Πρόταση ψηφίσματος - B8-0399/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0399/2017

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

  7.6.2017 - (2017/2703(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0397/2017

  Διαδικασία : 2017/2703(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0399/2017
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0399/2017
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0399/2017

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

  (2017/2703(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως αυτό της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με ελλείψεις στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην απόδοση δικαιοσύνης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό[1] και τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού-Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΚΕ-ΕΕ),

  –  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

  –  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

  –  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), που εγκρίθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2006, και ειδικότερα το άρθρο 56, το οποίο ορίζει ότι: «Κάθε συμφωνία, σύμβαση, ρύθμιση ή κάθε άλλο γεγονός που έχει ως συνέπεια να στερεί από τη χώρα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των μέσων βιοπορισμού τους που προέρχονται από ίδιους πόρους ή φυσικό πλούτο, με την επιφύλαξη των διεθνών διατάξεων για οικονομικά εγκλήματα, χαρακτηρίζεται λεηλασία και τιμωρείται από τον νόμο»,

  –  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ, και τα ψηφίσματά του της 2ας Αυγούστου 2016 και της 24ης Αυγούστου 2016 σχετικά με την εκλογική διαδικασία στη ΛΔΚ μετά την έναρξη του εθνικού διαλόγου στη ΛΔΚ,

  –  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη ΛΔΚ σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως τις δηλώσεις της 23ης Νοεμβρίου 2016 και της 24ης Αυγούστου 2016,

  –  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητες της Κοινής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Σύμβασης της Γενεύης του 1949 και το πρωτόκολλο ΙΙ, που απαγορεύουν μεταξύ άλλων τις συνοπτικές εκτελέσεις, τους βιασμούς, την καταναγκαστική στρατολόγηση και άλλες θηριωδίες,

  –  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989,

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων, ο οποίος εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη στις 15 Ιουνίου 2016,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την παράνομη εκμετάλλευση και εμπορία φυσικών πόρων από τις οποίες επωφελούνται ομάδες οργανωμένου εγκλήματος,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία του ΟΗΕ να αντιδρά συνεκτικά στη γενοκτονία και οι συνέπειές της, καθώς και η συνενοχή χωρών με συμφέροντα στην περιοχή, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Βέλγιο και η Γαλλία, έχουν οδηγήσει σε μια δραματική κατάσταση στην οποία εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με ορισμένες ΜΚΟ έως και έξι εκατομμύρια, έχουν χάσει τη ζωή τους από το 1996· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελγική κυβέρνηση υποστήριζε τον Clément Kanku, πρώην υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος αποπέμφθηκε αυτό τον μήνα και έχει στενούς δεσμούς με παραστρατιωτικές ομάδες μαχητών στην περιοχή Κασάι·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Κονγκό Ζοζέφ Καμπιλά, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2001, έχει καθυστερήσει τις εκλογές και παραμένει στην εξουσία μετά το πέρας της συνταγματικής του θητείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου πολιτική ένταση, αναταραχή και βία σε ολόκληρη τη χώρα·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της ΛΔΚ ορίζει ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να υπηρετήσει πάνω από δύο θητείες και ότι ο Ζοζέφ Καμπιλά, με βάση τη συμφωνία αυτή, θα παραμείνει στα καθήκοντά του μέχρι τη διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών, το αργότερο εντός του Δεκεμβρίου 2017·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια που χαρακτηρίζει εκ νέου τη ΛΔΚ από το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες αυτής της αστάθειας, όπως οι συγκρούσεις και οι ωμότητες, οι οποίες κυριαρχούν στις επαρχίες του Βόρειου Κίβου και του Νότιου Κίβου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έχουν κοστίσει ως τώρα χιλιάδες ανθρώπινες ζωές·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην περιοχή Κασάι, με ταραχές μεταξύ των παραστρατιωτικών και των κυβερνητικών δυνάμεων μετά τη δολοφονία του παραδοσιακού ηγέτη Kamwina Nsapu κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης μετά την εξέγερση κατά των αρχών της Κινσάσα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2016·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα είδος διαμεσολάβησης έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο Κασάι, με επικεφαλής τον Shadari Ramazani, υπουργό Εσωτερικών από τις 20 Δεκεμβρίου 2016, που διαπραγματεύεται με την οικογένεια του θανόντος παραδοσιακού ηγέτη·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ήταν ένα βήμα προς τα εμπρός, καθώς διασφαλίζεται ότι ο πρόεδρος Καμπιλά δεν θα επιδιώξει τρίτη θητεία και τίθενται τα θεμέλια για ένα «εθνικό μεταβατικό συμβούλιο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η πρώτη ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας στη ΛΔΚ από την ανεξαρτησία της το 1960· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προετοιμασία των νέων εκλογών είναι ήδη σε εξέλιξη, καθώς πάνω από 24 εκατομμύρια έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντάρτες έχουν εντείνει την αντικυβερνητική δράση κατά τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία έχει προκαλέσει δεκάδες απώλειες ζωών και στις δύο πλευρές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Μαρτίου 2017 ανακαλύφθηκαν στην κεντρική περιοχή Κασάι τα πτώματα του υπηκόου των ΗΠΑ Michael Sharp και της σουηδής υπηκόου Zaida Catalan, δύο εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ οι οποίοι αγνοούνται εδώ και δύο εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Μαρτίου η κυβέρνηση της ΛΔΚ ανακοίνωσε ότι «έπεσαν στα χέρια άγνωστης ταυτότητας εχθρικών δυνάμεων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Απριλίου η κυβέρνηση της ΛΔΚ έδειξε ταινία σε δημοσιογράφους στην Κινσάσα, ισχυριζόμενη ότι έδειχνε μέλη παραστρατιωτικών δυνάμεων να σκοτώνουν τους δύο εμπειρογνώμονες, χωρίς όμως να εξηγεί πώς περιήλθε το βίντεο στην κατοχή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ διενεργεί τη δική του έρευνα για τις δολοφονίες·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την άρνηση ορισμένων μερών να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία του Δεκεμβρίου, υπάρχει ακόμη περιθώριο για τη διευκόλυνση του διαλόγου, αν και είναι αβέβαιο πώς θα βοηθήσουν οι κυρώσεις που επέβαλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαΐου 2017 αν δεν ασκηθεί πίεση σε όλες τις πλευρές και δεν υπάρξουν ενδείξεις αξιόπιστων σχεδίων για διάλογο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) κατά πάσα πιθανότητα θα αντιταχθεί στην επιβολή νέων κυρώσεων·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Καμπιλά έφθασε στο Κεντρικό Κασάι στις 30 Μαΐου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάδοχος του μεγάλου παραδοσιακού ηγέτη Kamwina Nsapu ήταν παρών και ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη συμφιλίωσης και απόδειξη της ειλικρινούς βούλησης και των δυο πλευρών να παγιώσουν την ειρήνη στην περιοχή Κασάι·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα από τον Αύγουστο του 2016 ανέρχονται σε περίπου 4.000, ενώ 30.000 πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει την Αγκόλα και πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 400.000 κονγκολέζοι πρόσφυγες εξακολουθούν να ζουν στην εξορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφυγες που προσπαθούν να γλιτώσουν από τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, γειτονικό κράτος, καταφθάνουν στη ΛΔΚ·

  ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολλά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οι ευρείας κλίμακας παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα κατασταλτικά μέτρα κατά της αντιπολίτευσης, οι μαζικοί βιασμοί γυναικών και κοριτσιών και η αναγκαστική στρατολόγηση, μεταξύ άλλων και παιδιών, με σκοπό τη μετατροπή τους σε μαχητές, αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στη ΛΔΚ·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυεθνικές εταιρείες χρηματοδοτούν τις ένοπλες ομάδες προκειμένου να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται το υπέδαφος της ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ διαθέτει το 80% των γνωστών αποθεμάτων κολτανίου, ορυκτού το οποίο χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, στους πυκνωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, αλλά ότι από τον πλούτο αυτόν επωφελούνται οι πολυεθνικές εταιρείες και όχι ο λαός του Κονγκό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή έχει καταγγελθεί επανειλημμένα σε εκθέσεις που έχει δημοσιεύσει ο ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2015 ο Ibrahim Thiaw, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP), δήλωσε ότι τα κέρδη από την εκμετάλλευση αυτών των φυσικών πόρων ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το δε μεγαλύτερο μέρος τους –έως και 98%– διοχετεύεται σε διεθνείς ομίλους, ενώ το εναπομένον 2% χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων στη ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν στις 15 Ιουνίου 2016 τα κράτη μέλη για έναν κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων είναι πολύ κατώτερη των διακυβευομένων, καθώς καλύπτει μόνον τα «ακατέργαστα προϊόντα», ήτοι το 10 έως 15% των ευρωπαϊκών εισαγωγών·

  ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής που επέβαλαν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με την Παγκόσμια Τράπεζα να πρωτοστατεί, έχουν καταστήσει ακόμη πιο ευάλωτη τη χώρα και την έχουν μετατρέψει σε νομικό και φορολογικό παράδεισο για τις πολυεθνικές, ιδίως στον εξορυκτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα αυτών των σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής, τα σημαντικότερα ερείσματα της οικονομίας του Κονγκό έχουν διαλυθεί και χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους, με αποτέλεσμα να στερούνται οι άνθρωποι τα μέσα διαβίωσής τους, να επιδεινώνονται οι συνθήκες διαβίωσής τους και να ευνοούνται οι μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι·

  1.  καταγγέλλει την καταστολή που ενορχηστρώνεται από τις δυνάμεις άμυνας και ασφάλειας· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των προσώπων που κρατούνται αυθαίρετα·

  2.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την αναζωπύρωση των βιαιοτήτων λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές· τονίζει την ανάγκη να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται τα δικαιώματα στην ελευθερία έκφρασης, στο συνεταιρίζεσθαι και στο συνέρχεσθαι ειρηνικώς και καταδικάζει κάθε μορφή εκφοβισμού και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής παρενόχλησης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων, των πολιτικών αντιπάλων και άλλων ανεξάρτητων ή επικριτικών φωνών·

  3.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας όσον αφορά τις παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου και το χρηματοπιστωτικό και οικονομικό έγκλημα αποτελεί μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της ειρήνης στη ΛΔΚ·

  4.  συμμερίζεται την άποψη της ΑΕ και του ΟΗΕ ότι μόνο ένας διάλογος που θα περιλαμβάνει όλα τα μέρη και τους αντιπροσώπους της κονγκολέζικης κοινωνίας, με αυστηρό σεβασμό προς το Σύνταγμα και τα συμφέροντα του πληθυσμού, καθώς και μία διαδικασία ελεύθερων, δίκαιων, διαφανών και αξιόπιστων εκλογών θα συμβάλουν στην άμβλυνση των πολιτικών εντάσεων στην χώρα·

  5.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση των γυναικών στη χώρα και για τα εγκλήματα και τις διακρίσεις των οποίων είναι θύματα· θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία οι αρχές και η διεθνής κοινότητα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να τεθεί τέλος στους μαζικούς βιασμούς ως μέθοδο διεξαγωγής πολέμου, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε δημόσια και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, ιδίως την αναπαραγωγική, σε μέσα αντισύλληψης και υπηρεσίες αμβλώσεων, και να προωθηθεί η πραγματική ισότητα των φύλων·

  6.  θεωρεί ότι η εξάλειψη του φαινομένου των παιδιών-στρατιωτών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των αρχών και της διεθνούς κοινότητας·

  7.  καταγγέλλει το γεγονός ότι οι βασικές ανάγκες του κονγκολέζικου λαού θυσιάζονται συστηματικά στον βωμό των γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων των πολυεθνικών εταιρειών και των ξένων δυνάμεων·

  8.  θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η δραματική κατάσταση στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ δεν μπορεί να επιλυθεί σε μακροπρόθεσμη βάση εάν αναληφθεί δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο πληθυσμός αντλεί επιτέλους οφέλη από τους φυσικούς πόρους· τονίζει ότι, για να γίνει αυτό, η χώρα πρέπει να ανακτήσει την κυριαρχία της επί του φυσικού της πλούτου με τη θέσπιση ελέγχου επί της δραστηριότητας ξένων πολυεθνικών εταιρειών και με την ανάπτυξη εθνικών υποδομών για την εκμετάλλευση, τη μετατροπή και την εμπορία των πρώτων υλών της, πράγμα που σημαίνει την αναθεώρηση και κατάργηση όλων των συμβάσεων περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων και δασοκομίας σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος του Κονγκό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη θα αντλούνται από όσο το δυνατόν περισσότερους και όχι από μια μειοψηφία·

  9.  επιβεβαιώνει την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα της ΛΔΚ στην επισιτιστική κυριαρχία, πράγμα που περιλαμβάνει το δικαίωμα των γεωργών να παράγουν τα τρόφιμα για τους ανθρώπους τους, τον τερματισμό της αρπαγής γαιών και τη διασφάλιση της πρόσβασης των γεωργών στη γη, τους σπόρους και το νερό·

  10.  καλεί τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως το Βέλγιο, να άρουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη της ΛΔΚ και συνεπώς στην ειρήνη, καταργώντας το χρέος και τις πληρωμές τόκων που η χώρα εξακολουθεί να καταβάλλει και προβαίνοντας σε γνήσια διεθνή συνεργασία, που σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την κυριαρχία του κονγκολέζικου κράτους αντί των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών και των σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής· καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να απαιτήσουν λογιστικό έλεγχο των χρεών τους και διαγραφή όλων των παράνομων χρεών έναντι αλλοδαπών πιστωτών με σκοπό την πλήρη εξάλειψη του χρέους και την κάλυψη των βασικών ανθρώπινων αναγκών του πληθυσμού τους·

  11.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδοτική και την ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να ανταποκριθούν στις επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών αυτών· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν βοήθεια υπό μορφή επιδοτήσεων και όχι δανείων, προκειμένου να μην αυξηθεί το άχθος του χρέους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν επιτύχει τον στόχο του 0,7 % ΕΑΒ/ΑΕΕ, καθώς και ότι ορισμένες μείωσαν το ποσοστό της αναπτυξιακής βοήθειας· εκφράζει τη λύπη του για τη μη συμμετοχή ορισμένων κρατών μελών στα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας·

  12.  ζητεί επιτακτικά να μη χρησιμοποιηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια για τον περιορισμό ή τον έλεγχο των συνόρων ή για τη διασφάλιση της επανεισδοχής των μεταναστών· ζητεί η συνδρομή της ΕΕ και των κρατών μελών στη ΛΔΚ να γίνουν προτεραιότητα, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα των βαθιών ανισοτήτων, της φτώχειας, του χρόνιου υποσιτισμού, της πρόσβασης στην υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· επιπλέον, ζητεί να αυξηθεί η επισιτιστική βοήθεια και να προορίζεται κυρίως για την αγορά τροφίμων από τοπικούς αγρότες·

  13.  επανεπιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δρουν σε τρίτες χώρες οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο εθνικό τους δίκαιο δεν παύουν να υποχρεούνται να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφώνονται με τα κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που τους επιβάλλονται, αν εγκαθίστανται ή ασκούν τις δραστηριότητές τους σε τρίτο κράτος· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα κατά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δεν τηρούν τα εν λόγω πρότυπα ή δεν αποζημιώνουν ικανοποιητικά τα θύματα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις οποίες ευθύνονται άμεσα ή έμμεσα· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των κρατών μελών στις 15 Ιουνίου 2016 σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για τα ορυκτά που αποτελούν αιτία συρράξεων· ζητεί επίσης να συνεχιστούν οι εργασίες σε επίπεδο ΕΕ και ΟΗΕ για την επέκταση της διεθνούς νομοθεσίας επ’ αυτού·

  14.  ζητεί, ειδικότερα, να ξεκινήσει η ΛΔΚ μια ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέα των φυσικών πόρων, και τις σχέσεις που μπορεί να έχουν οι εταιρείες αυτές με τη χρηματοδότηση ένοπλων ομάδων· ζητεί επίσης την έναρξη διεθνούς έρευνας, προκειμένου να χυθεί φως στις κατηγορίες για συνεργία ανάμεσα στα σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής, τη χρηματοδοτική στήριξη από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στη χώρα·

  15.  είναι αντίθετο σε κάθε απόπειρα εξωτερικής ανάθεσης των μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ σε τρίτες χώρες· καταγγέλλει το γεγονός ότι η διαδικασία του Ραμπάτ, στην οποία συμμετέχει η ΛΔΚ, δεν επιτρέπει την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, αλλά απλώς προωθεί τις πολιτικές επιστροφής και επανεισδοχής· θεωρεί ότι οι πολιτικές αυτές είναι αντίθετες προς το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και το δικαίωμα του ασύλου και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την άμεση παύση των διαπραγματεύσεων με τη ΛΔΚ στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ραμπάτ·

  16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής των Αφρικανικών Μεγάλων Λιμνών, τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.