FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 323kWORD 51k
6.6.2017
PE605.500v01-00
 
B8-0395/2017

i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen


om kommissionens delegerade förordning av den 15 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller kontrollåtgärderna avseende odling av hampa, vissa bestämmelser som rör miljöanpassningsstödet, stödet till unga jordbrukare som utövar kontroll över en juridisk person, beräkningen av enhetsbeloppet inom ramen för frivilligt kopplat stöd, delrätter och vissa anmälningsskyldigheter i samband med systemet för enhetlig arealersättning och frivilligt kopplat stöd, och om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2017/2571(DEA))


Czesław Adam Siekierski

för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 15 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller kontrollåtgärderna avseende odling av hampa, vissa bestämmelser som rör miljöanpassningsstödet, stödet till unga jordbrukare som utövar kontroll över en juridisk person, beräkningen av enhetsbeloppet inom ramen för frivilligt kopplat stöd, delrätter och vissa anmälningsskyldigheter i samband med systemet för enhetlig arealersättning och frivilligt kopplat stöd, och om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2017/2571(DEA))  
B8‑0395/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning C(2017)0735,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009(1), särskilt artiklarna 35.2, 35.3, 44.5 b, 46.9 a, 46.9 c, 50.11, 52.9 a, 67.1, 67.2 a och 70,

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av artikel 105.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Genom att lägga fram denna delegerade förordning undergräver kommissionen allvarligt parlamentets befogenheter som medlagstiftare för såväl förfarande som innehåll.

B.  Genom att paketera och lägga fram 14 befogenheter som en enda delegerad förordning hindrar kommissionen parlamentet att utöva sin rätt att granska, eftersom parlamentet helt enkelt tvingas godkänna eller avvisa hela paketet, vilket inte lämnar något utrymme för att uttrycka en ståndpunkt om varje enskild befogenhet.

C.  Kommissionens delegerade förordning går långt utöver en ren förenklingsåtgärd och kommer att ha en avgörande inverkan på genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken.

D.  Förbudet av fytosanitärt skydd av baljväxter på arealer med ekologiskt fokus hotar en hållbar inhemsk proteinproduktion i linje med EU:s proteinstrategi, vid en tidpunkt då EU redan är kraftigt beroende av importer av protein.

E.  De ekologiska fördelarna med baljväxter i fråga om skydd av jorden och kvarhållning av kväve är otvivelaktiga och betydligt större än fördelarna med t.ex. grödor med insådd av gräs.

1.  Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy