Procedure : 2017/2636(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0396/2017

Indgivne tekster :

B8-0396/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.11
CRE 14/06/2017 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0265

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 268kWORD 58k
7.6.2017
PE605.505v01-00
 
B8-0396/2017

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0217/2017

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (2017/2636(RSP))


Bernd Lange, Sajjad Karim for Udvalget om International Handel
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (2017/2636(RSP))  
B8‑0396/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2015 om ytringsfrihed i Bangladesh(1),

–  der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og fremskridtet i Bangladesh-bæredygtighedsaftalen(2),

–  der henviser til sin beslutning af 18. september 2014 om menneskerettighedskrænkelser i Bangladesh(3),

–  der henviser til sin beslutning af 27. april 2017 om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren(4),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh, især beslutning af 16. januar 2014(5), 21. november 2013(6) og 14. marts 2013(7),

–  der henviser til sine beslutninger af 25. november 2010 om menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler(8) og om virksomhedernes sociale ansvar i internationale handelsaftaler(9),

–  der henviser til sine beslutninger af 6. februar 2013 om virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst(10) og om virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning(11),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 24. april 2017 om bæredygtige beklædningsværdikæder gennem EU's udviklingsindsats ("Sustainable garment value chains through EU development action") (SWD(2017)0147).

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar" (COM(2011)0681) og til resultaterne af den offentlige høring om Kommissionens arbejde vedrørende retningen for dens politik for virksomhedernes sociale ansvar (VSA) efter 2014,

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om en ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering(12),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. oktober 2015 "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh om partnerskab og udvikling,

–  der henviser til bæredygtighedsaftalen, som skal give løbende forbedringer inden for arbejdstagerrettigheder og fabrikssikkerhed i industrien for konfektionstøj og strikvarer i Bangladesh,

–  der henviser til Kommissionens tekniske statusrapporter af juli 2016 og af 24. april 2015 vedrørende Bangladesh-bæredygtighedsaftalen,

–  der henviser til missionsrapporten af 23. januar 2017 fra Udvalget om International Handel efter ad hoc-delegationsrejsen til Bangladesh (Dhaka) fra den 15. til den 17. november 2016,

–  der henviser til "Better Work Bangladesh"-programmet, som blev iværksat af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) i oktober 2013,

–  der henviser til rapporten fra ILO's højtstående trepartsmission og ILO's ekspertudvalgs bemærkninger fra 2017 om anvendelsen af konventioner og anbefalinger i forbindelse med konvention 87 og 98,

–  der henviser til det særlige afsnit i rapporten fra ILO's komité om anvendelse af standarder fra ILO-konferencen i 2016,der henviser til den klage, der i 2017 blev indgivet til ILO's komité for foreningsfrihed om regeringens voldsomme fremfærd over for tekstilarbejderne i Ashulia i december 2016, og klagen til indehaverne af de særlige FN-mandater, ligeledes vedrørende den voldsomme fremfærd i Ashulia,

–  der henviser til FN’s Johannesburg-erklæring om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion for at fremme social og økonomisk udvikling,

–  der henviser til UNCTAD's investeringspolitiske ramme for bæredygtig udvikling (2015),

–  der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne, som opstiller en ramme for både regeringer og virksomheder med henblik på beskyttelse og overholdelse af menneskerettighederne, og som FN's Menneskerettighedsråd vedtog i juni 2011,

–  der henviser til FN’s Global Compact-initiativ om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse,

–  der henviser til OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber,

–  der henviser til den af aftalen omfattende kvartårlige samlede rapport om forbedringer i de beklædningsvirksomheder, som er omfattet af aftalen af 31. oktober 2016,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om status over gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (O-000037/2017 – B8‑0217/2017),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om International Handel,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Bangladesh er blevet verdens næststørste tøjproducent, hvor tekstilbranchen står for næsten 81 % af den samlede eksport; der henviser til, at 60 % af Bangladeshs tøjproduktion går til EU, som er landets største eksportmarked;

B.  der henviser til, at konfektionsbranchen på nuværende tidspunkt har 4,2 mio. ansatte på hele 5.000 fabrikker og indirekte bidrager til 40 mio. menneskers levebrød – hvilket svarer til ca. en fjerdedel af Bangladeshs befolkning; der henviser til, at konfektionsbranchen har bidraget betydeligt til reduktion af fattigdom og styrkelse af kvinders indflydelse og status; der henviser til, at kvinder, primært fra landdistrikter, repræsenterer 80 % af de ansatte i konfektionsbranchen i Bangladesh; der henviser til, at 80 % af arbejdstagerne stadig arbejder i den uformelle sektor; der henviser til, at kompleksiteten af forsyningskæderne i beklædningsindustrien og den ringe gennemsigtighed fremmer krænkelser af menneskerettighederne og øger udnyttelsen; der henviser til, at mindstelønnen i konfektionsbranchen er forblevet under Verdensbankens fattigdomsgrænse;

C.  der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en drivkraft for udvikling; der henviser til, at kvinders rettigheder indgår i menneskerettighederne; der henviser til, at det i artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde klart er fastsat, at Unionen "i alle sine aktiviteter tilstræber […] at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder", og at EU derfor har en forpligtelse til at indarbejde ligestilling mellem kønnene i alle sine politikker, således at det garanteres, at mænd og kvinder har lige stor fordel af samfundsændringer, økonomisk vækst og skabelse af anstændige job, og at forskelsbehandling afskaffes, og respekten for kvinders rettigheder i verden fremmes;

D.  der henviser til, at ca. 10 % af arbejdskraften i konfektionsbranchen er beskæftiget i eksportforarbejdningszoner (EPZ); der henviser til, at arbejdsmarkedslovgivningen for eksportforarbejdningszonerne lader meget tilbage at ønske med hensyn til give arbejdstagerne tilstrækkelige grundlæggende rettigheder i sammenligning med arbejdstagere andre steder i Bangladesh; der henviser til, at der er planlagt en omfattende udvidelse af eksportforarbejdningszonerne;

E.  der henviser til, at EU's generøse ensidige handelspræferenceordning under "Alt undtagen våben"-ordningen for mindst udviklede lande, som er fastsat i EU's GSP-forordning og giver toldfri adgang for tekstilvarer fra Bangladesh under fleksible oprindelsesregler, har bidraget betydeligt til succeshistorien om Bangladeshs betydelige beklædningseksport og beskæftigelsesvækst;

F.  der henviser til, at disse handelspræferencer er fastsat i EU's princip om at fremme fri og fair handel og derfor gør det muligt for EU at suspendere GSP-fordele i de fleste alvorlige tilfælde af menneskerettighedskrænkelser på baggrund af kapitel V, artikel 19, stk. 1, litra a) i GSP-forordningen, hvor det bestemmes, at præferencebehandling midlertidigt kan blive trukket tilbage på en række grundlag, herunder alvorlig og systematisk overtrædelse af principperne i de i bilag VIII, del A, opførte konventioner, heriblandt ILO's otte grundlæggende konventioner;

G.  der henviser til, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten på baggrund af disse bestemmelser i begyndelsen af 2017 har indledt en styrket dialog om arbejdstager- og menneskerettigheder med henblik på at opnå bedre overholdelse af principperne i disse konventioner;

H.  der henviser til, at ILO viede et særligt afsnit til Bangladesh i rapporten fra komitéen om anvendelse af standarder fra ILO-konferencen i 2016, hvori det fastslås, at landet groft misligholder sine forpligtelser i henhold til konvention 87 (foreningsfrihed); der henviser til, at ILO i 2015 rapporterede, at 78 % af ansøgningerne om registrering af fagforeninger blev mødt med afslag på grund af en blanding af fabriksledelsernes og visse politikeres fjendtlige holdning til fagforeninger samt en manglende administrativ kapacitet til at registrere dem;

I.  der henviser til, at hundredevis af tekstilarbejdere ifølge forskellige rapporter er omkommet under forskellige fabriksbrande i Bangladesh siden 2006, i forbindelse med hvilke mange skyldige fabriksejere og -ledere desværre aldrig er blevet retsforfulgt; der henviser til, at det anslås, at 11.700 arbejdstagere hvert år omkommer ved dødsulykker, og yderligere 24.500 dør af arbejdsrelaterede sygdomme i de forskellige sektorer;

J.  der henviser til, at den gældende mindsteløn på 5.300 BDT eller 67 USD pr. måned ikke er steget siden 2013, og at mindstelønskommissionen stadig ikke er blevet indkaldt;

K.  der henviser til, at de bangladeshiske myndigheder siden 21. december 2016 vilkårligt har arresteret og tilbageholdt mindst 35 fagforeningsledere og forkæmpere for arbejdstagerrettigheder, efter at bangladeshiske tekstilarbejdere afholdt strejker og demonstrationer for at få højere løn, at de har lukket fagforenings- og NGO-kontorer eller sat dem under politiovervågning samt har suspenderet eller afskediget 1.600 arbejdstagere for at protestere mod lave lønninger i tekstilindustrien;

L.  der henviser til, at Bangladesh er nr. 145 ud af 177 lande i gennemsigtighedsindekset; der henviser til, at korruption er udbredt i den globale beklædningsforsyningskæde og involverer både den politiske klasse og lokale forvaltninger;

M.  der henviser til, at en række lovende initiativer ledet af den private sektor, som f.eks. Bangladesh-aftalen om brand- og bygningssikkerhed (Bangladesh-aftalen), har bidraget moderat positivt til at forbedre standarden i forsyningskæderne og arbejdstagernes sikkerhed gennem de sidste 20 år med hensyn til at forbedre arbejdernes rettigheder i forsyningskæden for beklædning;

N.  der henviser til, at konklusionerne af de regelmæssige revisioner af bæredygtighedsaftalen i 2014, 2015 og 2016 vidner om, at de bangladeshiske myndigheder har opnået konkrete forbedringer på nogle områder, og at de anerkender aftalens bidrag til moderat at forbedre sundhed og sikkerhed på fabrikkerne og arbejdsforhold i konfektionsbranchen; der henviser til, at det har været en større udfordring at opnå fremskridt med hensyn til arbejdstagerrettigheder, og at der ikke er gjort væsentlige fremskridt på dette område i de seneste år; der henviser til, at den manglende ændring og mangelfulde gennemførelse af Bangladeshs arbejdsmarkedslov fra 2013 ifølge ILO har ført til alvorlige begrænsninger i udøvelsen af retten til foreningsfrihed og registrering af fagforeninger, navnlig i konfektionsbranchen i eksportforarbejdningszoner; der henviser til, at arbejdstagere i eksportforarbejdningszoner er blevet nægtet retten til at tilslutte sig fagforeninger;

O.  der henviser til, at der efter katastrofen har været en hidtil uset efterspørgsel fra europæiske forbrugere efter mere information om, hvor produkter kommer fra, og under hvilke vilkår de er blevet produceret; der henviser til, at europæiske borgere har fremsat utallige henstillinger og organiseret kampagner med krav om større ansvarlighed fra beklædningsvirksomhedernes side for at sikre, at deres produkter fremstilles på en etisk korrekt måde;

Ansvarlig erhvervsvirksomhed i Bangladesh – primært en national opgave

1.  understreger, at Bangladesh til trods for de imponerende resultater inden for vækst og udvikling i de seneste år stadig skal gøre en betydelig langsigtet indsats for at opnå bæredygtig og mere inklusiv økonomisk vækst; understreger, at strukturreformer er afgørende for forøget produktivitet, yderligere diversificering af eksporten, social retfærdighed, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption;

2.  opfordrer den bangladeshiske regering til at øge sit engagement for at forbedre sikkerhed, arbejdsforhold og arbejdstagerrettigheder i beklædningssektoren som et spørgsmål af højeste prioritet og at styrke gennemførelsen af lovgivningen om bygnings- og fabrikssikkerhed, til fortsat at øge regeringens finansiering til arbejdstilsynet, til at fortsætte med at ansætte og uddanne flere fabriksinspektører, til at gøre det muligt at mindske udskiftningen af arbejdsinspektører, til at udarbejde en årlig arbejdsplan over opfølgende inspektioner af fabrikker, der skal udbedres, og til at udvide bygnings- og fabriksinspektioner til andre sektorer;

3.  opfordrer den bangladeshiske regering til at ændre arbejdsmarkedsloven fra 2013, så den effektivt behandler foreningsfrihed og kollektive forhandlinger, til at fremme social dialog, til at sikre hurtig og ikke-vilkårlig registrering af fagforeninger, til at sikre effektiv efterforskning og retsforfølgelse af angivelig forskelsbehandling på grund af fagforeningsvirksomhed og urimelig arbejdspraksis, til at garantere, at de arbejdsretlige rammer stemmer fuldstændig overens med internationale standarder, især med ILO-konvention 87 og 98 om foreningsfrihed og kollektive forhandlinger, og at de bliver gennemført effektivt; opfordrer desuden indtrængende den bangladeshiske regering til at sikre, at loven om eksportforarbejdningszoner tillader fuld foreningsfrihed i overensstemmelse med de samme internationale standarder og til aktivt og omgående at undersøge al forskelsbehandling på grund af fagforeningsvirksomhed;

4.  opfordrer indtrængende den bangladeshiske regering, brancheforeninger og fabriksejere til at stræbe efter udbedring af alle eksportorienterede konfektionsfabrikker og til at sørge for, at reparationer og anden opfølgende inspektion gennemføres og overvåges på gennemskuelig vis af de relevante offentlige myndigheder, der anerkender nytten af de midler, som donorer har mobiliseret, og vigtigheden af effektiv finansiel støtte;

5.  Opfordrer indtrængende den bangladeshiske regering til omgående at genindkalde mindstelønskommissionen og sikre hyppigere lønrevisioner;

Initiativer i den private sektor – et effektivt og værdifuldt bidrag

6.  opfordrer de internationale mærker og detailhandlere og den bangladeshiske privatsektor til fortsat at bestræbe sig på at respektere arbejdsretten og gennemføre VSA-foranstaltninger og forbedre ansvarlige forretningsmetoder, herunder sikre anstændige arbejdsforhold til bangladeshiske tekstilarbejdere, og fremme tilvejebringelse af gennemskuelige oplysninger om, på hvilke fabrikker varerne produceres, og koordinerede mekanismer mellem relevante initiativer; opfordrer de globale detailhandlere og mærker til at fortsætte deres arbejde med at indføre et ensartet adfærdskodeks for fabriksrevision i Bangladesh;

7.  understreger den private erhvervssektors indsats i samarbejdet med den bangladeshiske regering og internationale organisationer i landet gennem aftalen om brand- og bygningssikkerhed; påpeger imidlertid, at til trods for fremskridt vedrørende brand- og bygningssikkerhed er Bangladesh-aftalens parter fortsat bekymrede over, hvor lang tid det tager at afhjælpe vigtige sikkerhedsmæssige forhold; opfordrer Bangladesh-aftalens parter til at forlænge deres engagement i aftalen i endnu en periode på fem år, før den nuværende aftale ophører den 12. maj 2018; opfordrer regeringen og den bangladeshiske erhvervssektor til at erkende nytten af, at de bangladeshiske detailhandlere er forpligtet på grundlag af Bangladesh-aftalen og til at støtte forlængelsen af parternes mandat i Bangladesh;

8.  opfordrer den bangladeshiske regering og den private sektor til at fortsætte initiativer, der tager sigte på økonomisk kompensation til og rehabilitering af ofre, til at udvikle en effektiv genansættelsesstrategi og til at tilbyde støtte til færdigheder i forbindelse med iværksættervirksomhed og etablering af et livsgrundlag;

EU's og det internationale samfunds fælles ansvar

9.  støtter Bangladesh-bæredygtighedsaftalens opfølgende aktiviteter og Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens styrkede dialog om arbejdstager- og menneskerettigheder for at opnå bedre overholdelse af principperne i de konventioner, der er opført i GSP-forordningen;

10.  støtter Kommissionens undersøgelse af et muligt EU-dækkende initiativ om beklædningssektoren, hvor frivillige initiativer og strenge adfærdskodekser er nøgleprincipper; noterer sig Kommissionens arbejdsdokument af 24. april 2017 om "Bæredygtige beklædningsværdikæder gennem EU's udviklingsindsats" og gentager sin anmodning om, at Kommissionen ikke begrænser sig til det arbejdsdokument, men også er åben for muligheden for, at det bliver til bindende lovgivning om rettidig omhu; understreger endvidere, at koordinering, deling af oplysninger, udveksling af bedste praksis og regeringernes engagement i fastlæggelse af passende rammebetingelser herfor kan bidrage til at øge effektiviteten i private og offentlige initiativer vedrørende værdikæder og opnå positive resultater med hensyn til bæredygtig udvikling; understreger betydningen af at øge bevidstheden blandt forbrugerne for at forbedre gennemsigtigheden samt støtte anstrengelserne for bedre arbejds- og miljøstandarder, produktsikkerhed og bæredygtigt forbrug;

11.  mener, at bæredygtighedsaftalen med Bangladesh, i hvilken EU er en af de vigtigste aktører, vil kunne danne grundlag for gennemførelsen af andre tilsvarende partnerskabstiltag med andre tredjelande; opfordrer EU til at opretholde og udbygge sit samarbejde på internationalt niveau om bæredygtig udvikling og virksomhedernes sociale ansvar med organisationer som ILO, OECD og FN;

12.  støtter bestræbelserne i FN's stående arbejdsgruppe, som har til formål at udarbejde en bindende FN-traktat om virksomheder og menneskerettigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at engagere sig i disse forhandlinger;

13.  understreger, at en manglende indsats for at forbedre sikkerhedssituationen og systematisk konfrontere trusler fra ekstremister i Bangladesh vil have en direkte indflydelse på investeringer i landet, hvilket i sidste ende vil hæmme den langsigtede udvikling og livet for almindelige mennesker;

Konklusioner

14.  understreger, at sektoren for beklædningsgenstande af høj kvalitet er afgørende for den økonomiske og sociale udvikling i Bangladesh, og at dens udvidelse har gjort det muligt for mange arbejdstagere, især kvinder, at bevæge sig fra den uformelle til den formelle økonomi; advarer mod initiativer, der kan føre til, at EU-virksomheder og andre virksomheder trækker sig ud af Bangladesh, hvilket ikke kun ville skade landets ry, men vigtigst af alt dets fremtidige udviklingsperspektiver;

15.  understreger, at ansvarlig forretningsskik er et fælles ansvar for den bangladeshiske regering, den lokale privatsektor, det internationale samfund og forretningspartnere for at bidrage til dette overordnede mål;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Tjenesten for EU's optræden udadtil, næstformanden for Kommissionen / Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Menneskerettighedsråd, Bangladeshs regering og parlament samt til ILO’s generaldirektør.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0414.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0175.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0024.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0196.

(5)

EUT C 482 af 23.12.2016, s. 149.

(6)

EUT C 436 af 24.11.2016, s. 39.

(7)

EUT C 482 af 23.12.2016, s. 149.

(8)

EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.

(9)

EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.

(10)

EUT C 24 af 22.1.2016, s. 28.

(11)

EUT C 24 af 22.1.2016, s. 33.

(12)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0299.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik