Διαδικασία : 2017/2636(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0396/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0396/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.11
CRE 14/06/2017 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0265

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 512kWORD 62k
7.6.2017
PE605.505v01-00
 
B8-0396/2017

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0217/2017

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (2017/2636(RSP))


Bernd Lange, Sajjad Karim εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (2017/2636(RSP))  
B8‑0396/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο Μπανγκλαντές(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης(4),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπανγκλαντές, και ειδικότερα εκείνα της 16ης Ιανουαρίου 2014(5), της 21ης Νοεμβρίου 2013(6) και της 14ης Μαρτίου 2013(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(8) και την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(9),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη»(10), και σχετικά με την «Εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»(11),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Βιώσιμες αλυσίδες αξίας στον τομέα της ένδυσης μέσω της αναπτυξιακής δράσης της ΕΕ» (SWD(2017)0147),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681) και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής όσον αφορά την κατεύθυνση της πολιτικής της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) μετά το 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(12),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το Σύμφωνο Βιωσιμότητας για συνεχείς βελτιώσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία πλεκτών και έτοιμων ενδυμάτων του Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις τεχνικού χαρακτήρα της Επιτροπής, του Ιουλίου 2016 και της 24ης Απριλίου 2015, σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής, της 23ης Ιανουαρίου 2017, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου, σε συνέχεια της επίσκεψης ad hoc αντιπροσωπείας στο Μπανγκλαντές (Ντάκα) από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα «Καλύτερη Εργασία στο Μπανγκλαντές» της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), το οποίο δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της τριμερούς αποστολής υψηλού επιπέδου της ΔΟΕ και τις παρατηρήσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ, του 2017, για την εφαρμογή των συμβάσεων και των συστάσεων σχετικά με τις Συμβάσεις 87 και 98,

–  έχοντας υπόψη την ειδική παράγραφο της έκθεσης της επιτροπής της ΔΟΕ σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων της Διάσκεψης της ΔΟΕ του 2016, έχοντας υπόψη την καταγγελία που υποβλήθηκε το 2017 στην Επιτροπή της ΔΟΕ για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι σχετικά με την κυβερνητική καταστολή εργαζομένων στον τομέα της ένδυσης στην Ashulia τον Δεκέμβριο του 2016, και την καταγγελία που υποβλήθηκε στους κατόχους ειδικών εντολών του ΟΗΕ επίσης σχετικά με την καταστολή στην Ashulia,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στο Γιοχάνεσμπουργκ σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής της UNCTAD για τη βιώσιμη ανάπτυξη (2015),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες ορίζουν πλαίσιο προστασίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες, και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Ιούνιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία συνοπτική έκθεση της Συμφωνίας σχετικά με την πρόοδο της αποκατάστασης των εργοστασίων της βιομηχανίας έτοιμων ενδυμάτων που καλύπτονται από τη Συμφωνία της 31ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (O-000037/2017 – B8‑0217/2017),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ενδυμάτων στον κόσμο και ότι το 81 % των συνολικών εξαγωγών του προέρχονται από τον κλωστοϋφαντουργικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60 % της παραγωγής ειδών ένδυσης του Μπανγκλαντές διοχετεύεται στην ΕΕ, η οποία αποτελεί την κύρια εξαγωγική αγορά της χώρας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων (RMG) απασχολεί σήμερα 4,2 εκατομμύρια άτομα σε περίπου 5 000 εργοστάσια και στηρίζει έμμεσα τον βιοπορισμό σχεδόν 40 εκατομμυρίων ανθρώπων —περίπου του ενός τετάρτου του πληθυσμού του Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της φτώχειας και τη χειραφέτηση των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, κυρίως από αγροτικές περιοχές, αποτελούν το 80 % του εργατικού δυναμικού στον τομέα έτοιμων ενδυμάτων του Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το 80 % των εργαζομένων εξακολουθούν να απασχολούνται στον άτυπο τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολύπλοκος χαρακτήρας της αλυσίδας εφοδιασμού ενδυμάτων και το χαμηλό επίπεδο διαφάνειάς της διευκολύνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυξάνουν την εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος μισθός στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων παραμένει κάτω από το όριο της φτώχειας που έχει θέσει η Παγκόσμια Τράπεζα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί μοχλό ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών εμπίπτουν στο φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ρητά ότι «σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών» και, συνεπώς, καθήκον της ΕΕ είναι να ενσωματώνει την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της, διασφαλίζοντας ότι άνδρες και γυναίκες επωφελούνται εξίσου από τις κοινωνικές αλλαγές, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, εξαλείφοντας τη διακριτική μεταχείριση και προωθώντας τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών ανά τον κόσμο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 10 % του εργατικού δυναμικού στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων απασχολείται σε ελεύθερες βιομηχανικές ζώνες εξαγωγών (ΕΡΖ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά δικαιώματα που χορηγεί ο εργασιακός νόμος για τις ΕΡΖ στους εργαζόμενους δεν είναι επαρκή σε σύγκριση με τα δικαιώματα των εργαζομένων που απασχολούνται σε άλλους τομείς στο Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδιάζεται ευρεία επέκταση των ΕΡΖ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γενναιόδωρες μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Όλα εκτός από όπλα» για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), η οποία προβλέπεται στον κανονισμό ΣΓΠ της ΕΕ, που χορηγεί αδασμολόγητη πρόσβαση στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα του Μπανγκλαντές βάσει ευέλικτων κανόνων καταγωγής, έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία του μεγάλου εξαγωγικού κλάδου ένδυσης και στην αύξηση της απασχόλησης στο Μπανγκλαντές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εμπορικές προτιμήσεις προβλέπονται στην ενωσιακή αρχή προώθησης του δίκαιου και ελεύθερου εμπορίου και, συνεπώς, επιτρέπουν στην ΕΕ να αναστέλλει τα οφέλη του ΣΓΠ στις πιο σοβαρές περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τη βάσει του κεφαλαίου V άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΣΓΠ, όπου ορίζεται ότι τα προτιμησιακά καθεστώτα μπορούν να ανασταλούν προσωρινά για ορισμένους λόγους, όπως η σοβαρή και συστηματική παραβίαση των αρχών που αναφέρονται στις συμβάσεις οι οποίες απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος VIII, μεταξύ των οποίων οι οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις αρχές του 2017, η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ ξεκίνησαν, επί τη βάσει των εν λόγω διατάξεων, ενισχυμένο διάλογο σχετικά με τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό να επιτευχθεί καλύτερη συμμόρφωση με τις αρχές των εν λόγω συμβάσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ αφιέρωσε στην έκθεση της Επιτροπής για την Εφαρμογή των Προτύπων της Διάσκεψης του 2016 ειδική παράγραφο στο Μπανγκλαντές, διαπιστώνοντας ότι η χώρα παραβιάζει σοβαρά τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Σύμβασης 87 (ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η ΔΟΕ ανέφερε ότι το 78 % των αιτήσεων καταχώρισης συνδικαλιστικών οργανώσεων απορρίφθηκαν εξαιτίας ενός συνδυασμού εχθρικής στάσης απέναντι στις συνδικαλιστικές οργανώσεις από διευθυντές εργοστασίων και ορισμένους πολιτικούς, και έλλειψης διοικητικής ικανότητας για την καταχώρισή τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, από το 2006 και εντεύθεν εκατοντάδες εργαζόμενοι στον τομέα της ένδυσης έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε εργοστάσια του Μπανγκλαντές και ότι, δυστυχώς, οι πολυάριθμοι ένοχοι ιδιοκτήτες και διευθυντές εργοστασίων δεν οδηγήθηκαν ποτέ ενώπιον της δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως κάθε χρόνο σκοτώνονται περίπου 11 700 εργαζόμενοι σε εργατικά ατυχήματα και άλλοι 24 500 πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, σε όλους τους παραγωγικούς τομείς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρέχων κατώτατος μηνιαίος μισθός των 5 300 τάκα (BDT), δηλαδή 67 δολαρίων ΗΠΑ, δεν έχει αυξηθεί από το 2013 και το συμβούλιο για τον κατώτατο μισθό δεν έχει συγκληθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 21 Δεκεμβρίου 2016 και εντεύθεν, έπειτα από απεργίες και διαδηλώσεις εργαζομένων στον τομέα ένδυσης του Μπανγκλαντές οι οποίοι ζητούσαν υψηλότερες αμοιβές, οι αρχές συνέλαβαν και κράτησαν αυθαίρετα τουλάχιστον 35 ηγέτες συνδικαλιστικών οργανώσεων και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των εργαζομένων, έκλεισαν γραφεία συνδικαλιστικών οργανώσεων και ΜΚΟ ή τα έθεσαν υπό αστυνομική παρακολούθηση, και έθεσαν σε διαθεσιμότητα ή απέλυσαν περίπου 1 600 εργαζομένους επειδή διαδήλωναν κατά των χαμηλών μισθών στη βιομηχανία των ειδών ένδυσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές καταλαμβάνει την 145η θέση σε σύνολο 177 κρατών στον δείκτη διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά είναι ενδημική στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ενδυμάτων και εμπλέκει την πολιτική τάξη και τις τοπικές διοικήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, όπως η Συμφωνία του Μπανγκλαντές για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων (εφεξής «η Συμφωνία»), συνέβαλαν μετρίως μεν θετικά δε στη βελτίωση των προτύπων που αφορούν τις αλυσίδες εφοδιασμού και της ασφάλειας του εργατικού δυναμικού κατά τα τελευταία 20 χρόνια, αυξάνοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού ενδυμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα των διαδοχικών αναθεωρήσεων του Συμφώνου τα έτη 2014, 2015 και 2016 αναφέρεται ότι οι αρχές του Μπανγκλαντές πέτυχαν σαφείς βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς και αναγνωρίζεται η συμβολή του Συμφώνου στη μέτρια βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στα εργοστάσια, καθώς και των συνθηκών εργασίας στη βιομηχανία έτοιμων ενδυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση και ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα σημαντική πρόοδος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, το γεγονός ότι ο εργασιακός νόμος του Μπανγκλαντές του 2016 δεν έχει τροποποιηθεί και εφαρμοστεί ουσιαστικά, εγείρει σοβαρά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και στην καταχώριση συνδικαλιστικών οργανώσεων, ιδίως στον τομέα των έτοιμων ενδυμάτων στις ΕΡΖ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στις ΕΡΖ έχουν στερηθεί το δικαίωμα συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την καταστροφή, σημειώθηκε, από πλευράς ευρωπαίων καταναλωτών, μια άνευ προηγουμένου ζήτηση πληρέστερης ενημέρωσης σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων και τις συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν καταθέσει αμέτρητες αναφορές και έχουν οργανώσει εκστρατείες απαιτώντας μεγαλύτερη λογοδοσία εκ μέρους των εταιρειών ειδών ένδυσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα τους παράγονται με ηθικό τρόπο·

Υπεύθυνες επιχειρήσεις στο Μπανγκλαντές – καθήκον πρωτίστως της εγχώριας πολιτικής

1.  τονίζει ότι, παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη και εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια, το Μπανγκλαντές πρέπει να καταβάλει μακροπρόθεσμα σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, κρίνονται ουσιώδεις οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας, η περαιτέρω διαφοροποίηση των εξαγωγών, η κοινωνική δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των εργαζομένων, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της διαφθοράς·

2.  καλεί την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να αποδώσει ύψιστη προτεραιότητα και να προσηλωθεί περισσότερο στη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα της ένδυσης, και να ενισχύσει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των κτιρίων και των εργοστασίων, να συνεχίσει να αυξάνει τα κρατικά κονδύλια για την επιθεώρηση εργασίας, να συνεχίσει να προσλαμβάνει και να εκπαιδεύει περισσότερους επιθεωρητές εργοστασίων, να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μειωθεί η αντικατάσταση των επιθεωρητών εργασίας, να καθιερώσει ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση των εργοστασίων που βρίσκονται σε στάδιο αποκατάστασης και να διευρύνει και σε άλλους τομείς τις επιθεωρήσεις σε κτίρια και εργοστάσια·

3.  καλεί την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να τροποποιήσει τον εργασιακό νόμο του 2013 ώστε να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, να προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο, να διασφαλίσει την ταχεία και μη αυθαίρετη καταχώριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να διασφαλίσει την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη εικαζόμενων διακρίσεων σε βάρος συνδικαλιστικών οργανώσεων και καταχρηστικών εργασιακών πρακτικών, να εγγυηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για εργασιακά θέματα πλήρως συμβατό με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως δε με τις Συμβάσεις 87 και 98 της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το οποίο θα εφαρμόζεται αποτελεσματικά· καλεί περαιτέρω την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία που διέπει τις ΕΡΖ παρέχει πλήρη ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σύμφωνα με τα ως άνω διεθνή πρότυπα και να προβεί επειγόντως σε αποτελεσματική έρευνα όλων των πράξεων που ευνοούν την εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος συνδικαλιστικών οργανώσεων·

4.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές, τις ενώσεις του κλάδου και τους ιδιοκτήτες των εργοστασίων να προβούν σε εργασίες αποκατάστασης όλων των εργοστασίων έτοιμων ενδυμάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό και να διασφαλίσουν ότι οι επισκευές και οι λοιπές επιθεωρήσεις παρακολούθησης αναλαμβάνονται και παρακολουθούνται με διαφάνεια από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα των κεφαλαίων που κινητοποίησαν οι χορηγοί και τη σημασία της ουσιαστικής χρηματοδοτικής στήριξης·

5.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να συγκαλέσει εκ νέου και άμεσα το συμβούλιο για τον κατώτατο μισθό και να θεσπίσει συχνότερη επανεξέταση των μισθών·

Πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα – αποτελεσματική και πολύτιμη συμβολή

6.  καλεί τις διεθνείς εμπορικές εταιρείες και τους διεθνείς εμπόρους λιανικής πώλησης, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα του Μπανγκλαντές, να παραμείνουν προσηλωμένοι στον σεβασμό της εργατικής νομοθεσίας και την εφαρμογή των μέτρων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους όσον αφορά τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, όπως η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα ένδυσης του Μπανγκλαντές, καθώς και να διευκολύνουν τη διαφανή πληροφόρηση σχετικά με το ποια εργοστάσια παράγουν τα προϊόντα και τους μηχανισμούς συντονισμού των σχετικών πρωτοβουλιών· ενθαρρύνει τους παγκόσμιους λιανέμπορους και τις παγκόσμιες εταιρείες ενδυμάτων να συνεχίσουν τις εργασίες τους για την υιοθέτηση ενός ενιαίου κώδικα δεοντολογίας για τους ελέγχους εργοστασίων του Μπανγκλαντές·

7.  επισημαίνει τα θετικά αποτελέσματα της συμμετοχής του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές και διεθνείς οργανισμούς στη χώρα, μέσω της Συμφωνίας για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων, οι εταίροι της Συμφωνίας εξακολουθούν να ανησυχούν για τον αργό ρυθμό ολοκλήρωσης της αποκατάστασης κρίσιμων θεμάτων ασφάλειας· καλεί τα μέρη της Συμφωνίας για την πυρασφάλεια και την ασφάλεια των κτιρίων στο Μπανγκλαντές να παρατείνουν για πέντε ακόμα χρόνια τη Συμφωνία και τη δέσμευση που ανέλαβαν με αυτήν, πριν εκπνεύσει η τρέχουσα συμφωνία στις 12 Μαΐου 2018· καλεί την κυβέρνηση και τον επιχειρηματικό τομέα του Μπανγκλαντές να αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα της δέσμευσης που ανέλαβαν οι έμποροι λιανικής πώλησης στο Μπαγκλαντές μέσω της Συμφωνίας και να στηρίξουν τη συνέχιση της εντολής που δόθηκε στους εταίρους της Συμφωνίας στο Μπαγκλαντές·

8.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και τον ιδιωτικό τομέα να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην οικονομική αποζημίωση και αποκατάσταση των θυμάτων, να αναπτύξουν μια αποτελεσματική στρατηγική επανένταξης στην αγορά εργασίας και να στηρίξουν τις ικανότητες επιχειρηματικότητας και βιοπορισμού·

Κοινή ευθύνη της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας

9.  υποστηρίζει τις δραστηριότητες παρακολούθησης του Συμφώνου Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές, καθώς και τον ενισχυμένο διάλογο της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ με το Μπανγκλαντές σχετικά με τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης με τις αρχές των συμβάσεων που απαριθμούνται στον κανονισμό για το ΣΓΠ·

10.  υποστηρίζει την εξέταση, εκ μέρους της Επιτροπής, μιας πιθανής πρωτοβουλίας ενωσιακού επιπέδου στον τομέα της ένδυσης, βασιζόμενης σε εθελοντικές πρωτοβουλίες και αυστηρούς κώδικες δεοντολογίας· επισημαίνει το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Βιώσιμες αλυσίδες αξίας στον τομέα της ένδυσης μέσω της αναπτυξιακής δράσης της ΕΕ», και επαναλαμβάνει το αίτημά του να μην περιοριστεί η Επιτροπή στο εν λόγω έγγραφο εργασίας, παρά να εξετάσει το ενδεχόμενο δεσμευτικής νομοθεσίας περί δέουσας επιμέλειας· τονίζει περαιτέρω ότι ο συντονισμός, η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, και η δέσμευση των κυβερνήσεων να ορίσουν κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ιδιωτικών και δημόσιων πρωτοβουλιών της αλυσίδας αξίας και να βοηθήσουν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, καθώς και να στηριχθούν οι προσπάθειες για βελτίωση των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, της ασφάλειας των προϊόντων και της βιώσιμης κατανάλωσης·

11.  θεωρεί ότι το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπανγκλαντές, στο οποίο η ΕΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τη δημιουργία παρόμοιων εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει και να ενισχύσει τη συνεργασία της σε διεθνές επίπεδο με οργανισμούς όπως η ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ και τα Ηνωμένα Έθνη, στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

12.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της διαρκούς ομάδας εργασίας του ΟΗΕ, η οποία συστάθηκε με σκοπό την κατάρτιση δεσμευτικής συνθήκης του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν·

13.  υπογραμμίζει ότι η μη βελτίωση της κατάστασης της ασφάλειας και η μη συστηματική αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από εξτρεμιστές στο Μπανγκλαντές θα έχουν άμεση επίπτωση στις επενδύσεις στη χώρα, και ότι αυτό τελικά θα δυσχεράνει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τις ζωές των απλών ανθρώπων·

Συμπεράσματα

14.  τονίζει ότι ο υψηλής ποιότητας τομέας ένδυσης είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Μπανγκλαντές, και ότι η επέκτασή του επέτρεψε σε πολλούς εργαζομένους, ιδίως στις γυναίκες, να μεταβούν από την άτυπη στην επίσημη οικονομία· προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος ορισμένες πρωτοβουλίες να οδηγήσουν σε απεμπλοκή της ΕΕ και διαφόρων επιχειρήσεων από το Μπανγκλαντές, το οποίο θα μπορούσε να αποβεί επιζήμιο όχι μόνο για τη φήμη της χώρας αλλά κυρίως για τις αναπτυξιακές προοπτικές της·

15.  υπογραμμίζει ότι αποτελεί κοινή ευθύνη και πρωταρχικό στόχο της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, του τοπικού ιδιωτικού τομέα, της διεθνούς κοινότητας και των επιχειρηματικών εταίρων η συμβολή τους στην επίτευξη υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές, καθώς και στον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0414.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0175.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0024.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0196.

(5)

ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 149.

(6)

ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 39.

(7)

ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 149.

(8)

ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.

(9)

ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.

(10)

ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 28.

(11)

ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 33.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0299.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου