Procedure : 2017/2703(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0399/2017

Indgivne tekster :

B8-0399/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0264

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 278kWORD 57k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.509v01-00
 
B8-0399/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Den Demokratiske Republik Congo  (2017/2703(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Den Demokratiske Republik Congo  (2017/2703(RSP))  
B8‑0399/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig den af 7. oktober 2010 om mangler ved beskyttelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincipperne i Den Demokratiske Republik Congo(1), og til beslutningerne fra Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Den Europæiske Union forsamlet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til Den Demokratiske Republik Congos forfatning, som blev vedtaget den 18. februar 2006, særlig artikel 6, som fastsætter, at: "alle aftaler, konventioner, ordninger eller andre forhold, som har den virkning, at nationen eller fysiske eller juridiske personer helt eller delvis fratages deres subsistensmidler, som hidrører fra deres naturressourcer eller værdier, udgør jf. de internationale bestemmelser om økonomisk kriminalitet plyndring og straffes ifølge loven",

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til beslutningen fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU af 15. juni 2016 om situationen forud for valget og sikkerhedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) samt beslutningerne af hhv. 2. august 2016 og 24. august 2016 om valgprocessen i DRC efter iværksættelsen af den nationale dialog i DRC,

–  der henviser til erklæringerne fra EU-delegationen i DRC om menneskerettighedssituationen, navnlig erklæringerne af hhv. 23. november 2016 og 24. august 2016,

–  der henviser til årsberetningen fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, som blev offentliggjort den 27. juli 2015, om menneskerettighedssituationen og de aktiviteter, der gennemføres af FN's fælles kontor for menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til artikel 3 i Genève-konventionen fra 1949 og protokol II hertil, som blandt andet forbyder summariske henrettelser, voldtægt, tvangsrekruttering og andre grusomheder,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder af 20. november 1989,

–  der henviser til aftalen om EU-forordningen om "konfliktmineraler", som medlemsstaterne godkendte den 15. juni 2016,

–  der henviser til rapporten af 15. april 2015 fra De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP) om organiserede kriminelle banders ulovlige udnyttelse af og handel med naturressourcer,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at De Forenede Nationer (FN) ikke er stand til at fremkomme med en konsekvent reaktion på folkedrabet og dets konsekvenser, og til, at medskyldighed fra de landes side, som har interesser i regionen, såsom USA, Belgien og Frankrig, har ført til en tragisk situation, hvor hundredetusindvis eller sågar millioner af mennesker – ifølge nogle NGO'er op mod 6 millioner – har mistet livet siden 1996; der henviser til, at den belgiske regering støttede Clément Kanku, den tidligere udviklingsminister, som blev afskediget i denne måned, og som har tætte forbindelser med militskrigerne i Kasai-området;

B.  der henviser til, at den congolesiske præsident Joseph Kabila, der har været ved magten siden 2001, har forsinket valget og er blevet ved magten efter udløbet af hans forfatningsmæssige mandat; der henviser til, at dette har medført hidtil usete politiske spændinger, uro og vold i hele landet;

C.  der henviser til, at det er fastsat i DRC's forfatning, at en præsident ikke må sidde ved magten i mere end to valgperioder, og at Joseph Kabila ifølge aftalen vil forblive ved magten, indtil der er afholdt parlaments- og præsidentvalg senest i december 2017;

D.  der henviser til, at der på ny har hersket ustabilitet i DRC siden 2012, og til, at konsekvenserne heraf som kampe og grusomheder, der har været mest udbredt i provinserne Nordkivu og Sydkivu i den østlige del af landet, har kostet adskillige tusinde mennesker livet;

E.  der henviser til, at situationen i Kasai-regionen er ekstremt kompleks med uro mellem militser og regeringsstyrker siden drabet på den traditionelle leder, Kamwina Nsapu, under en militæroperation efter en opstand mod myndighederne i Kinshasa i august 2016;

F.  der henviser til, at der allerede i en vis udstrækning har fundet mægling sted i Kasai under ledelse af Shadari Ramazani, som har været indenrigsminister siden den 20. december 2016, og som forhandler med den afdøde traditionelle høvdings familie;

G.  der henviser til, at aftalen af 31. december 2016 var et skridt fremad, idet den sikrede, at præsident Kabila ikke vil søge et tredje mandat, og lagde grunden for et "nationalt overgangsråd"; der henviser til, at dette kan blive DRC's første fredelige magtoverdragelse siden landets uafhængighed i 1960; der henviser til, at forberedelserne til det nye valg allerede er i gang, og at over 24 millioner mennesker til dato har registreret sig;

H.  der henviser til, at oprørere i den seneste uger har optrappet et oprør mod regeringen, som har ført til adskillige dødsfald på begge sider; der henviser til, at ligene af den amerikanske statsborger, Michael Sharp, og den svenske statsborger, Zaida Catalan, to FN-eksperter, som havde været forsvundet i to uger, blev fundet den 29. marts 2017 i den centrale del af Kasai-regionen; der henviser til, at DRC's regering den 13. marts havde meddelt, at de var "faldet i hænderne på uidentificerede negative magter"; der henviser til, at DRC's regering den 23. april viste journalister i Kinshasa en film og fortalte, at den viste medlemmer af en regeringsfjendtlig milits, der udførte drabet på de to eksperter, men uden at forklare, hvordan regeringen var kommet i besiddelse af videoen; der henviser til, at FN er i gang med sin egen efterforskning af drabene;

I.  der henviser til, at der til trods for, at nogle parter nægter at gennemføre aftalen fra december fuldt ud, stadig er et vist spillerum til at fremme dialog, omend det er usikkert, hvordan de sanktioner, som Det Europæiske Råd indførte den 29. maj 2017, vil bidrage hertil, hvis ikke der lægges pres på alle parter, og der er beviser på troværdige planer om dialog; der henviser til, at Den Afrikanske Union (AU) sandsynligvis vil modsætte sig nye sanktioner;

J.  der henviser til, at præsident Kabila ankom til det centrale Kasai den 30. maj 2017; der henviser til, at efterfølgeren til den store traditionelle høvding Kamwina Nsapu var til stede, og at dette kunne betragtes som en forsoning og et bevis på begge parters reelle vilje til at styrke freden i Kasai-regionen;

K.  der henviser til, at der siden august 2016 har været ca. 4 000 ofre, 30 000 flygtninge, som er flygtet til Angola, og over 1,5 million internt fordrevne, hvilket udgør 7 % af landets samlede befolkning; der henviser til, at over 400 000 congolesiske flygtninge stadig lever i eksil; der henviser til, at flygtninge på flugt fra den alvorlige humanitære krise i nabolandet, Den Centralafrikanske Republik, ankommer til DRC;

L.   der henviser til, at de mange krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, de storstilede krænkelser af menneskerettighederne, den hårde linje over for modstandere, massevoldtægter af kvinder og unge piger samt tvangsrekruttering, herunder af børn, som krigere, er almindelige i DRC;

M.  der henviser til, at multinationale virksomheder finansierer de væbnede grupper for fortsat at kunne udnytte DRC's mineralforekomster; der henviser til, at 80 % af de kendte forekomster af coltan, et mineral der især bruges til computerkondensatorer og mobiltelefoner, findes i DRC, men at disse rigdomme kommer multinationale selskaber til gode og ikke det congolesiske folk; der henviser til, at dette fænomen gentagne gange er blevet fordømt i rapporter fra FN; der henviser til, at Ibrahim Thiaw, administrerende vicedirektør for UNEP, i april 2015 erklærede, at de årlige indtægter fra udnyttelsen af disse naturressourcer beløber sig til mere end 1 mia. USD, og at størstedelen af fortjenesten – op mod 98 % – ender hos internationale koncerner, mens de resterende 2 % anvendes til at finansiere væbnede grupper i DRC; der henviser til, at den aftale om en EU-forordning om "konfliktmineraler", som medlemsstaterne den 15. juni 2016 nåede til enighed om, langtfra er tilstrækkelig, idet aftalen kun vedrører "råvarer", som udgør 10-15 % af importen til Europa;

N.   der henviser til, at de strukturtilpasningsplaner, som de internationale finansielle institutioner, herunder først og fremmest Verdensbanken, har pålagt, har svækket landet yderligere ved at gøre det til et juridisk paradis og skattely for multinationale selskaber, navnlig i udvindingssektoren; der henviser til, at grundpillerne i den congolesiske økonomi er blevet nedbrudt som følge af disse strukturtilpasningsplaner, og tusindvis af arbejdstagere har mistet deres job, så folk er blevet frarøvet deres levebrød og har fået forværret deres levevilkår, og store industrielle koncerner har fået gunstige vilkår;

1.  fordømmer den undertrykkelse, der iscenesættes af forsvars- og sikkerhedsstyrkerne; kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle vilkårligt tilbageholdte;

2.  udtrykker navnlig bekymring over, at volden igen er blusset op i perioden forud for valget; understreger, at det er nødvendigt at respektere og beskytte retten til ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, og fordømmer alle former for intimidering og chikane, herunder i domstolsregi, af menneskerettighedsforkæmpere, journalister, politiske modstandere og andre uafhængige eller kritiske røster;

3.  betragter bekæmpelse af straffrihed for krænkelser af den humanitære folkeret og økonomiske og finansielle forbrydelser som en af de uomgængelige forudsætninger for genoprettelse af freden i DRC;

4.  er enig med AU og FN i, at kun en dialog, der omfatter alle parter og repræsentanter for det congolesiske samfund, og som nøje respekterer forfatningen og befolkningens interesser, og en proces med frie, retfærdige, åbne og troværdige valg vil bidrage til at mindske de politiske spændinger i landet;

5.  er navnlig bekymret over kvindernes situation i landet og de forbrydelser og den diskrimination, som de udsættes for; finder det afgørende, at myndighederne og det internationale samfund øger indsatsen for at sætte en stopper for massevoldtægter som krigsvåben, sikre adgangen til gratis offentlig sundhedspleje, navnlig reproduktiv sundhed, prævention og abort, og fremme reel ligestilling mellem kønnene;

6.  mener, at det skal være en prioritet for myndighederne og det internationale samfund at få bragt fænomenet "børnesoldater" til ophør;

7.  fordømmer det forhold, at den congolesiske befolknings basale behov systematisk tilsidesættes til fordel for multinationale selskabers og udenlandske magters økonomiske og geopolitiske interesser;

8.  mener derfor, at der kan findes en langsigtet løsning på den dramatiske situation i det østlige DRC, hvis der træffes foranstaltninger med henblik på at sikre, at befolkningen endelig kan få gavn af naturressourcerne; understreger, at landet, for at dette kan ske, må genvinde sin suverænitet over sine naturrigdomme ved at indføre kontrol med udenlandske transnationale selskabers aktiviteter og ved at udvikle national infrastruktur til at kunne udnytte, omdanne og markedsføre sine råstoffer, hvilket vil indebære en gennemgang og ophævelse af alle mine- og skovdriftskontrakter i henhold til artikel 56 i den congolesiske forfatning for at sikre, at disse fordele tilfalder flest mulige mennesker, og ikke et mindretal;

9.  understreger på ny, at det er nødvendigt at sikre DRC's ret til fødevaresuverænitet, hvilket omfatter bønders ret til at producere fødevarer til befolkningen, at sætte en stopper for land grabbing og sikre landbrugere adgang til jord, såsæd og vand;

10.  opfordrer det internationale samfund, og navnlig Belgien, til at fjerne hindringerne for DRC's udvikling og dermed for fred ved at eftergive den gæld og de renter, som landet fortsat betaler, og ved at gennemføre et reelt internationalt samarbejde, der respekterer grundlæggende menneskerettigheder og den congolesiske stats suverænitet, i stedet for frihandelsaftaler og strukturtilpasningsplaner; opfordrer de congolesiske myndigheder til at kræve en revision af deres gæld og eftergivelse af al ulovlig gæld til udenlandske kreditorer med henblik på en total udryddelse af gælden og på at opfylde befolkningens basale behov;

11.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at øge den økonomiske og humanitære bistand for at imødekomme disse befolkningsgruppers presserende behov; kræver, at EU's og dets medlemsstaters bistand ydes i form af tilskud i stedet for lån for ikke at øge gældsbyrden; beklager dybt, at mange EU-medlemsstater ikke har nået målet om at afsætte 0,7 % af deres BNI til ODA, og at visse medlemsstater har reduceret den procentdel, der afsættes til udviklingsbistand; beklager dybt, at nogle medlemsstater ikke deltager i fødevarebistandsprogrammer;

12.  opfordrer indtrængende til, at udviklingsbistanden ikke anvendes til at begrænse migration eller kontrollere grænser eller til at sikre tilbagetagelse af migranter; opfordrer til, at bistanden fra EU og medlemsstaterne til DRC gives prioritet for at få løst problemerne med dybt indgroet ulighed, fattigdom, kronisk fejlernæring og adgang til sundhedstjenester og andre offentlige tjenester, herunder reproduktiv sundhedspleje, samt for at få opfyldt målene for bæredygtig udvikling; anmoder ligeledes om, at fødevarebistanden øges og primært rettes mod køb af fødevarer fra lokale landbrugere;

13.  bekræfter på ny, at de aktiviteter, som udøves af europæiske virksomheder, der opererer i tredjelande, skal være i fuldstændig overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at foretagender, der henhører under deres nationale lovgivning, stadig er forpligtede til at respektere menneskerettighederne og overholde de sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige standarder, de pålægges, hvis de etablerer sig eller udfører deres aktiviteter i et tredjeland; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger mod europæiske virksomheder, som ikke overholder disse standarder, eller som ikke i tilstrækkelig grad betaler erstatning til ofrene for menneskerettighedskrænkelser, som disse virksomheder er direkte eller indirekte ansvarlige for; anmoder om en hurtig gennemførelse af den aftale, medlemsstaterne indgik den 15. juni 2016 om EU-forordningen om "konfliktmineraler", og om, at arbejdet fortsættes på EU- og FN-plan for at udvide den internationale lovgivning om dette emne;

14.  opfordrer navnlig DRC til at iværksætte en uafhængig undersøgelse af europæiske virksomheders sociale og miljømæssige standarder, især inden for naturressourcesektoren, og de forbindelser, som disse virksomheder måtte have med finansieringen af væbnede grupper; opfordrer ligeledes til iværksættelse af en international undersøgelse med henblik på at kaste lys over påstandene om en stiltiende forståelse mellem aktørerne for så vidt angår strukturtilpasningsplaner, finansiel støtte fra de internationale finansielle institutioner og de forbrydelser, der er begået i landet;

15.  modsætter sig ethvert forsøg på at eksternalisere EU's migrationspolitikker til tredjelande; fordømmer, at Rabatprocessen, som DRC er interessent i, ikke giver mulighed for at tackle de underliggende årsager til migration, men blot fremmer tilbagesendelses- og tilbagetagelsespolitikker; mener, at disse politikker er i modstrid med retten til fri bevægelighed og retten til asyl, og opfordrer i denne forbindelse til, at man omgående standser forhandlingerne med DRC inden for rammerne af Rabatprocessen;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, regeringerne i landene i De Store Afrikanske Søers Område, præsidenten, premierministeren og parlamentet i Congo, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

(1)

EUT C 371E af 20.12.2011, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik