PROJEKT REZOLUCJI
PDF 325kWORD 51k
6.6.2017
PE605.500v01-00
 
B8-0395/2017

złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu


w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi, niektórych przepisów dotyczących płatności z tytułu zazieleniania, płatności dla młodych rolników sprawujących kontrolę nad osobą prawną, obliczania kwoty na jednostkę w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, ułamkowych części uprawnień do płatności oraz niektórych wymogów dotyczących powiadomień odnoszących się do systemu jednolitej płatności obszarowej i dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, a także zmieniającego załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (2017/2571(DEA))


Czesław Adam Siekierski

w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi, niektórych przepisów dotyczących płatności z tytułu zazieleniania, płatności dla młodych rolników sprawujących kontrolę nad osobą prawną, obliczania kwoty na jednostkę w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, ułamkowych części uprawnień do płatności oraz niektórych wymogów dotyczących powiadomień odnoszących się do systemu jednolitej płatności obszarowej i dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, a także zmieniającego załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (2017/2571(DEA))  
B8‑0395/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji C(2017)0735,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009(1), w szczególności jego art. 35 ust. 2 i 3, art. 44 ust. 5 lit. b), art. 46 ust. 9 lit. a) i c), art. 50 ust. 11, art. 52 ust. 9 lit. a), art. 67 ust. 1 i ust. 2 lit. a) oraz art. 70,

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–  uwzględniając art. 105 ust. 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że przez wystąpienie z wnioskiem dotyczącym przedmiotowego rozporządzenia delegowanego Komisja rażąco podważa prerogatywy Parlamentu jako współprawodawcy w wymiarze zarówno proceduralnym, jak i merytorycznym;

B.  mając na uwadze, że zestawienie i przedstawienie 14 uprawnień w ramach jednego rozporządzenia delegowanego Komisji uniemożliwia Parlamentowi wykonywanie uprawnień kontrolnych, zmuszając go do przyjęcia lub odrzucenia całego pakietu, co uniemożliwia wyrażenie opinii na temat każdego uprawnienia z osobna;

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane Komisji znacznie wykracza poza środek mający na celu jedynie uproszczenie i będzie miało zasadnicze znaczenie dla wdrożenia wspólnej polityki rolnej (WPR);

D.  mając na uwadze, że zakaz ochrony fitosanitarnej upraw roślin strączkowych na obszarach proekologicznych zagraża zrównoważonej krajowej produkcji roślin wysokobiałkowych w sposób zgodny z unijną strategią dotyczącą białka w sytuacji, gdy Europa jest już w dużej mierze zależna od importu białka;

E.  mając na uwadze, że korzystne oddziaływanie roślin strączkowych na środowisko pod względem ochrony gleby i wiązania azotu jest bezsporne oraz znacznie większe niż np. w przypadku roślin uprawnych podsiewanych trawą;

1.  wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności