PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 319kWORD 48k
6.6.2017
PE605.500v01-00
 
B8-0395/2017

v skladu s členom 105(3) Poslovnika


o Delegirani uredbi Komisije z dne 15. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede sheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2017/2571(DEA))


Czesław Adam Siekierski

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja


Resolucija Evropskega parlamenta o Delegirani uredbi Komisije z dne 15. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s pridelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, delov plačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede sheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o spremembi Priloge X k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2017/2571(DEA))  
B8-0395/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2017)0735),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009(1), zlasti člena 35(2) in (3), člena 44(5)(b), člena 46(9)(a) in (c), člena 50(11), člena 52(9)(a), člena 67(1) in (2)(a) ter člena 70 te uredbe,

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

–  ob upoštevanju člena 105(3) Poslovnika,

A.  ker Komisija z vložitvijo te delegirane uredbe resno spodkopava pristojnosti Parlamenta kot sozakonodajalca, tako glede postopka kot tudi vsebine;

B.  ker združitev in predstavitev 14 pooblastil v eni sami delegirani uredbi Komisije Parlamentu onemogoča, da bi izvajal nadzor, saj je prisiljen preprosto sprejeti ali zavrniti celotni sveženj, s tem pa nima možnosti izraziti mnenja o posameznem pooblastilu;

C.  ker je delegirana uredba Komisije ukrep, ki močno presega zgolj poenostavitev in bo bistveno vplival na izvajanje skupne kmetijske politike;

D.  ker prepoved fitosanitarnega varstva stročnic na površinah z ekološkim pomenom ogroža trajnostno domačo proizvodnjo beljakovin v skladu s strategijo EU o beljakovinah, pri čemer je EU že zdaj močno odvisna od njihovega uvoza;

E.  ker ekološke prednosti stročnic v smislu varstva tal in vezave dušika niso sporne in so bistveno večje kot na primer pri posevkih, podsejanih s travo;

1.  nasprotuje delegirani uredbi Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in vladam ter parlamentom držav članic.

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 608.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov