Návrh uznesenia - B8-0387/2017Návrh uznesenia
B8-0387/2017

NÁVRH UZNESENIA o spoločnom vyhlásení Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť

29.5.2017 - (2017/2586(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Charles Goerens v mene skupiny ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Rosa D’Amato v mene skupiny EFDD

Postup : 2017/2586(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0387/2017
Predkladané texty :
B8-0387/2017
Prijaté texty :

B8-0387/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom vyhlásení Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť

(2017/2586(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu medzi Radou pre zahraničné veci (rozvoj), Komisiou a Parlamentom o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji z decembra 2005,

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý bol prijatý na samite Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 v New Yorku,

–  so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie zverejnenú v júni 2016,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2016 s názvom Návrh nového Európskeho konsenzu o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (COM(2016)0740),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia vrátane uznesenia z 22. novembra 2016 o zvyšovaní účinnosti rozvojovej spolupráce[1] a najmä uznesenia zo 14. februára 2017 o revízii Európskeho konsenzu o rozvoji[2],

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  berie na vedomie návrh Komisie zrevidovať Európsky konsenzus o rozvoji z roku 2005 tak, aby zohľadňoval nový kontext svetového rozvoja po prijatí programu 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako aj zmeny právnej a inštitucionálnej štruktúry EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy;

2.  uznáva dôležitosť nového Európskeho konsenzu o rozvoji ako kľúčového strategického dokumentu, ktorý stanovuje spoločnú víziu, hodnoty a zásady pre EÚ a jej členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie programu 2030 v ich politikách rozvojovej spolupráce;

3.  oceňuje, že v novom konsenze sa jasne uznáva, že prvoradým cieľom rozvojovej politiky EÚ je zníženie a z dlhodobého hľadiska dokonca odstránenie chudoby v súlade s článkom 208 ZFEÚ; ďalej sa domnieva, že cieľom musí byť aj boj proti nerovnostiam, ako sa uznáva aj v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že by k tomu malo dôjsť plne v súlade so zásadami účinnej rozvojovej spolupráce, ktorými sú zodpovednosť rozvojových krajín za priority v oblasti rozvoja, zameranie na výsledky, inkluzívne partnerstvá, transparentnosť a zodpovednosť; pripomína pozíciu, ktorú Parlament prijal k financovaniu rozvoja a zodpovednosti, migrácii a rozvoju a bezpečnosti a rozvoju;

4.  trvá na tom, že sú potrebné mechanizmy zodpovednosti na monitorovanie a vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a cieľa spočívajúceho v dosiahnutí oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na úrovni 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND); vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby predložili časový plán postupného plnenia týchto cieľov a každoročne podávali Parlamentu správu o dosiahnutom pokroku;

5.  poznamenáva, že niektoré nedávne návrhy možno chápať ako zmenu zamerania rozvojovej politiky v novom kontexte riadenia migrácie; domnieva sa, že rozvojová pomoc by nemala byť podmienená spoluprácou prijímajúcich krajín v otázkach migrácie, a odmieta akékoľvek pokusy o prepojenie pomoci s kontrolou hraníc, riadením migračných tokov alebo dohodami o readmisii; zdôrazňuje potrebu prísnej parlamentnej kontroly a monitorovania dohôd súvisiacich s riadením migrácie a využívania rozvojových fondov spojených s migráciou;

6.  zdôrazňuje, že je potrebné striktne sa držať nedávnej reformy oficiálnej rozvojovej pomoci, pokiaľ ide o využívanie nástrojov rozvoja na účely bezpečnostnej politiky tým, že sa bude uplatňovať jasný cieľ, ktorým je odstránenie chudoby a podpora trvalo udržateľného rozvoja;

7.  nepodporuje spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie, o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť, a to z dôvodu jeho odlišnosti od pozície Parlamentu k týmto kľúčovým prvkom a vzhľadom na to, že nový konsenzus by predstavoval krok späť v porovnaní s Európskym konsenzom o rozvoji dohodnutým v roku 2005;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.