PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 396kWORD 51k
6.6.2017
PE605.500v01-00
 
B8-0395/2017

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 15 februarie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziții referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ, părțile de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare legate de schema de plată unică pe suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, precum și de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2017/2571(DEA))


Czesław Adam Siekierski

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală


Rezoluția Parlamentului European referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 15 februarie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziții referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ, părțile de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare legate de schema de plată unică pe suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, precum și de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2017/2571(DEA))  
B8‑0395/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei C(2017)0735,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului(1) și, în special, articolul 35 alineatele (2) și (3), articolul 44 alineatul (5) litera (b), articolul 46 alineatul (9) literele (a) și (c), articolul 50 alineatul (11), articolul 52 alineatul (9) litera (a), articolul 67 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) și articolul 70,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Comisia subminează grav prerogativele Parlamentului în calitatea sa de colegiuitor atât în cazul procedurii, cât și al conținutului, prin depunerea acestui regulament delegat;

B.  întrucât gruparea și prezentarea celor 14 împuterniciri într-un singur regulament delegat al Comisiei împiedică Parlamentul să-și exercite dreptul de control deoarece este obligat să accepte sau să refuze pur și simplu întregul pachet, fără a avea posibilitatea de a-și prezenta avizul privind fiecare împuternicire în parte;

C.  întrucât regulamentul delegat al Comisiei este mai mult decât o măsură de simplificare și va avea un impact fundamental asupra punerii în aplicare a politicii agricole comune (PAC);

D.  întrucât interzicerea protecției fitosanitare pentru culturile de leguminoase în zonele de interes ecologic amenință durabilitatea producției interne de proteine în conformitate cu strategia UE în materie de proteine, Europa depinzând deja într-o foarte mare măsură de importurile de proteine;

E.  întrucât beneficiile ecologice ale leguminoaselor în ceea ce privește protecția solului și fixarea azotului sunt de necontestat și mult mai mari decât, de exemplu, cele ale culturilor intercalate cu iarbă,

1.  formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 608.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate