Förslag till resolution - B8-0397/2017Förslag till resolution
B8-0397/2017

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Demokratiska republiken Kongo

  7.6.2017 - (2017/2703(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0397/2017

  Förfarande : 2017/2703(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0397/2017
  Ingivna texter :
  B8-0397/2017
  Antagna texter :

  B8‑0397/2017

  Europaparlamentets resolution om situationen i Demokratiska republiken Kongo

  (2017/2703(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av de politiska överenskommelser i Demokratiska republiken Kongo som ingicks den 31 december 2016 och den 18 oktober 2016,

  –  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens resolution av den 18 maj 2011 om utmaningar för demokratin i framtiden och respekt för den konstitutionella ordningen i AVS- och EU-länderna,

  –  med beaktande av det gemensamma pressmeddelandet av den 16 februari 2016 från Förenta nationerna, Afrikanska unionen, Europeiska unionen och Internationella organisationen för frankofoni,

  –  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och av hennes talesperson om situationen i Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av de uttalanden som EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo gjort om människorättssituationen i landet, valprocessen och den så kallade nationella dialogen,

  –  med beaktande av rådets slutsatser av den 6 mars 2017 samt den 17 oktober och 23 maj 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av uttalandet av den 2 september 2015 från gruppen av internationella sändebud och företrädare för området kring de afrikanska stora sjöarna om valet i Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av uttalandena av den 2 november och den 15 augusti 2016 från FN:s särskilda sändebud till området kring de stora sjöarna om situationen i området och i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av halvtidsrapporten av den 28 december 2016 från FN:s expertgrupp om Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av den gemensamma presskommunikén av den 12 februari 2015 från Afrikanska unionens särskilda rapportör om människorättsförsvarare och Afrikanska unionens särskilda rapportör om fängelser och interneringsförhållanden i Afrika, om människorättssituationen efter händelserna i samband med ändringen av vallagen i Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av utredningsrapporten från FN:s gemensamma människorättskontor Monusco-OHCHR om människorättskränkningar i samband med händelserna i Kinshasa den 19 september 2016,

  –  med beaktande av den preliminära utredningsrapporten från FN:s gemensamma människorättskontor Monusco-OHCHR om människorättskränkningar och våldshandlingar i samband med demonstrationer i Kinshasa den 19–21 september 2016,

  –  med beaktande av rapporten av den 27 juli 2015 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo och om verksamheten för FN:s gemensamma människorättskontor i landet,

  –  med beaktande av ramavtalet för fred, säkerhet och samarbete för Demokratiska republiken Kongo och regionen, som undertecknades i Addis Abeba i februari 2013,

  –  med beaktande av rådets slutsatser av den 12 december 2016 samt den 29 maj 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo,

  –  med beaktande av Cotonouavtalet, som undertecknades den 23 juni 2000 och som ändrades den 25 juni 2005 och 22 juni 2010,

  –  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

  –  med beaktande av Nairobiförklaringarna från december 2013,

  –  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Enligt Demokratiska republiken Kongos konstitution skulle val ha anordnats 2016.

  B.  I konstitutionen fastställs det att en president kan tjänstgöra högst två mandatperioder. Som en följd av detta får den nuvarande presidenten, Joseph Kabila, inte sitta en tredje mandatperiod.

  C.  President Kabila har på alla tänkbara sätt försökt att skjuta upp detta val.

  D.  Den 31 december 2016, och efter samtal under medling av Kongos nationella biskopskonferens, undertecknade regeringspartiet i Kongo (AMP) och den viktigaste oppositionskoalitionen (samling av krafter för social och politisk förändring – Rally) en banbrytande politisk överenskommelse med ett utkast till politisk lösning på valkrisen. Enligt överenskommelsen förlängs president Kabilas mandatperiod till dess att en efterträdare väljs före utgången av 2017.

  E.  Hittills har inga framsteg gjorts mot ett genomförande av överenskommelsen, och i slutet av mars avsade sig biskopskonferensen sin roll som medlare på grund av det låsta läget i genomförandet av avtalet.

  F.  President Kabila har inte utsett någon tillförordnad premiärminister från oppositionen, vilket utgör ett brott mot överenskommelsen från december.

  G.  Den konstitutionella krisen fortsätter att åtföljas av ett kraftigt förtryck av oppositionen, trakasserier av människorättsförsvarare, mord på och misshandel av demonstranter, försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden och medieförtryck.

  H.  Yttrande- och mötesfriheten i landet har kraftigt begränsats, bl.a. genom överdrivet bruk av maktmedel mot fredliga demonstranter, journalister, politiska ledare och andra som motsätter sig försöken att låta president Kabila behålla sin maktposition längre än de konstitutionella två mandatperioderna.

  I.  I Kongos huvudstad Kinshasa sköts minst 20 demonstranter ihjäl av säkerhetstjänsten efter att de hade strömmat ut på gatorna för att kräva Kabilas avgång när hans konstitutionella mandat hade löpt ut.

  J.  Tidigare protester i september 2016 mot president Kabilas beslut att stanna kvar vid makten ledde till brutala tillslag mot demonstranter och oppositionen. Enligt FN har statstjänstemän i Kinshasa gjort sig skyldiga till människorättsbrott mot 422 personer, däribland 48 som dödats och 143 som skadats; åtta journalister och 288 övriga personer har gripits och olagligen frihetsberövats. Vidare har lokaler som tillhör politiska partier förstörts.

  K.  Den FN-stödda radiostationen Radio Okapi och det franskspråkiga radio- och tv-bolaget RTBF från Belgien har tillfälligt utsatts för störningar. Radio France Internationale (RFI) i Kinshasa har stängts ner.

  L.  FN och en del människorättsorganisationer har uppgett att ett stort antal överträdelser mot de mänskliga rättigheterna har begåtts av statstjänstemän och att endast begränsade framsteg har gjorts när det gäller att dra de huvudsakliga förövarna inför rätta.

  M.  En ny konflikt har uppstått i den centrala Kasaïregionen. I mars 2017 dödades två medlemmar av FN:s expertgrupp om Kongo och samma månad överfölls och dödades 40 poliser av rebeller som låg i bakhåll. Enligt FN har striderna mellan rebeller och regeringsstyrkor krävt 500 dödsoffer och 1 miljon människor har tvingats fly. FN har hittat 40 massgravar. Demokratiska republiken Kongos väpnade styrkor har anklagats för att använda övervåld i strid med internationell humanitär rätt.

  N.  Den 8 mars 2017 krävde FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein, att en undersökningskommission skulle inrättas för att utreda våldet i Kasaïregionen.

  O.  Säkerhetsläget i de östra delarna av landet fortsätter att ge upphov till oro.

  P.  Informell eller småskalig gruvdrift utgör upp till en femtedel av landets ekonomiska resultat och sysselsätter miljoner människor i östra Kongo. Detta är en bekväm inkomstkälla för både rebeller och korrupta regeringssoldater, liksom för handelsmän i grannländerna som bedriver sin verksamhet direkt eller genom lokala beväpnade aktörer.

  Q.  Som ett led i en insats för att ta itu med de orsaker som ligger till grund för våldet i de östra delarna antog Demokratiska republiken Kongos regering, tillsammans med tio andra länder och fyra regionala och internationella institutioner, i februari 2013 ett ramverk för att befästa freden i landet. De olika metoder som tillämpats av regeringen och dess utländska partner, inbegripet ett stabiliseringsprogram, insatser för demobilisering och en reform av säkerhetssektorn, har dock gett klena resultat.

  1.  Europaparlamentet beklagar djupt att det har dragit ut på tiden med nästa president- och parlamentsval i Demokratiska republiken Kongo, vilket är ett allvarligt brott mot landets konstitution.

  2.  Europaparlamentet välkomnar den politiska överenskommelse för att lösa den nuvarande krisen som parterna i Demokratiska republiken Kongo har kommit överens om, men är fortfarande mycket oroat över den rådande låsningen rörande genomförandet av överenskommelserna.

  3.  Europaparlamentet uppmanar därför president Kabila att respektera villkoren i avtalet och tillåta att presidentval hålls under 2017, utan att han deltar själv.

  4.  Europaparlamentet uppmanar AMP att med gott uppsåt förhandla om genomförandet av överenskommelsen samt att inte använda sig av någon fördröjningstaktik som skulle tillåta president Kabila att hålla sig kvar vid makten ännu längre.

  5.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Demokratiska republiken Kongo att omedelbart ta itu med olösta frågor kring tidsplaneringen av valkalendern, valbudgeten och uppdateringen av röstlängderna och på så sätt möjliggöra att fria, rättvisa och transparenta val kan hållas inom de närmaste månaderna.

  6.  Europaparlamentet påminner om att den oberoende nationella valkommittén bör vara en opartisk och inkluderande institution med tillräckliga resurser för att möjliggöra en heltäckande och öppen process.

  7.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att så snart som möjligt ratificera den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning.

  8.  Europaparlamentet fördömer med kraft alla våldshandlingar, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden, olagliga frihetsberövanden och politiska trakasserier mot det civila samhället och medlemmar av oppositionen, samt kränkningarna av pressfriheten och yttrandefriheten under krisen i samband med valet i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet kräver att alla politiska fångar ska friges och anser att fängslandet av dem utgör ett allvarligt brott mot de grundläggande värderingarna i Cotonouavtalet.

  9.  Europaparlamentet påminner om de åtaganden som Demokratiska republiken Kongo gjort inom ramen för Cotonouavtalet om att respektera demokratin, rättsstaten och människorättsprinciperna, vilket omfattar yttrande- och mediefrihet, goda styrelseformer och insyn i de politiska ämbetena. Parlamentet uppmanar med eftertryck landets regering att respektera dessa bestämmelser i enlighet med artiklarna 11b, 96 och 97 i Cotonouavtalet.

  10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att återupprätta en miljö som främjar ett fritt och fredligt utövande av yttrande-, förenings-, mötes- och pressfrihet.

  11.  Europaparlamentet anser att detta steg är avgörande för att de planerade valen ska kunna vara fria och rättvisa om de till slut äger rum.

  12.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Demokratiska republiken Kongo att omedelbart återkalla ministerdekret nr 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 av den 12 november 2016 om reglering av utländska enheters radio- och tv-sändningar, eftersom dekretet på ett otillbörligt sätt begränsar rätten till information i enlighet med artikel 24 i Demokratiska republiken Kongos konstitution.

  13.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att garantera säkerhetstjänstens, inbegripet den nationella underrättelsetjänstens och polisens, oberoende och ansvarsskyldighet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU att utnyttja sina befintliga program för rättvisa och säkerhet i Demokratiska republiken Kongo som påtryckning för att inleda en dialog med myndigheterna i landet om säkerhetsstyrkornas pågående kraftåtgärder, samt att överväga att avsluta dessa program om inga framsteg uppnås.

  14.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att granska, åtala och på lämpliga sätt bestraffa personer inom säkerhetstjänsten och underrättelsetjänsten och övriga personer som är ansvariga för de våldsamma och olagliga tillslagen mot aktivister, oppositionsledare och andra som motsatt sig president Kabilas försök att förlänga sin tid vid makten.

  15.  Europaparlamentet kräver att alla som sitter fängslade av politiska skäl omedelbart och ovillkorligen ska friges samt att alla åtal mot dem läggs ned. Parlamentet påminner om att frigivning av politiska fångar utgör en del av de förtroendebyggande åtgärder som ingår i överenskommelsen från december.

  16.  Europaparlamentet oroas över den senaste tidens allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som har begåtts av lokal milis i Kasaïregionen, inbegripet rekrytering och olagligt utnyttjande av barnsoldater, liksom dödandet av civila av medlemmar av Demokratiska republiken Kongos säkerhetsstyrkor, vilket kan utgöra krigsförbrytelser enligt internationell rätt. Parlamentet vill se en oberoende utredning av de massgravar som har upptäckts och av de händelser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna som har inträffat.

  17.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har varit långsamma med att genomföra sin plan för avväpning, demobilisering och återanpassning i de östra delarna av landet. Parlamentet uppmanar dem att utöka sina ansträngningar, och det internationella samfundet uppmanas att öka sitt stöd till denna plan.

  18.  Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo har gjort för att genomföra lagstiftning som förbjuder handel med, och bearbetning av, mineraler från områden där det förekommer olaglig utvinning av mineraler, till exempel områden som kontrolleras av väpnade grupper. Parlamentet uppmanar myndigheterna att förbättra genomförandet av landets lagstiftning för att därigenom sätta stopp för den olagliga utvinningen av mineralresurserna, och uppmanar med emfas Demokratiska republiken Kongo att fortsätta sina ansträngningar för att uppfylla kraven i utvinningsindustrins öppenhetsinitiativ.

  19.  Europaparlamentet beklagar EU:s mycket släpphänta agerande under krisen i Demokratiska republiken Kongo och anser det oförklarligt att EU ännu inte har inlett förhandlingar enligt artikel 96 i Cotonouavtalet, trots att myndigheterna i landet ständigt bryter mot de viktigaste bestämmelserna i detta avtal.

  20.  Europaparlamentet välkomnar dock att EU till slut har infört riktade sanktioner, med bland annat reseförbud och frysning av tillgångar, mot de ansvariga för angreppen mot oppositionen och förseningarna av valet.

  21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, Afrikanska unionen, AVS–EU:s ministerråd, den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, FN:s generalsekreterare samt Demokratiska republiken Kongos regering och parlament.