Förfarande : 2017/2692(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0388/2017

Ingivna texter :

B8-0388/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 251kWORD 54k
29.5.2017
PE605.491v01-00
 
B8-0388/2017

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP))


Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen
Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om bekämpning av antisemitism (2017/2692(RSP))  
B8-0388/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ingressen till Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt andra strecksatsen och strecksatserna 4–7, artikel 2, artikel 3.3 andra strecksatsen samt artikel 6,

–  med beaktande av artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000,

–  med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF(2),

–  med beaktande av resolution 2106 (2016) av den 20 april 2016 från Europarådets parlamentariska församling om förnyat engagemang i kampen mot antisemitism i Europa,

–  med beaktande av slutsatserna från kommissionens första årliga kollokvium om de grundläggande rättigheterna som hölls i Bryssel den 1–2 oktober 2015 med rubriken Tolerans och respekt: Att förebygga och bekämpa antisemitiskt och antimuslimskt hat i Europa,

–  med beaktande av utnämningen i december 2015 av en kommissionssamordnare för bekämpning av antisemitism,

–  med beaktande av inrättandet i juni 2016 av en högnivågrupp för kampen mot rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2016 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om en intensifiering av kampen mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott(4),

–  med beaktande av den undersökning om antisemitism som gjorts av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (Antisemitism – Overview of data available in the European Union 2004-2014),

–  med beaktande av de våldsamma attackerna och terroristangreppen riktade mot judiska medborgare som har ägt rum under senare år i flera medlemsstater,

–  med beaktande av regeringarnas främsta skyldighet att erbjuda alla medborgare säkerhet och trygghet, och den därav följande skyldigheten att övervaka och förhindra våld, inklusive antisemitiskt våld, och att ställa förövarna inför rätta,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den senaste tidens rapporter från FRA visar att rädslan och osäkerheten har ökat bland de judiska, muslimska och romska befolkningsgrupperna samt bland migranter i EU. Främjandet av ett öppet, pluralistiskt och inkluderande samhälle baserat på grundläggande rättigheter är avgörande i detta avseende.

B.  Antalet antisemitiska incidenter i EU-medlemsstaterna har ökat väsentligt under senare år, vilket har rapporterats av bl.a. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och FRA.

C.  Det har rapporterats att när särskilda säkerhetsåtgärder har införts, har de bidragit till att förebygga och minska antalet våldsamma antisemitiska attacker.

D.  Kampen mot antisemitismen är hela samhällets ansvar.

1.  Europaparlamentet betonar att hatpropaganda och alla former av våld mot europeiska judiska medborgare strider mot Europeiska unionens värderingar.

2.  Europaparlamentet fördömer alla hatbrottsincidenter och all hatpropaganda som motiveras av rasism, främlingsfientlighet eller religiös intolerans eller av fördomar mot en persons minoritetsstatus.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och unionens institutioner och byråer att stödja de rättsliga och brottsbekämpande myndigheterna i deras ansträngningar att effektivare identifiera och lagföra antisemitiska attacker.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta alla åtgärder som krävs för att aktivt bidra till att garantera de judiska medborgarnas säkerhet samt trygga judiska lokaler för religionsutövning, undervisning och kulturaktiviteter, i nära samarbete och dialog med det judiska samfundet, judiska föreningar och icke-statliga organisationer samt med icke-statliga organisationer som är aktiva i kampen mot diskriminering.

5.  Europaparlamentet välkomnar att en kommissionssamordnare för bekämpning av antisemitism har utsetts, och uppmanar kommissionen att tillhandahålla alla nödvändiga verktyg och allt det stöd som krävs för att denna funktion ska bli så effektiv som möjligt.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utse nationella samordnare för bekämpning av antisemitism.

7.  Europaparlamentet uppmuntrar ledamöterna i nationella och regionala parlament och politiska ledare att systematiskt och offentligt fördöma antisemitiska uttalanden och att engagera sig för motpropaganda och alternativa berättelser samt att inrätta partiöverskridande grupper mot antisemitism för att intensifiera kampen över hela det politiska spektrumet.

8.  Europaparlamentet betonar vilken viktig roll som civilsamhällets organisationer och utbildning har för att förebygga och bekämpa alla former av hat och intolerans, och uppmanar till ökat ekonomiskt stöd.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra medierna att främja respekten för alla trosuppfattningar och uppskattningen av mångfald samt att ta itu med alla former av antisemitism och eventuella fördomar.

10.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater där man ännu inte åberopat motiv baserade på ras, nationellt eller etniskt ursprung eller religion eller tro som en försvårande omständighet i samband med en brottslig handling, att rätta till denna situation och att agera för att rådets rambeslut om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen genomförs på ett fullständigt och korrekt sätt och tillämpas, för att se till att antisemitiska handlingar lagförs av medlemsstaternas myndigheter både på och utanför internet.

11.  Europaparlamentet insisterar på att de brottsbekämpande myndigheterna ska ges målinriktad utbildning i att bekämpa hatbrott och diskriminering och på inrättandet av särskilda avdelningar inom polisen som ska bekämpa hatbrott, där sådana avdelningar ännu inte finns, och uppmanar EU:s byråer och internationella organisationer att hjälpa medlemsstaterna att tillhandahålla sådan utbildning.

12.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att alla är väl medvetna om sina rättigheter i fråga om skydd mot antisemitism, och uppmanar medlemsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att uppmuntra till rapportering om antisemitiska brott och att säkerställa ett tillräckligt skydd och stöd för människor som rapporterar sådana brott och för offren.

13.  Europaparlamentet uppmuntrar gränsöverskridande samarbete på alla nivåer i lagföringen av hatbrott.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sina ansträngningar att se till att det införs ett omfattande och effektivt system för systematisk insamling av tillförlitliga, relevanta och jämförbara uppgifter om hatbrott, uppdelade efter motiv, även terrorism.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra och bekämpa antisemitisk hatpropaganda på nätet.

16.  Europaparlamentet upprepar att tolerans mellan kulturer och religioner måste främjas genom löpande insatser och omfattande dialog, som ska inbegripa alla aktörer i samhället och alla förvaltningsnivåer. Parlamentet betonar att skolorna erbjuder en unik möjlighet att förmedla värdena tolerans och respekt, eftersom de når ut till alla barn från tidig ålder.

17.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja undervisning om förintelsen i skolorna och att se till att lärarna är tillräckligt utbildade för denna uppgift och att de har beredskap att hantera mångfald i klassrummen. Parlamentet uppmuntrar också medlemsstaterna att överväga en omarbetning av läroböckerna för att se till att judisk historia och judars liv i dag presenteras på ett sådant sätt att man undviker antisemitism.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka det ekonomiska stödet till riktade åtgärder och utbildningsprojekt för att bekämpa diskriminering och hatbrott, få till stånd och stärka partnerskap med europeiska judiska befolkningsgrupper, institutioner och civilsamhällets organisationer, och att uppmuntra utbyte mellan barn och unga från olika trosuppfattningar genom gemensamma aktiviteter, inleda och ge stöd till informationskampanjer om detta.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla nära kontakter med internationella aktörer såsom Unesco, OSSE och Europarådet, samt andra internationella partner, för att bekämpa antisemitism på internationell nivå.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begära att få en rådgivande ställning inom International Holocaust Remembrance Alliance.

21.  Europaparlamentet uppmuntrar varje medlemsstat att officiellt högtidlighålla minnesdagen med anledning av förintelsen den 27 januari.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Europarådet, OSSE och Förenta nationerna.

(1)

EUT L 328, 6.12.2008, s. 55.

(2)

EUT L 315, 14.11.2012, s. 57.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0485.

(4)

EUT C 36, 29.1.2016, s. 81.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy