Návrh uznesenia - B8-0390/2017Návrh uznesenia
B8-0390/2017

NÁVRH UZNESENIA o spoločnom vyhlásení Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť

29.5.2017 - (2017/2586(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser, Linda McAvan v mene Výboru pre rozvoj


Postup : 2017/2586(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0390/2017
Predkladané texty :
B8-0390/2017
Prijaté texty :

B8-0390/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom vyhlásení Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť

(2017/2586(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu medzi Radou pre zahraničné veci (rozvoj), Komisiou a Parlamentom o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji z decembra 2005,

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý bol prijatý na samite Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 v New Yorku,

–  so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie zverejnenú v júni 2016,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2016 s názvom Návrh nového Európskeho konsenzu o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (COM(2016)0740),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia vrátane uznesenia z 22. novembra 2016 o zvyšovaní účinnosti rozvojovej spolupráce[1] a uznesenia zo 14. februára 2017 o revízii Európskeho konsenzu o rozvoji[2],

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  víta návrh Komisie zrevidovať Európsky konsenzus o rozvoji z roku 2005 tak, aby zohľadňoval nový kontext svetového rozvoja po prijatí programu 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako aj zmeny právnej a inštitucionálnej štruktúry EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy;

2.  zdôrazňuje dôležitosť nového Európskeho konsenzu o rozvoji ako kľúčového strategického dokumentu, ktorý stanovuje spoločnú víziu, hodnoty a zásady pre EÚ a jej členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie programu 2030 v ich politikách rozvojovej spolupráce;

3.  víta, že v novom konsenze sa jasne uznáva, že prvoradým cieľom rozvojovej politiky EÚ je zníženie a z dlhodobého hľadiska dokonca odstránenie chudoby v súlade s článkom 208 ZFEÚ; zdôrazňuje, že by k tomu malo dôjsť plne v súlade so zásadami účinnej rozvojovej spolupráce, ktorými sú zodpovednosť rozvojových krajín za priority v oblasti rozvoja, zameranie na výsledky, inkluzívne partnerstvá, transparentnosť a zodpovednosť;

4.  trvá na tom, že sú potrebné mechanizmy zodpovednosti na monitorovanie a vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja a cieľa spočívajúceho v dosiahnutí oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na úrovni 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND); vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby predložili časový plán postupného plnenia týchto cieľov a každoročne podávali Parlamentu správu o dosiahnutom pokroku;

5.  podporuje spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o novom Európskom konsenze o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.