PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 246kWORD 50k
6.6.2017
PE605.500v01-00
 
B8-0395/2017

työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti


komission 15 päivänä helmikuuta 2017 annetusta delegoidusta asetuksesta delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta hampun viljelyyn liittyvien valvontatoimenpiteiden, viherryttämistukea koskevien tiettyjen säännösten, päätäntävaltaa oikeushenkilössä käyttävien nuorten viljelijöiden tukien, vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen yksikkökohtaisen laskennan, tukioikeuksien osien sekä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään ja vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen liittyvien tiettyjen tiedoksiantovaatimusten osalta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen X muuttamisesta (2017/2571(DEA))


Czesław Adam Siekierski

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta


Euroopan parlamentin päätöslauselma komission 15 päivänä helmikuuta 2017 annetusta delegoidusta asetuksesta delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta hampun viljelyyn liittyvien valvontatoimenpiteiden, viherryttämistukea koskevien tiettyjen säännösten, päätäntävaltaa oikeushenkilössä käyttävien nuorten viljelijöiden tukien, vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen yksikkökohtaisen laskennan, tukioikeuksien osien sekä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään ja vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen liittyvien tiettyjen tiedoksiantovaatimusten osalta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen X muuttamisesta (2017/2571(DEA))  
B8‑0395/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)0735),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013(1) ja erityisesti sen 35 artiklan 2 ja 3 kohdan, 44 artiklan 5 kohdan b alakohdan ja 46 artiklan 9 kohdan a ja c alakohdan, 50 artiklan 11 kohdan, 52 artiklan 9 kohdan a alakohdan, 67 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 70 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan,

A.  toteaa, että esittämällä tämän delegoidun asetuksen komissio heikentää pahoin parlamentin oikeuksia toisena lainsäätäjänä sekä menettelyn että sisällön suhteen;

B.  toteaa, että niputtamalla yhteen ja esittämällä 14 säädösvallan siirtoa yhdessä ainoassa komission delegoidussa asetuksessa estetään parlamentin valvontaoikeuden harjoittaminen, koska sen on vain hyväksyttävä tai hylättävä koko paketti, mikä ei jätä tilaa kannan ilmoittamiseen kustakin säädösvallan siirrosta erikseen;

C.  toteaa, että komission delegoitu asetus ulottuu paljon syvemmälle kuin pelkkä yksinkertaistamistoimi ja sillä on perustavaa laatua olevia vaikutuksia yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) soveltamiseen;

D.  toteaa, että palkokasvien kasvinsuojelutoimien kieltäminen ekologisilla aloilla uhkaa EU:n valkuaisentuotantoa koskevan strategian mukaisen kotimaisen valkuaisen kestävää tuotantoa, kun EU on jo nyt hyvin riippuvainen valkuaisen tuonnista;

E.  toteaa, että palkokasvien ekologiset hyödyt maaperän suojelua ja typen sitomista ajatellen ovat kiistattomat ja paljon suuremmat kuin esimerkiksi viljelykasveilla, joiden aluskasvina käytetään nurmikasveja;

1.  vastustaa komission delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö