Postup : 2017/2636(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0396/2017

Predkladané texty :

B8-0396/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/06/2017 - 8.11
CRE 14/06/2017 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0265

NÁVRH UZNESENIA
PDF 362kWORD 59k
7.6.2017
PE605.505v01-00
 
B8-0396/2017

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0217/2017

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o súčasnom stave vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (2017/2636(RSP))


Bernd Lange, Sajjad Karim v mene Výboru pre medzinárodný obchod

Uznesenie Európskeho parlamentu o súčasnom stave vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (2017/2636(RSP))  
B8‑0396/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2015 o slobode prejavu v Bangladéši(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2015 o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a o súčasnom stave paktu udržateľnosti pre Bangladéš(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. septembra 2014 o porušovaní ľudských práv v Bangladéši(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2017 o hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu(4),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši, najmä na uznesenia zo 16. januára 2014(5), z 21. novembra 2013(6) a zo 14. marca 2013(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode(8) a o sociálnej zodpovednosti podnikov v medzinárodných obchodných dohodách(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. februára 2013 o sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast(10) a o sociálnej zodpovednosti podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove(11),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 24. apríla 2017 s názvom Udržateľné hodnotové reťazce v odevnom sektore prostredníctvom rozvojových opatrení EÚ (SWD(2017)0147),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681) a na výsledky verejných konzultácií o práci Komisie v otázke smerovania jej politiky sociálnej zodpovednosti podnikov po roku 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(12),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Bangladéšskou ľudovou republikou o partnerstve a rozvoji,

–  so zreteľom na Pakt udržateľnosti pre trvalé zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární v odvetví konfekčných a pletených odevov v Bangladéši,

–  so zreteľom na správy Komisie o technickom stave paktu udržateľnosti pre Bangladéš z júla 2016 a z 24. apríla 2015,

–  so zreteľom na správu zo služobnej cesty Výboru pre medzinárodný obchod z 23. januára 2017 po návšteve delegácie ad hoc v Bangladéši (Dháka), ktorá sa konala od 15. do 17. novembra 2016,

–  so zreteľom na program Medzinárodnej organizácie práce (MOP) s názvom Lepšia práca pre Bangladéš, ktorý sa začal realizovať v októbri 2013,

–  so zreteľom na správu z tripartitnej misie MOP na vysokej úrovni a poznámky Výboru expertov MOP pre vykonávanie dohovorov a odporúčaní z roku 2017 týkajúce sa dohovorov č. 87 a 98,

–  so zreteľom na osobitný odsek správy Výboru MOP pre uplatňovanie noriem konferencie MOP v roku 2016, sťažnosť doručenú v roku 2017 Výboru MOP pre slobodu združovania, ktorá sa týka tvrdých zásahov vlády proti pracovníkom v odevnom priemysle v Ašulii v decembri 2016, a sťažnosť v tej istej súvislosti doručenú držiteľom osobitného mandátu OSN,

–  so zreteľom na johannesburskú deklaráciu OSN o udržateľnej spotrebe a výrobe na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja,

–  so zreteľom na rámec investičnej politiky pre udržateľný rozvoj, ktorý vypracovala UNCTAD (2015),

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, ktoré stanovujú rámec pre vlády a podniky na ochranu a rešpektovanie ľudských práv a ktoré schválila Rada OSN pre ľudské práva v júni 2011,

–  so zreteľom na globálny dohovor OSN o ľudských právach, práci, životnom prostredí a boji proti korupcii,

–  so zreteľom na usmernenia OECD pre nadnárodné spoločnosti:

–  so zreteľom na štvrťročnú súhrnnú správu dohody týkajúcu sa pokroku pri sanácii tovární na výrobu konfekčných odevov, na ktoré sa vzťahuje dohoda z 31. októbra 2016,

–  so zreteľom na otázku Komisii o aktuálnom stave vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (O-000037/2017 – B8‑0217/2017),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre medzinárodný obchod,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Bangladéš sa stal druhým najväčším svetovým výrobcom odevov, pričom odevný priemysel tvorí takmer 81 % celkového vývozu; keďže 60 % odevnej výroby Bangladéša smeruje do EÚ, ktorá je hlavným vývozným trhom krajiny;

B.  keďže priemysel konfekčných odevov v súčasnosti zamestnáva 4,2 milióna ľudí v až 5000 továrňach a nepriamo podporuje živobytie až 40 miliónov ľudí – t. j. približne štvrtiny obyvateľstva v Bangladéši; keďže priemysel konfekčných odevov významne prispel k zníženiu chudoby a posilneniu postavenia žien; keďže ženy najmä z vidieckych oblastí predstavujú 80 % zamestnancov priemyslu konfekčných odevov v Bangladéši; keďže však 80 % pracovníkov je stále zamestnaných v rámci neformálnej ekonomiky; keďže zložitá povaha odevného dodávateľského reťazca a jeho nízka úroveň transparentnosti uľahčujú porušovanie ľudských práv a zvyšujú vykorisťovanie; keďže minimálna mzda v priemysle konfekčných odevov zostáva pod hranicou chudoby stanovenou Svetovou bankou;

C.  keďže rodová rovnosť je hnacou silou rozvoja; keďže práva žien patria do spektra ľudských práv; keďže v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je jasne stanovené, že „vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“, a keďže EÚ má preto povinnosť začleniť hľadisko rodovej rovnosti do všetkých svojich politík, čím sa zaručí, aby muži a ženy v rovnakej miere profitovali zo spoločenských zmien, hospodárskeho rastu a vytvárania dôstojných pracovných miest, odstraňovania diskriminácie a podpory dodržiavania práv žien vo svete;

D.  keďže približne 10 % pracovnej sily v priemysle konfekčných odevov je zamestnaných vo vývozných spracovateľských zónach; keďže zákonník práce pre vývozné spracovateľské zóny nezabezpečuje dostatočné základné práva pracovníkom v porovnaní s pracovníkmi zamestnanými na akomkoľvek inom mieste v Bangladéši; keďže je naplánované veľké rozšírenie uvedených zón;

E.  keďže veľkorysé jednostranné obchodné preferencie EÚ v rámci iniciatívy pre najmenej rozvinuté krajiny „Všetko okrem zbraní“, zakotvené v nariadení EÚ o VSP, v ktorom sa udeľuje bezcolný prístup pre odevy z Bangladéša za pružných pravidiel pôvodu, významným spôsobom prispeli k tomuto úspechu značného vývozu odevov a rastu zamestnanosti v Bangladéši;

F.  keďže tieto obchodné preferencie sú zakotvené v zásade EÚ podporovať spravodlivý a voľný obchod a tým umožniť EÚ pozastavenie zvýhodnení VSP v najvážnejších prípadoch porušenia ľudských práv na základe kapitoly V článku 19 bodu 1a nariadenia o VSP, ktoré stanovuje, že preferenčné zaobchádzanie môže byť dočasne zrušené z rôznych dôvodov vrátane závažného a systematického porušovania zásad stanovených v dohovoroch, ktoré sú uvedené v časti A prílohy VIII, okrem iného v ôsmich základných dohovoroch MOP;

G.  keďže na základe týchto ustanovení Komisia a ESVČ začali na začiatku roka 2017 posilnený dialóg o pracovných a ľudských právach s cieľom dosiahnuť väčší súlad so zásadami týchto dohovorov;

H.  keďže MOP venovala Bangladéšu osobitný odsek v správe svojho výboru pre uplatňovanie noriem z konferencie MOP v roku 2016, v ktorom uvádza, že táto krajina vážne porušuje svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú z dohovoru č. 87 (sloboda združovania); keďže v roku 2015 MOP oznámila, že 78 % žiadostí o registráciu odborových organizácií bolo zamietnutých z dôvodu nevraživosti voči odborom zo strany vedúcich pracovníkov tovární a istých politikov, ako aj neschopnosti administratívy vykonať ich registráciu;

I.  keďže podľa rôznych správ zahynuli od roku 2006 pri rôznych požiaroch v bangladéšskych továrňach stovky pracovníkov odevného priemyslu, v prípade ktorých žiaľ veľa vinných vlastníkov tovární a riadiacich pracovníkov nebolo nikdy postavených pred súd; keďže sa odhaduje, že vo všetkých odvetviach každoročne prichádza pri smrteľných nehodách o život 11 700 pracovníkov a ďalších 24 500 zomiera na choroby súvisiace s prácou;

J.  keďže súčasná mesačná minimálna mzda vo výške 5 300 BDT (67 USD) sa od roku 2013 nezvýšila a rada pre minimálne mzdy nebola zvolaná;

K.  keďže od 21. decembra 2016 orgány po štrajkoch a demonštráciách bangladéšskych pracovníkov v odevnom priemysle žiadajúcich vyššiu mzdu svojvoľne zatkli a zadržali najmenej 35 vedúcich predstaviteľov odborových organizácií alebo advokátov, zatvorili kancelárie odborových organizácií a MVO alebo nariadili policajný dohľad a dočasne zbavili funkcie či prepustili približne 1 600 pracovníkov z dôvodu protestovania proti nízkym mzdám v odevnom priemysle;

L.  keďže Bangladéš obsadil na indexe transparentnosti 145. priečku zo 177 krajín; keďže pre celosvetový dodávateľský reťazec odevného priemyslu je typická korupcia, do ktorej sú zapojení politickí predstavitelia, ako aj miestna správa;

M.  keďže viaceré sľubné iniciatívy pod vedením súkromného sektora, ako je bangladéšska dohoda o protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov (ďalej len „dohoda“) za posledných 20 rokov mierne pozitívnym spôsobom prispeli k zlepšeniu noriem dodávateľského reťazca a bezpečnosti pracovnej sily, pokiaľ ide o posilnenie práv pracovníkov v dodávateľskom reťazci odevného priemyslu;

N.  keďže v záveroch postupných hodnotení paktu v rokoch 2014, 2015 a 2016 sa uvádza, že bangladéšske orgány dosiahli skutočné zlepšenia v niektorých oblastiach, a uznáva sa prispenie paktu k miernemu zlepšeniu zdravotných a bezpečnostných podmienok v továrňach a pracovných podmienok v priemysle konfekčných odevov; keďže pokrok v súvislosti s právami pracovníkov predstavuje väčšiu výzvu a v tejto oblasti nebol za posledných niekoľko rokov konštatovaný žiadny podstatný posun; keďže nedostatky pri zmene a vykonávaní bangladéšskeho zákonníka práce z roku 2013 spôsobili podľa MOP vážne prekážky pri výkone práva na združovanie a registrácii odborových organizácií predovšetkým vo vývozných spracovateľských zónach priemyslu konfekčných odevov; keďže pracovníkom vo vývozných spracovateľských zónach bolo zamietnuté právo stať sa členom odborovej organizácie;

O.  keďže po nešťastí sa zaznamenal nevídaný dopyt európskych spotrebiteľov po lepších informáciách o tom, odkiaľ výrobky pochádzajú a za akých podmienok sa vyrábajú; keďže európski občania predložili nespočetné množstvo petícií a organizovali kampane požadujúce väčšiu zodpovednosť odevných značiek s cieľom zabezpečiť, aby sa ich produkty vyrábali etickým spôsobom;

Zodpovedné podnikanie v Bangladéši – predovšetkým domáca úloha

1.  zdôrazňuje, že napriek pôsobivému prehľadu dosiahnutých výsledkov v oblasti rastu a rozvoja v posledných rokoch musí Bangladéš vynaložiť v dlhodobom horizonte značné úsilie, aby docielil udržateľný a inkluzívnejší ekonomický rast; zdôrazňuje, že v tomto ohľade sú nevyhnutné štrukturálne reformy vedúce k zvýšenej produktivite, ďalšej diverzifikácii vývozu, sociálnej spravodlivosti, právam pracovníkov, ochrane životného prostredia a boju proti korupcii;

2.  vyzýva bangladéšsku vládu, aby sa vo vyššej miere venovala zlepšovaniu bezpečnosti a pracovných podmienok pracovníkov odevného priemyslu ako najvyššej priorite a posilnila vykonávanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti budov a tovární, naďalej zvyšovala vládne financovanie inšpektorátu práce, pokračovala v nábore a školení väčšieho počtu inšpektorov v továrňach, zabezpečovala podmienky na zníženie fluktuácie inšpektorov práce, vypracovala ročný pracovný plán následných inšpekcií tovární v procese sanácie a rozšírila inšpekcie budov a tovární na ďalšie odvetvia;

3.  vyzýva bangladéšsku vládu na novelizáciu zákonníka práce z roku 2013 tak, aby účinným spôsobom riešil otázku slobody združovania a kolektívneho vyjednávania, presadzoval sociálny dialóg, zabezpečoval rýchlu a nesvojvoľnú registráciu odborových zväzov, zaisťoval účinné vyšetrovanie a stíhanie údajnej diskriminácie zameranej proti odborovým zväzom, ako aj nekalých pracovných praktík, zaručil úplný súlad legislatívneho rámca pre pracovné otázky s medzinárodnými normami, a najmä s dohovormi MOP č. 87 a 98 o slobode združovania a kolektívnom vyjednávaní, ako aj jeho účinné vykonávanie; okrem toho nalieha na vládu, aby zabezpečila, že zákon, ktorý upravuje vývozné spracovateľské zóny, bude poskytovať úplnú slobodu združovania v súlade s tými istými medzinárodnými normami, a aby aktívne a urgentne vyšetrovala všetky prípady diskriminácie zameranej proti odborovým zväzom;

4.  naliehavo vyzýva bangladéšsku vládu, priemyselné združenia a majiteľov tovární, aby zabezpečili sanáciu všetkých na vývoz orientovaných tovární na výrobu konfekčných odevov a zaistili realizáciu opráv a iných opatrení v nadväznosti na inšpekcie, ako aj ich transparentné monitorovanie zo strany príslušných verejných orgánov, pričom uznáva užitočnosť financovania pochádzajúceho od darcov a dôležitosť účinnej finančnej podpory;

5.  naliehavo vyzýva bangladéšsku vládu, aby bezodkladne zabezpečila opätovné zvolanie rady pre minimálne mzdy a zaviedla vyššiu frekvenciu revízie miezd;

Iniciatívy súkromného sektora – účinný a cenný prínos

6.  vyzýva medzinárodné odevné značky a maloobchodníkov, ako aj bangladéšsky súkromný sektor, aby sa naďalej angažovali, čo sa týka dodržiavania pracovného práva a vykonávania opatrení v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, a zlepšovali svoje výsledky, pokiaľ ide o zodpovedné obchodné praktiky vrátane zaistenia dôstojných pracovných podmienok pre bangladéšskych pracovníkov v odevnom priemysle a uľahčenia poskytovania transparentných informácií, na základe ktorých továrne vyrábajú tovar, a mechanizmov na koordináciu príslušných iniciatív; podporuje pretrvávajúcu snahu globálnych maloobchodných reťazcov a značiek o prijatie jednotného kódexu správania v súvislosti s auditmi tovární v Bangladéši;

7.  zdôrazňuje úspechy spolupráce súkromného podnikateľského sektora s bangladéšskou vládou a medzinárodnými organizáciami v krajine prostredníctvom dohody o protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnosti stavieb; poukazuje však na to, že napriek zaznamenanému pokroku v oblasti požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov sú partneri v rámci dohody znepokojení pomalým tempom nápravy v kritických otázkach bezpečnosti; vyzýva zmluvné strany dohody, aby predĺžili svoju spoluprácu v rámci nej o ďalších päť rokov, a to predtým, než sa platnosť súčasnej dohody 12. mája 2018 skončí; vyzýva vládu, ako aj bangladéšsky podnikateľský sektor, aby uznali užitočnosť záväzkov maloobchodných reťazcov v Bangladéši prostredníctvom dohody a podporili predĺženie mandátu udeleného partnerom v rámci dohody v Bangladéši;

8.  vyzýva bangladéšsku vládu a súkromný sektor, aby pokračovali v iniciatívach zameraných na finančnú kompenzáciu a rehabilitáciu obetí, vyvinuli účinnú stratégiu opätovného zamestnávania a poskytovali podporu, čo sa týka zručností súvisiacich s podnikaním a živobytím;

EÚ a medzinárodné spoločenstvo – spoločná zodpovednosť

9.  podporuje aktivity v nadväznosti na bangladéšsky pakt udržateľnosti a posilnený dialóg Komisie a ESVČ s Bangladéšom o pracovných a ľudských právach s cieľom dosiahnuť lepší súlad so zásadami dohovorov uvedených v nariadení o VSP;

10.  podporuje preskúmanie Komisie, pokiaľ ide o prípadnú iniciatívu na úrovni EÚ zameranú na odevný priemysel, ktorej kľúčovými zásadami by boli dobrovoľné iniciatívy a prísne kódexy správania; berie na vedomie pracovný dokument Komisie z 24. apríla 2017 s názvom Udržateľné hodnotové reťazce v odevnom sektore prostredníctvom rozvojových opatrení EÚ a opakuje svoju požiadavku, aby sa Komisia neobmedzila len na uvedený dokument, ale aby podľa možnosti zvážila predloženie záväzných právnych predpisov týkajúcich sa náležitej starostlivosti; ďalej zdôrazňuje, že koordinácia, vzájomné poskytovanie informácií, výmena najlepších postupov a záväzok vlád zaviesť primerané rámcové podmienky môžu prispieť k vyššej efektivite súkromných a verejných iniciatív v oblasti hodnotového reťazca a pomôcť pri dosahovaní pozitívnych výsledkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja; zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti spotrebiteľov s cieľom zvýšiť transparentnosť, ako aj podporovania snáh o lepšie pracovné a environmentálne normy, bezpečnosť výrobkov a udržateľnú spotrebu;

11.  zastáva názor, že pakt udržateľnosti v Bangladéši, v ktorom hrá EÚ kľúčovú rolu, by mohol slúžiť ako model pri uzatváraní podobných partnerstiev s tretími krajinami; vyzýva EÚ, aby v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej zodpovednosti podnikov pokračovala v spolupráci na medzinárodnej úrovni s organizáciami, ako je MOP, OECD a OSN, a aby túto spoluprácu zintenzívnila;

12.  podporuje snahy otvorenej pracovnej skupiny OSN, ktorá bola zriadená s cieľom vypracovať záväznú zmluvu OSN v oblasti podnikania a ľudských práv; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa aktívne zapájali do súvisiacich rokovaní;

13.  zdôrazňuje, že neschopnosť zlepšiť bezpečnostnú situáciu a systematicky čeliť hrozbám extrémistov v Bangladéši bude mať priamy vplyv na investovanie v tejto krajine, čím dôjde k pozastaveniu dlhodobého rozvoja a zhoršeniu životov bežných občanov;

Závery

14.  zdôrazňuje, že kvalitný odevný priemysel je nevyhnutný pre ekonomický a sociálny rozvoj Bangladéša a že jeho rozvoj umožnil mnohým pracovníkom, najmä ženám, prejsť z neoficiálnej ekonomiky do oficiálnej; vystríha pred iniciatívami, ktoré by mohli viesť k stiahnutiu podnikov z EÚ a iných oblastí z Bangladéša, čo by malo ničivé následky nielen pre reputáciu krajiny, ale predovšetkým pre budúce perspektívy jej rozvoja;

15.  zdôrazňuje, že je spoločnou povinnosťou bangladéšskej vlády, miestneho súkromného sektora, medzinárodného spoločenstva a obchodných partnerov prispieť k dosiahnutiu zodpovedného podnikateľského správania ako ústredného cieľa;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Rade OSN pre ľudské práva, vláde a parlamentu Bangladéša a generálnemu riaditeľovi MOP.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0414.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0175.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0024.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0196.

(5)

Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 149.

(6)

Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 39.

(7)

Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 149.

(8)

Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(9)

Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

(10)

Ú. v. EÚ C 24, 22.1.2016, s. 28.

(11)

Ú. v. EÚ C 24, 22.1.2016, s. 33.

(12)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0299.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia