Procedure : 2017/2703(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0397/2017

Indgivne tekster :

B8-0397/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0264

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 264kWORD 46k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.506v01-00
 
B8-0397/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))  
B8‑0397/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC),

–  der henviser til de politiske aftaler, der blev indgået i DRC den 31. december og 18. oktober 2016,

–  der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's beslutning af 15. juni 2016 om situationen forud for valget og den sikkerhedsmæssige situation i DRC,

–  der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU’s beslutning af 18. maj 2011 om fremtidige udfordringer for demokratiet og overholdelsen af den forfatningsmæssige orden i AVS- og EU-lande,

–  der henviser til fælles pressemeddelelse af 16. februar 2016 udsendt af FN, Den Afrikanske Union, Den Europæiske Union og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande,

–  der henviser til erklæringer fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen og hendes talsperson om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringer fra EU’s delegation til Den Demokratisk Republik Congo om menneskerettighedssituationen i landet, valgprocessen og den såkaldte nationale dialog,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 6. marts 2017 og 17. oktober og 23. maj 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæring af 2. september 2015 fra gruppen af internationale udsendinge og repræsentanter for De Store Søers Område om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til erklæringer af 2. november og 15. august 2016 fra FN’s særlige udsending for De Store Søers Område om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til midtvejsrapport af 28. december 2016 fra FN's ekspertgruppe vedrørende Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til fælles pressemeddelelse af 12. februar 2015 fra Den Afrikanske Unions særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere og Den Afrikanske Unions særlige rapportør om fængsler og forholdene i tilbageholdelsescentre i Afrika og om menneskerettighedssituationen efter begivenhederne i forbindelse med ændring af valgloven i DRC,

–  der henviser til rapport fra FN's fælles kontor for menneskerettigheder MONUSCO-OHCHR om krænkelser af menneskerettighederne i DRC i forbindelse med begivenhederne den 19. december 2016,

–  der henviser til den foreløbige undersøgelsesrapport fra FN's fælles kontor for menneskerettigheder MONUSCO-OHCHR om krænkelser af menneskerettighederne under demonstrationer i Kinshasa den 19. og 21. september 2016,

–  der henviser til rapport af 27. juli 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen og de aktiviteter, der gennemføres af FN's fælles kontor for menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde for DRC og regionen, der blev undertegnet i Addis Ababa i februar 2013,

–  der henviser til EU-Rådets konklusioner af 12. december 2016 og 29. maj 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Cotonou-partnerskabsaftalen, der blev undertegnet den 23. juni 2000 og ændret den 25. juni 2005 og den 22. juni 2010,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til Nairobi-erklæringerne fra december 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der i henhold til den congolesiske forfatning skulle have været afholdt valg i 2016;

B.  der henviser til, at en præsident i henhold til forfatningen ikke kan besidde præsidentembedet i mere end to mandatperioder; der henviser til, at den nuværende præsident, Joseph Kabila, følgelig ikke kan blive præsident i en tredje mandatperiode;

C.  der henviser til, at præsident Kabila har gjort enhver tænkelig indsats for at udskyde dette valg;

D.  der henviser til, at det regerende congolesiske parti, AMP, og den største oppositionskoalition, Rally (de forenede kræfter for sociale og politiske ændringer), den 31. december 2016 efter forhandlinger formidlet af den nationale biskopskonference i Congo (CENCO) undertegnede en banebrydende politisk aftale, der rummede et udkast til en politisk løsning på valgkrisen; der henviser til, at aftalen forlænger præsident Kabilas embedsperiode, indtil der er valgt en efterfølger inden udgangen af 2017;

E.  der henviser til, at der ikke er gjort fremskridt med gennemførelse af aftalen, og til, at CENCO trak sig tilbage fra sin mæglerrolle i slutningen af marts, fordi gennemførelsen af aftalen stod i stampe;

F.  der henviser til, at præsident Kabila i modstrid med aftalen fra december ikke har udpeget en midlertidig premierminister fra oppositionen;

G.  der henviser til, at forfatningskrisen fortsat ledsages af alvorlig undertrykkelse af oppositionen, chikane af menneskerettighedsforkæmpere, mord på og mishandling af demonstranter, forsvindinger, isolationsfængslinger og undertrykkelse af medierne;

H.  der henviser til, at ytrings- og forsamlingsfriheden i landet er blevet kraftigt begrænset, bl.a. gennem overdreven magtanvendelse mod fredelige demonstranter, journalister, politiske ledere og andre, der modsætter sig bestræbelserne på at lade præsident Joseph Kabila blive ved magten ud over den forfatningsmæssigt fastsatte grænse på to mandatperioder;

