Процедура : 2017/2692(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0388/2017

Внесени текстове :

B8-0388/2017

Разисквания :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.12
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 500kWORD 55k
29.5.2017
PE605.491v01-00
 
B8-0388/2017

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно борбата срещу антисемитизма (2017/2692(RSP))


Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа, Мартина Михелс, Корнелия Ернст, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, София Сакорафа, Щефан Ек, Малин Бьорк от името на групата GUE/NGL
Бодил Валеро, Паскал Дюран, Бенедек Явор, Флорент Марсейеси, Ернест Уртасун, Мишел Ривази, Юдит Саргентини, Маргрете Аукен, Ева Жоли от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу антисемитизма (2017/2692(RSP))  
B8-0388/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид преамбюла на Договора за Европейския съюз, и по-специално втория параграф и от четвъртия до седмия параграф от него, както и член 2, член 3, параграф 3, втората алинея и член 6 от Договора,

–  като взе предвид член 17 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г.,

–  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(1),

–  като взе предвид Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета(2),

–  като взе предвид Резолюция 2106 (2016) от 20 април 2016 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, озаглавена „Renewed commitment in the fight against anti-Semitism in Europe“ (Подновен ангажимент за борба срещу антисемитизма в Европа),

–  като взе предвид заключенията от първия годишен колоквиум на Комисията относно основните права, проведен в Брюксел на 1 и 2 октомври 2015 г. под надслов „Толерантност и уважение: предотвратяване и противодействие на омразата към евреи и мюсюлмани в Европа“,

–  като взе предвид назначаването на координатор на Комисията за борба с антисемитизма през декември 2015 г.,

–  като взе предвид създаването през юни 2016 г. на Групата на високо равнище на ЕС за борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г.(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията и престъпленията от омраза(4),

–  като взе предвид проучването на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), озаглавено „Antisemitism – Overview of data available in the European Union 2004 – 2014“ („Антисемитизъм – преглед на наличните данни в Европейския съюз за периода 2004 – 2014 г.“),

–  като взе предвид целенасочените терористични нападения и други актове на насилие срещу граждани с еврейски произход, извършени през последните години в няколко държави членки,

–  като взе предвид основната отговорност на правителствата за сигурността и безопасността на всички техни граждани и следователно главната им отговорност за мониторинга и предотвратяването на насилието, включително антисемитското насилие, и наказателното преследване на извършителите;

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че последните доклади на FRA отчитат увеличение на страха и несигурността сред еврейските, мигрантските, мюсюлманските и ромските общности в ЕС; като има предвид, че насърчаването на открито, плуралистично и приобщаващо общество, зачитащо основните права, е от ключово значение в това отношение;

Б.  като има предвид, че броят на свързаните с антисемитизъм инциденти в държавите – членки на ЕС, нарасна значително през последните години съгласно докладите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и FRA, наред с други органи;

В.  като има предвид, че беше докладвано, че целевите мерки за сигурност след въвеждането им са спомогнали за предотвратяването и намаляването на броя на бруталните антисемитски нападения;

Г.  като има предвид, че борбата срещу антисемитизма е отговорност на обществото като цяло;

1.  подчертава, че подбуждането към омраза и всички видове насилие срещу европейски граждани с еврейски произход са несъвместими с ценностите на Европейския съюз;

2.  осъжда всички случаи на престъпления от омраза и изказвания, подбуждащи към омраза, мотивирани от расизъм, ксенофобия или религиозна нетърпимост, или от предубеждения, свързани с малцинствения статут на дадено лице;

3.  призовава държавите членки и институциите и агенциите на ЕС да подкрепят съдебните и правоприлагащите органи в усилията им за по-ефикасно и по-ефективно установяване и преследване на антисемитски нападения;

4.  призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да допринесат активно за гарантирането на сигурността на своите граждани с еврейски произход и на еврейските религиозни, образователни и културни обекти в тясно сътрудничество и диалог с еврейските общности, асоциации и НПО, както и с НПО, борещи се срещу дискриминацията;

5.  приветства назначаването на координатор на Комисията за борба с антисемитизма и настоятелно призовава Комисията да предостави всички необходими средства и подкрепа, за да бъде тази функция възможно най-ефективна;

6.  призовава държавите членки да назначат национални координатори за борба с антисемитизма;

7.  насърчава членовете на национални и регионални парламенти и политическите лидери да осъждат систематично и публично антисемитски изявления и да използват противодействащи им послания и алтернативни наративи, както и да създадат междупартийни парламентарни групи срещу антисемитизма, за да се засили борбата в целия политически спектър;

8.  подчертава важната роля на организациите на гражданското общество и на образованието в областта на предотвратяването и борбата с всички форми на омраза и нетърпимост и призовава за увеличаване на финансовата подкрепа;

9.  призовава държавите членки да насърчават медиите да утвърждават уважението към всички вероизповедания и оценяването на многообразието, както и да се борят срещу всички форми на антисемитизъм и възможни предразсъдъци;

10.  призовава онези държави членки, в които мотивите, основани на раса, национален или етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения, все още не се считат за утежняващо обстоятелство при извършване на престъпление, да поправят това и да предприемат действия за пълното и правилно прилагане и изпълнение на Рамковото решение на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, така че да се гарантира, че антисемитските действия се преследват наказателно от органите на държавите членки както в онлайн, така и в офлайн среда;

11.  настоява за предоставяне на правоприлагащите органи на целево обучение относно борбата с престъпленията от омраза и дискриминацията и относно създаване на специални отдели за борба с престъпленията от омраза в полицейските сили, в случай че такива отдели все още не съществуват, и призовава агенциите на ЕС и международните организации да подпомагат държавите членки при предоставянето на такова обучение;

12.  подчертава значението на това всеки да е добре запознат с правата си по отношение на защитата срещу антисемитизъм, и призовава държавите членки да предприемат всички подходящи мерки, за да насърчат докладването на антисемитски престъпления, и да гарантират адекватна защита и подкрепа на хората, които съобщават за такива престъпления, както и за жертвите;

13.  насърчава трансграничното сътрудничество на всички равнища в наказателното преследване на престъпления от омраза;

14.  призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат усилията си, за да гарантират въвеждането на цялостна и ефикасна система за систематично събиране на надеждни, относими и съпоставими данни за престъпленията от омраза, разделени в зависимост от мотивацията, включително за терористични актове;

15.  призовава държавите членки да предприемат бързи действия за предотвратяване и борба с подбуждащите към омраза антисемитски изказвания в интернет;

16.  отново заявява, че толерантността между културите и религиите трябва да бъде насърчавана чрез непрекъснати усилия и задълбочен диалог, който включва всички участници в обществото, и се извършва на всички равнища на управление; подчертава, че училищата предлагат уникална възможност за предаване на ценностите за толерантност и уважение, тъй като чрез училищата те достигат до всички деца от най-ранна възраст;

17.  насърчава държавите членки да насърчават преподаването на Холокоста (Шоа) в училищата, както и да гарантират, че учителите са подходящо обучени за тази задача и са подготвени да реагират на многообразието в класната стая; също така насърчава държавите членки да разгледат възможността за преразглеждане на учебниците, за да гарантират, че еврейската история и съвременният живот на евреите са представени по начин, при който се избягва всякаква форма на антисемитизъм;

18.  изисква от Комисията и държавите членки да увеличат финансовата подкрепа за целеви дейности и образователни проекти срещу дискриминацията и престъпленията от омраза, да изграждат и укрепват партньорства с еврейски общности, институции и организации на гражданското общество, да насърчават обмена между деца и млади хора от различни вероизповедания чрез съвместни дейности, като се стартират и подкрепят кампании за повишаване на осведомеността в това отношение;

19.  призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с международни участници, като ЮНЕСКО, ОССЕ и Съвета на Европа, както и с други международни партньори, за да се води борба с антисемитизма на международно равнище;

20.  призовава Комисията да поиска да ѝ бъде предоставен консултативен статут в рамките на Международния съюз в памет на жертвите на Холокоста;

21.  насърчава всяка държава членка да отбелязва официално Международния ден в памет на жертвите на Холокоста на 27 януари;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, и на държавите кандидатки, както и на Съвета на Европа, ОССЕ и ООН.

(1)

OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.

(2)

ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0485.

(4)

OВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 81.

Правна информация - Политика за поверителност