Päätöslauselmaesitys - B8-0396/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0396/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta Bangladeshissa

  7.6.2017 - (2017/2636(RSP))

  suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0217/2017 johdosta
  työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

  Bernd Lange, Sajjad Karim kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta


  Menettely : 2017/2636(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0396/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0396/2017
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0396/2017

  Euroopan parlamentin päätöslauselma kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta Bangladeshissa

  (2017/2636(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon 26. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman ilmaisunvapaudesta Bangladeshissa[1],

  –  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Rana Plaza ‑rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja Bangladeshin kestävyyssopimuksen edistymisestä[2],

  –  ottaa huomioon 18. syyskuuta 2014 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusloukkauksista Bangladeshissa[3],

  –  ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman vaatetusalaa koskevasta EU:n lippulaiva-aloitteesta[4],

  –  ottaa huomioon aiemmat Bangladeshia koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 16. tammikuuta 2014[5], 21. marraskuuta 2013[6] ja 14. maaliskuuta 2013[7] annetut päätöslauselmat,

  –  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselmat ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa[8] ja yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa[9],

  –  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2013 antamansa päätöslauselmat aiheista ”Yritysten yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu”[10] ja ”Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen”[11],

  –  ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2017 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Sustainable garment value chains through EU development action” (SWD(2017)0147),

  –  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014” (COM(2011)0681) sekä komission toimintaa yritysten yhteiskuntavastuupolitiikkansa kehittämiseksi vuoden 2014 jälkeen koskevan julkisen kuulemisen tulokset,

  –  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta[12],

  –  ottaa huomioon 15. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa – Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497),

  –  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Bangladeshin kansantasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen,

  –  ottaa huomioon kestävyyssopimuksen Bangladeshin valmisvaate- ja neuleteollisuuden työntekijöiden oikeuksien ja tehtaiden turvallisuuden jatkuvasta parantamisesta,

  –  ottaa huomioon komission Bangladeshin kestävyyssopimuksen tekniset statusraportit, jotka on päivätty heinäkuussa 2016 ja 24. huhtikuuta 2015,

  –  ottaa huomioon 23. tammikuuta 2017 julkaistun INTA-valiokunnan tilapäisen valtuuskunnan matkaraportin 15.–17. marraskuuta 2016 tehdystä vierailusta Bangladeshiin (Dhaka),

  –  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) lokakuussa 2013 käynnistämän Better Work Bangladesh -ohjelman,

  –  ottaa huomioon ILO:n korkean tason kolmikantavaltuuskunnan raportin ja ILO:n yleissopimusten ja suositusten soveltamista käsittelevän asiantuntijakomitean vuonna 2017 antamat huomautukset yleissopimuksista nro 87 ja 98,

  –  ottaa huomioon ILO:n vuoden 2016 työkonferenssin sääntöjen noudattamista seuraavan komitean raporttiin sisältyvän erityisesti Bangladeshia koskevan kappaleen; ottaa huomioon ILO:n yhdistymisvapautta käsittelevän komitealle vuonna 2017 jätetyn valituksen hallituksen tehoiskusta Ashulian tekstiilityöläisiä vastaan joulukuussa 2016 ja YK:n erityisedustajalle jätetyn valituksen niin ikään Ashulian tehoiskusta,

  –  ottaa huomioon YK:n Johannesburgin julistuksen kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi,

  –  ottaa huomioon YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) kestävää kehitystä koskevan investointipoliittisen kehyksen (2015),

  –  ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat Yhdistyneiden kansakuntien suuntaviivat, joissa määritellään sekä hallituksille että yrityksille puitteet ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja kunnioittamiseksi ja joille YK:n ihmisoikeusneuvosto antoi tukensa kesäkuussa 2011,

  –  ottaa huomioon ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevan YK:n Global Compact -aloitteen,

  –  ottaa huomioon OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille,

  –  ottaa huomioon sopimuksen mukaisen neljännesvuosittaisen koontiraportin 31. lokakuuta 2016 tehdyn sopimuksen kattamia valmisvaatetehtaita koskevien korjaavien toimenpiteiden edistymisestä,

  –  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta Bangladeshissa (O-000037/2017 – B8‑0217/2017),

  –  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  toteaa, että Bangladeshista on tullut maailman toisiksi suurin vaatetuottaja ja tekstiiliala kattaa lähes 81 prosenttia kokonaisviennistä; toteaa, että maan vaatetuotannosta 60 prosenttia viedään EU:hun, joka muodostaa Bangladeshin suurimmat vientimarkkinat;

  B.  toteaa, että Bangladeshin valmisvaateteollisuus työllistää tällä hetkellä noin 4,2 miljoonaa ihmistä 5 000 tehtaassa ja epäsuorasti siitä saa elantonsa jopa 40 miljoonaa ihmistä – eli noin neljännes Bangladeshin väestöstä; toteaa, että valmisvaateteollisuus on vaikuttanut merkittävästi naisten köyhyyden vähentymiseen ja naisten vaikutusvallan lisäämiseen; toteaa, että suurimmaksi osaksi maaseutualueilta tulevat naiset edustavat 80:tä prosenttia Bangladeshin valmisvaatealla työskentelevistä; toteaa, että 80 prosenttia työntekijöistä työskentelee kuitenkin yhä epävirallisella sektorilla; toteaa, että vaatealan toimitusketjujen monimutkaisuus ja vähäinen avoimuus edesauttavat ihmisoikeusloukkauksia ja lisäävät hyväksikäyttöä; toteaa, että valmisvaatealan vähimmäispalkka on pysynyt Maailmanpankin köyhyysrajan alapuolella;

  C.  ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on kehitystä edistävä tekijä; ottaa huomioon, että naisten oikeudet kuuluvat ihmisoikeuksien kirjoon; ottaa huomioon, että SEUT‑sopimuksen 8 artiklassa määritellään selkeästi, että ”unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa” ja EU:n velvollisuutena on siksi valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo kaikissa toimintapolitiikoissaan, jolloin taataan, että naiset ja miehet hyötyvät tasavertaisesti sosiaalisista muutoksista, talouskasvusta ja kunnollisten työpaikkojen luomisesta, torjutaan syrjintää ja edistetään naisten oikeuksien kunnioittamista maailmassa;

  D.  ottaa huomioon, että noin 10 prosenttia valmisvaatealan työvoimasta työskentelee vientiteollisuuden vapaa-alueilla; toteaa, että vientiteollisuuden vapaa-alueilla tehtävää työtä koskevassa laissa ei myönnetä työntekijöille riittäviä perusoikeuksia verrattuna Bangladeshin muiden alueiden työntekijöihin; toteaa, että vientiteollisuuden vapaa-alueiden laajamittainen lisääminen on suunnitteilla;

  E.  toteaa, että tullietuusjärjestelmää koskevaan asetukseen sisältyvä unionin merkittävä yksipuolinen kauppaetuus osana unionissa vahvistettua ”Kaikki paitsi aseet” -aloitetta vähiten kehittyneille joka takaa bangladeshilaisille tekstiileille vapaan pääsyn markkinoille joustavien alkuperäsääntöjen mukaisesti, on merkittävästi vaikuttanut tähän menestystarinaan ja Bangladeshin merkittävään vaateviennin ja työllisyyden kasvuun;

  F.  toteaa, että nämä kauppaetuudet on kirjattu unionin periaatteeseen edistää vapaata ja reilua kauppaa ja siten ne mahdollistavat unionille tullietuuksien soveltamisen keskeyttäminen kaikkein vakavimmissa ihmisoikeusrikkomustapauksissa, mikä perustuu tullietuusjärjestelmää koskevan asetuksen V luvun 19 artiklan 1 a kohtaan, jonka mukaan suosivasta kohtelusta voidaan tilapäisesti vetäytyä, kun syynä on muun muassa liitteessä VIII olevassa A-osassa luetelluissa yleissopimuksissa vahvistettujen periaatteiden, mukaan lukien kahdeksan keskeistä ILO:n yleissopimusta, vakava ja järjestelmällinen rikkominen;

  G.  toteaa, että näiden määräysten perusteella komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto aloittivat vuoden 2017 alussa tehostetun vuoropuhelun työ- ja ihmisoikeuksista parantaakseen kyseisten sopimusperiaatteiden noudattamista;

  H.  toteaa, että ILO:n vuoden 2016 työkonferenssin sääntöjen noudattamista seuraavan komitean raportissa Bangladeshille omistettiin erityinen kappale, jossa todetaan, että maa rikkoo vakavalla tavalla sille yleissopimuksen nro 87 (yhdistymisvapaus) nojalla kuuluvia velvollisuuksia; toteaa, että vuonna 2015 ILO raportoi, että ammattiyhdistysten rekisteröimistä koskevista hakemuksista 78 prosenttia hylättiin, koska osa tehtaanjohtajista ja tietyt poliitikot suhtautuivat vihamielisesti ammattiyhdistyksiin ja koska hallinnollinen kapasiteetti ei riittänyt rekisteröimiseen;

  I.  toteaa, että lukuisten raporttien mukaan satoja vaatetusalan työntekijöitä on kuollut Bangladeshin lukuisissa tehdastulipaloissa vuoden 2006 jälkeen, eikä monia syyllisiä tehtaiden omistajia ja johtajia ole valitettavasti koskaan haastettu oikeuteen; toteaa, että arvioiden mukaan vuosittain kaikilla aloilla kuolee noin 11 700 työntekijää tapaturmaisesti ja 24 500 työntekijää työhön liittyvien sairauksien seurauksena;

  J.  toteaa, että nykyistä minimipalkkaa, joka on 5 300 takaa (67 USD) kuukaudessa, ei ole nostettu vuoden 2013 jälkeen ja että vähimmäispalkkaa käsittelevää lautakuntaa ei ole kutsuttu kokoon;

  K.  toteaa, että 21. joulukuuta 2016 jälkeen Bangladeshin viranomaiset ovat vaatetusalan työntekijöiden parempien palkkojen toivossa järjestämien lakkojen ja mielenosoitusten seurauksena mielivaltaisesti pidättäneet ja vanginneet ainakin 35 ammattiliittojohtajaa ja aktivistia, sulkeneet ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen toimistoja ja asettaneet ne poliisin valvontaan sekä hyllyttäneet toistaiseksi tai irtisanoneet noin 1 600 työntekijää vaatetusteollisuuden huonoja palkkoja vastaan järjestettyjen mielenosoitusten vuoksi;

  L.  ottaa huomioon, että maailman lehdistönvapausindeksissä Bangladesh on sijalla 145 yhteensä 177 maan joukossa; toteaa, että korruptio on laajalle levinnyttä globaalissa vaatteiden tuotantoketjussa ja siihen osallistuu poliittisia toimijoita sekä paikallishallinnon edustajia;

  M.  ottaa huomioon, että joukko yksityisen sektorin johdolla toteutettuja lupaavia aloitteita, kuten Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimus, ovat viimeisten 20 vuoden aikana edistäneet kohtalaisesti toimitusketjujen standardien ja työntekijöiden turvallisuuden kohentamista siten, että ne ovat parantaneet työntekijöiden oikeuksia vaatetusalan tuotantoketjussa;

  N.  toteaa, että kestävyyssopimuksen peräkkäisten tarkasteluiden päätelmät vuosilta 2014, 2015 ja 2016 kertovat Bangladeshin viranomaisten saavuttamasta kouriintuntuvasta edistyksestä joillakin aloilla, ja niissä pannaan merkille kestävyyssopimuksen hienoinen vaikutus tehtaiden työterveyden ja -turvallisuuden ja valmisvaateteollisuuden työolojen parantamisessa; toteaa, että edistyminen työntekijöiden oikeuksien saralla on ollut haasteellisempaa eikä oleellista edistymistä ole viime vuosina ollut havaittavissa; toteaa, että ILO:n mukaan puutteet Bangladeshin vuoden 2013 työlain muuttamisessa ja täytäntöönpanossa aiheuttavat vakavia esteitä yhdistymisvapauden harjoittamiselle ja ammattiyhdistysten rekisteröinnille erityisesti valmisvaatealalla vientiteollisuuden vapaa-alueilla; toteaa, että vientiteollisuuden vapaa-alueilla työntekijöiltä on evätty oikeus liittyä ammattiyhdistyksiin;

  O.  toteaa, että suuronnettomuuden jälkeen eurooppalaiset kuluttajat ovat ennennäkemättömällä tavalla vaatineet enemmän tietoa siitä, mistä tuotteet ovat peräisin ja millaisissa oloissa ne on tuotettu; toteaa, että Euroopan kansalaiset ovat jättäneet lukemattomia vetoomuksia ja järjestäneet kampanjoita, joissa vaatemerkkejä on vaadittu toimimaan vastuullisemmin ja varmistamaan, että niiden tuotteet valmistetaan eettisesti kestävällä tavalla;

  Vastuullinen liiketoiminta Bangladeshissa – ensisijaisesti kansallinen tehtävä

  1.  korostaa, että viime vuosien vaikuttavasta kasvusta ja kehityksestä huolimatta Bangladeshin täytyy ryhtyä merkittäviin toimiin pitkällä aikavälillä saavuttaakseen kestävää ja osallistuvampaa talouskasvua; korostaa, että rakenteelliset tuotannon tehostamiseen tähtäävät uudistukset, viennin laajempi monipuolistaminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työntekijöiden oikeudet, ympäristönsuojelu ja korruption torjuminen ovat tässä välttämättömiä;

  2.  kehottaa hallitusta ensisijaisesti tehostamaan sitoutumistaan vaatetusalan turvallisuuden sekä työolojen ja työntekijöiden oikeuksien parantamiseen ja tehostamaan lainsäädännön täytäntöönpanoa rakennus- ja tehdasturvallisuuden osalta; kehottaa hallitusta jatkamaan rahoituksen lisäämistä työsuojelutarkastusjärjestelmille, jatkamaan uusien tehdastarkastajien rekrytointia ja koulutusta, luomaan sellaiset olosuhteet, joissa tarkastajien vaihtuvuus olisi pienempi, laatimaan vuosisuunnitelman tarkastusten seurannasta tehtaissa, joissa on korjattavaa, ja laajentamaan rakennus- ja tehdastarkastuksia muille sektoreille;

  3.  kehottaa Bangladeshin hallitusta muuttamaan vuoden 2013 työlakia siten, että yhdistymisvapautta ja työehtosopimuksia käsitellään tehokkaasti, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistetään, huolehditaan ammattiyhdistysten rekisteröinnin sujuvuudesta ja johdonmukaisuudesta, taataan, että ammattiyhdistysten väitetty syrjintä ja epäoikeudenmukaiset käytänteet työpaikoilla tutkitaan konkreettisesti ja niistä asetetaan syytteeseen, varmistetaan, että työlainsäädännön sääntelykehys on täysin kansainvälisten standardien mukainen ja noudattaa täysin erityisesti ILO:n yleissopimuksia nro 87 ja 98, jotka koskevat yhdistymisvapautta ja neuvotteluoikeutta, ja että ne pannaan tosiasiallisesti täytäntöön; vaatii hallitusta lisäksi takaamaan, että vientiteollisuuden vapaa-alueita koskeva laki sallii täyden järjestäytymisvapauden vastaavien kansainvälisten standardien mukaisesti ja kehottaa tutkimaan viipymättä kaikki ammattiyhdistysten vastaiset syrjintätapaukset;

  4.  vaatii Bangladeshin hallitusta, teollisuuden järjestöjä ja tehtaiden omistajia viemään eteenpäin korjaavia toimia kaikissa vientisuuntautuneissa valmisvaatetehtaissa; katsoo, että viranomaisten tulee hoitaa ja läpinäkyvästi valvoa korjauksia sekä muita tarkistusten seurantatoimia ottaen huomioon lahjoittajien tarjoamien varojen hyödyllisyyden ja tehokkaan rahoituksen merkityksen;

  5.  vaatii Bangladeshin hallitusta kutsumaan välittömästi koolle vähimmäispalkkaa käsittelevän lautakunnan ja ottamaan käyttöön lyhyemmän aikavälin palkkojen tarkistamisessa;

  Yksityisen sektorin aloitteet - tehokas ja arvokas panos

  6.  kehottaa kansainvälisiä tuotemerkkejä ja vähittäiskauppiaita ja Bangladeshin yksityistä sektoria jatkamaan sitoutumistaan työlakien noudattamiseen, yritysten sosiaalista vastuuta koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoon ja parantamaan mainettaan vastuullisten liiketoimien edistämisessä ja ihmisarvoisten työolojen luomisessa Bangladeshin vaatealan työntekijöille sekä tuotteita valmistavia tehtaita koskevan tiedonkulun avoimuudessa ja aiheeseen liittyvien aloitteiden välisten koordinointimekanismien edistämisessä; kannustaa jatkamaan globaalien vähittäiskauppiaiden ja tuotemerkkien työtä yhtenäisten käytännesääntöjen luomiseksi tehdastarkastuksille Bangladeshissa;

  7.  korostaa yksityisen liiketoimintasektorin, Bangladeshin hallituksen ja Bangladeshissa toimivien kansainvälisten organisaatioiden yhteistyön saavutuksia Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen avulla; huomauttaa kuitenkin, että palo- ja rakennusturvallisuudessa tapahtuneesta edistyksestä huolimatta Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen yhteydessä tunnetaan yhä huolta huoltoturvallisuuden kannalta keskeisten epäkohtien korjaamisen hitaudesta; kehottaa sopimusosapuolia jatkamaan sitoutumistaan vielä seuraavan viiden vuoden ajan ennen kuin nykyinen sopimus päättyy 12. toukokuuta 2018; kehottaa hallitusta ja Bangladeshin liike-elämää ottamaan huomioon Bangladeshissa toimivien vähittäiskauppiaiden sitoutumisen hyödyllisyyden palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen kautta ja tukemaan sopimusosapuolten valtuuksien laajentamista Bangladeshissa;

  8.  kehottaa Bangladeshin hallitusta ja yksityistä sektoria jatkamaan aloitteita, joiden tarkoituksena on rahallisen korvauksen maksaminen uhreille ja heidän kuntoutuksensa, ja kehottaa kehittämään tehokasta uudelleentyöllistämisstrategiaa ja yrittäjyys- ja elinkeinotukea;

  Unionin ja kansainvälisen yhteisön jaettu vastuu

  9.  tukee Bangladeshin kestävyyssopimuksen seurantatoimia sekä komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon Bangladeshin kanssa käymää tehostettua vuoropuhelua työ- ja ihmisoikeuksista tullietuusjärjestelmää koskevassa asetuksessa mainittujen sopimusperiaatteiden tarkemman noudattamisen saavuttamiseksi:

  10.  antaa tukensa sille, että komissio tarkastelee mahdollista unionin laajuista aloitetta, joka koskee vaatealan vapaaehtoisia aloitteita, joiden keskeisenä periaatteena ovat tiukat käytännesäännöt; ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2017 julkaistun komission työasiakirjan aiheesta ”Sustainable garment value chains through EU development action” ja toistaa kehotuksensa olla keskittymättä ainoastaan kyseiseen työasiakirjaan ja lisätä due diligence -velvoitteita koskevan sitovan lainsäädännön mahdollinen tarkastelu; painottaa lisäksi, että koordinointi, tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ja hallitusten sitoutuminen asianmukaisten yleisten edellytysten luomiseen voivat osaltaan tehostaa yksityisiä ja julkisia arvoketjuja koskevia aloitteita ja edistää kestävää kehitystä koskevien myönteisten tulosten saavuttamista; korostaa, että on tärkeää parantaa kuluttajien tietoisuutta, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja tukea ponnisteluja parempien työ- ja ympäristönormien, tuoteturvallisuuden ja kestävän kulutuksen puolesta;

  11.  toteaa, että Euroopan unioni on tärkeä toimija Bangladeshin kestävyyssopimuksessa, ja katsoo, että sopimusta voitaisiin käyttää kolmansien maiden kanssa suunniteltavien muiden samankaltaisten kumppanuustoimien perustana; kannustaa Euroopan unionia jatkamaan ja syventämään kestävän kehityksen ja yritysten yhteiskuntavastuun alan kansainvälistä yhteistyötään sellaisten organisaatioiden kuin ILO:n, OECD:n ja YK:n kanssa;

  12.  tukee YK:n avoimen työryhmän ponnisteluja, joiden tavoitteena on laatia sitova YK:n sopimus liike-elämästä ja ihmisoikeuksista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti näihin neuvotteluihin;

  13.  korostaa, että turvallisuustilanteen korjaamatta jättämisellä ja sillä, että ääriajattelijoiden Bangladeshissa muodostamaa uhkaa ei ole torjuttu järjestelmällisesti, on suoria vaikutuksia maahan kohdistuville investoinneille, mikä puolestaan viivästyttää pitkä aikavälin kehitystä ja tavallisten kansalaisten elämänlaadun parantamista;

  Päätelmät

  14.  korostaa, että korkealaatuinen vaatetusala on korvaamaton Bangladeshin talouden ja sosiaalisen kehityksen kannalta ja että sen laajentuminen on mahdollistanut lukuisien työntekijöiden ja erityisesti naisten siirtymisen epävirallisesta taloudesta viralliseen talouteen; varoittaa sellaisista aloitteista, jotka voisivat johtaa EU:n alueen yritysten ja muiden liikealan toimijoiden vetäytymiseen Bangladeshista, mikä olisi haitallista paitsi maan maineelle, myös ennen kaikkea valtion tuleville kehitysnäkymille;

  15.  painottaa, että Bangladeshin hallituksen, paikallisen yksityisen sektorin, kansainvälisen yhteisön ja liikekumppaneiden yhteisenä velvollisuutena on osallistua kattavana tavoitteena olevan vastuullisen liiketoiminnan saavuttamiseen;

  16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille sekä ILO:n pääjohtajalle.