I.  der henviser til, at sikkerhedskræfter i den congolesiske hovedstad Kinshasa har skudt og dræbt mindst 20 demonstranter, som var gået på gaden for at kræve, at Kabila trådte tilbage efter udløbet af hans forfatningsmæssige mandat;

J.  der henviser til, at protester tilbage i september 2016 imod, at præsident Kabila holdt sig ved magten, førte til brutale nedkæmpelser af demonstranter og opposition; der henviser til, at FN rapporterede, at 422 mennesker var blevet ofre for menneskerettighedskrænkelser i Kinshasa begået af statsmagten, hvoraf 48 var blevet dræbt og 143 såret og otte journalister og 288 andre arresteret og ulovligt tilbageholdt, og lokaler tilhørende politiske partier var blevet ødelagt;

K.  der henviser til, at den FN-støttede radiostation Radio Okapi og det belgiske radio- og tv-selskab for det franske samfund (RTBF) er blevet midlertidigt blokeret; der henviser til, at Radio France International (RFI) i Kinshasa er blevet lukket;

L.  der henviser til, at FN og flere menneskerettighedsorganisationer har rapporteret, at embedsmænd har begået en lang række krænkelser af menneskerettighederne, og at der kun er opnået begrænsede fremskridt med at bringe de ledende gerningsmænd for en domstol;

M.  der henviser til, at en ny konflikt er opstået i den centrale Kasai-region; der henviser til, at to medlemmer af FN’s ekspertgruppe i Congo blev dræbt i marts 2017, og at oprørere i samme måned lokkede 40 politifolk i baghold og dræbte dem; der henviser til, at kampene mellem oprørere og regeringstropper ifølge FN har ført til mindst 500 døde og 1 mio. flygtninge; der henviser til, at FN har fundet 40 massegrave; der henviser til, at DRC’s væbnede styrker er blevet anklaget for overdreven magtanvendelse i strid med den humanitære folkeret;

N.  der henviser til, at FN’s højkommissær for menneskerettigheder Zeid Ra'ad Al Hussein har opfordret til, at der nedsættes en undersøgelseskomité til at efterforske volden i Kasai-regionen;

O.  der henviser til, at sikkerhedssituationen i den østlige del af landet fortsat er en kilde til bekymring,

P.  der henviser til, at uformel eller "ikke-industriel" minedrift tegner sig for op mod en femtedel af landets indtjening og beskæftiger flere millioner mennesker i det østlige Congo; der henviser til, at det er en umiddelbar indtægtskilde for oprørere og korrupte regeringssoldater samt for handlende fra nabolandene, der er aktive direkte i denne region eller via lokale væbnede allierede;

Q.  der henviser til, at DRC’s regering sammen med ti andre lande og fire regionale og internationale institutioner som led i bestræbelserne på at tage fat på de underliggende årsager til volden i regionen vedtog en ramme for at konsolidere freden i landet i februar 2013; der henviser til, at de forskellige tilgange, som den congolesiske regering og dens udenlandske partnere har benyttet sig af, herunder et stabiliseringsprogram, bestræbelser på demobilisering og en reform af sikkerhedssektoren, har givet begrænsede resultater;

1.  beklager dybt forsinkelserne i afholdelsen af det næste præsidentvalg og parlamentsvalg i Den Demokratiske Republik Congo, som er en alvorlig overtrædelse af den congolesiske forfatning;

2.  hilser den politiske aftale velkommen, der er indgået mellem de congolesiske partier, og som skitserer en løsning på den aktuelle krise, men er forsat alvorligt bekymret over stilstanden i aftalens gennemførelse;

3.  opfordrer derfor præsident Kabila til at overholde betingelserne i aftalen og til at tillade afholdelse af et præsidentvalg i 2017, hvor han ikke stiller op;

4.  opfordrer alliancen af partier, der står bag præsidenten, til at forhandle seriøst om gennemførelsen af aftalen og ikke benytte forhalingstaktikker, som kan give præsident Joseph Kabila mulighed for at forblive ved magten endnu længere,

5.  opfordrer den congolesiske regering til øjeblikkeligt at tage fat på de åbne spørgsmål vedrørende tidsplanen for afholdelsen af valget, dets budget og ajourføringen af valglisterne med henblik på at sikre, at et frit, retfærdigt og gennemsigtigt valg kan løbe af stablen inden for de kommende måneder;

6.  minder om, at den uafhængige nationale valgkommission bør være en upartisk og inklusiv institution med tilstrækkelige ressourcer til at muliggøre en samlet og gennemsigtig proces;

7.  opfordrer de congolesiske myndigheder til at ratificere det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse hurtigst muligt;

8.  fordømmer kraftigt alle de begåede voldshandlinger, menneskerettighedskrænkelserne, de vilkårlige anholdelser og ulovlige tilbageholdelser, den politiske intimidering af civilsamfundet og medlemmer af oppositionen samt krænkelserne af pressefriheden og ytringsfriheden i forbindelse med valgkrisen i DRC; kræver alle politisk tilbageholdte løsladt; mener, at deres tilbageholdelse udgør en alvorlig krænkelse af Cotonou-aftalens grundlæggende værdier;

9.  minder om det tilsagn, som DRC har afgivet under Cotonou-aftalen om at respektere demokratiet, principperne for retsstaten og menneskerettighederne, inklusive ytrings- og mediefrihed, forsvarlig regeringsførelse og gennemsigtighed i politiske hverv; opfordrer den congolesiske regering til at håndhæve disse bestemmelser i overensstemmelse med artikel 11b, 96 og 97 i Cotonou-aftalen;

10.  opfordrer indtrængende de congolesiske myndigheder til at genoprette et gunstigt miljø for fri og fredelig udøvelse af ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden og pressefriheden;

11.  mener, at dette skridt er af største betydning for, at det planlagte valg kan blive frit og retfærdigt, hvis det i sidste ende finder sted;

12.  opfordrer den congolesiske regering til øjeblikkeligt at tilbagekalde den ministerielle bekendtgørelse nr. 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 af 12. november 2016 om regulering af udenlandske enheders radio- og tv-programmer, da den indfører uberettigede begrænsninger af retten til information, som er fastsat i artikel 24 den congolesiske forfatning;

13.  opfordrer de congolesiske myndigheder til at garantere uafhængighed og ansvarlighed i de congolesiske sikkerhedsstyrker, herunder den nationale efterretningstjeneste og politiet; opfordrer i denne sammenhæng EU til at bruge sine nuværende retlige og sikkerhedsmæssige programmer i DRC som løftestang for en dialog med de congolesiske myndigheder om sikkerhedsstyrkernes fortsatte overgreb og til at overveje at indstille disse programmer, hvis der ikke sker fremskridt;

14.  opfordrer de congolesiske myndigheder til at efterforske, retsforfølge og på passende vis straffe sikkerhedsstyrker og efterretningsfolk og andre ansvarlige for de voldelige og ulovlige angreb på aktivister og oppositionsledere og andre, der har modsat sig præsident Kabilas forsøg på at forblive ved magten;

15.  opfordrer til, at alle, der er fængslet af politiske årsager, øjeblikkeligt og betingelsesløst løslades, og til, at alle anklager mod dem frafaldes; minder om, at frigivelsen af politiske fanger er et led i de tillidsskabende foranstaltninger, der blev indgået aftale om i december;

16.  er bekymret over de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der begås af lokale militser i Kasai-regionen, herunder rekruttering og ulovlig brug af børnesoldater, samt drabene på civile, der begås af DRC's sikkerhedsstyrker, hvilket kan udgøre krigsforbrydelser i henhold til folkeretten; opfordrer til en uafhængig undersøgelse af de massegrave, der er opdaget, og af begivenhederne og de menneskerettighedskrænkelser, der er begået;

17.  bemærker, at de congolesiske myndigheder har været langsomme med deres plan for afvæbning, demobilisering og reintegration i den østlige del af landet; opfordrer dem til at intensivere deres indsats og det internationale samfund til at øge sin støtte til denne plan;

18.  bifalder de congolesiske myndigheders bestræbelser på at gennemføre lovgivning, der forbyder handel med og forarbejdning af mineraler i områder, hvor der foregår ulovlig udvinding af mineraler, såsom områder kontrolleret af væbnede grupper; opfordrer de congolesiske myndigheder til at forstærke gennemførelsen af den lovgivning, der skal sætte en stopper for den illegale udnyttelse af landets mineralske ressourcer, og opfordrer DRC til at vedblive med at bestræbe sig på af efterleve Extractive Industries Transparency Initiative (udvindingsindustriens gennemsigtighedsinitiativ);

19.  beklager EU’s meget tilbageholdende tilgang til krisen i DRC og forstår ikke, hvorfor EU stadig ikke har indledt forhandlinger under artikel 96 i Cotonou-aftalen til trods for de talrige krænkelser af centrale bestemmelser i denne aftale, der er begået af congolesiske myndigheder;

20.  bifalder imidlertid, at EU omsider har indført målrettede sanktioner mod de ansvarlige for nedkæmpelsen af oppositionen og forsinkelserne af valget, herunder rejseforbud og indfrysning af aktiver;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og udenrigspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Den Afrikanske Union, AVS-EU-Ministerrådet, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, FN's generalsekretær og præsidenten og Den Demokratiske Republik Congos regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik