; ďalej sa domnieva, že cieľom musí byť aj boj proti nerovnostiam, ako sa uznáva aj v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že by k tomu malo dôjsť plne v súlade so zásadami účinnej rozvojovej spolupráce, ktorými sú zodpovednosť rozvojových krajín za priority v oblasti rozvoja, zameranie na výsledky, inkluzívne partnerstvá, transparentnosť a zodpovednosť; pripomína pozíciu, ktorú Parlament prijal k financovaniu rozvoja a zodpovednosti, migrácii a rozvoju a bezpečnosti a rozvoju;

  4.  trvá na tom, že sú potrebné mechanizmy zodpovednosti na monitorovanie a vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a cieľa spočívajúceho v dosiahnutí oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na úrovni 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND); vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby predložili časový plán postupného plnenia týchto cieľov a každoročne podávali Parlamentu správu o dosiahnutom pokroku;

  5.  poznamenáva, že niektoré nedávne návrhy možno chápať ako zmenu zamerania rozvojovej politiky v novom kontexte riadenia migrácie; domnieva sa, že rozvojová pomoc by nemala byť podmienená spoluprácou prijímajúcich krajín v otázkach migrácie, a odmieta akékoľvek pokusy o prepojenie pomoci s kontrolou hraníc, riadením migračných tokov alebo dohodami o readmisii; zdôrazňuje potrebu prísnej parlamentnej kontroly a monitorovania dohôd súvisiacich s riadením migrácie a využívania rozvojových fondov spojených s migráciou;

  6.  zdôrazňuje, že je potrebné striktne sa držať nedávnej reformy oficiálnej rozvojovej pomoci, pokiaľ ide o využívanie nástrojov rozvoja na účely bezpečnostnej politiky tým, že sa bude uplatňovať jasný cieľ, ktorým je odstránenie chudoby a podpora trvalo udržateľného rozvoja;

  7.  nepodporuje spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie, o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť, a to z dôvodu jeho odlišnosti od pozície Parlamentu k týmto kľúčovým prvkom a vzhľadom na to, že nový konsenzus by predstavoval krok späť v porovnaní s Európskym konsenzom o rozvoji dohodnutým v roku 2005;

  8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.