Menettely : 2017/2703(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0399/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0399/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0264

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 277kWORD 57k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.509v01-00
 
B8-0399/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kongon demokraattisesta tasavallasta  (2017/2703(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kongon demokraattisesta tasavallasta  (2017/2703(RSP))  
B8‑0399/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa, erityisesti 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelun puutteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa(1), ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän ja Euroopan unionin yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen antamat päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista kesäkuussa 1981 annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2006 hyväksytyn Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain ja erityisesti sen 56 artiklan, jossa säädetään, että ”mikä tahansa säädös, sopimus, yleissopimus, järjestely tai muu toimi, jolla riistetään kansakunnalta, luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä kokonaan tai osittain niiden luonnonvaroja tai -rikkauksia hyödyntämällä saama toimeentulo, luokitellaan ryöstöksi, joka on laissa rangaistavaksi säädetty rikos, sanotun kuitenkaan rajoittamatta talousrikoksia koskevia kansainvälisiä säännöksiä”,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2016 annetun AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselman vaaleja edeltävästä tilanteesta ja turvallisuustilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä saman edustajakokouksen 2. elokuuta 2016 ja 24. elokuuta 2016 antamat päätöslauselmat Kongon demokraattisen tasavallan vaaliprosessista maassa käynnistetyn kansallisen vuoropuhelun jälkeen,

–  ottaa huomioon EU:n edustuston Kongon demokraattisessa tasavallassa antamat lausumat maan ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti 23. marraskuuta 2016 ja 24. elokuuta 2016 annetut lausumat,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 annetun Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta ja YK:n yhdistetyn ihmisoikeuksien toimiston toimista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–  ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven sopimuksen 3 artiklan ja toisen pöytäkirjan, joilla kielletään mielivaltaiset teloitukset, raiskaus, pakkovärväys ja muut julmuudet,

–  ottaa huomioon lapsen oikeuksista 20. marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon konfliktimineraaleista annetun EU:n asetuksen, jolle jäsenvaltiot antoivat tukensa 15. kesäkuuta 2016,

–  ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2015 annetun YK:n ympäristöohjelman (UNEP) selvityksen järjestäytyneiden rikollisryhmien harjoittamasta luonnonvarojen laittomasta hyödyntämisestä ja kaupasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Yhdistyneet kansakunnat ei ole kyennyt reagoimaan johdonmukaisesti kansanmurhaan ja sen seurauksiin, ja sen, että alueella etuja omaavien valtioiden, kuten Yhdysvaltojen, Belgian ja Ranskan, osasyyllisyys on johtanut järkyttävään tilanteeseen, jossa satojatuhansia tai jopa miljoonia ihmisiä – eräiden kansalaisjärjestöjen mukaan jopa kuusi miljoonaa ihmistä – on menettänyt henkensä vuodesta 1996; ottaa huomioon, että Belgian hallitus tuki entistä kehitysministeriä Clément Kankua, joka erotettiin tehtävistään tässä kuussa ja jolla on läheiset yhteydet puolisotilaallisiin taistelijoihin Kasain alueella;

B.  toteaa, että vuodesta 2001 lähtien vallassa ollut Kongon demokraattisen tasavallan presidentti Joseph Kabila on lykännyt vaaleja ja pysynyt vallassa perustuslain mukaisen kautensa päätyttyä; ottaa huomioon, että tämä on aiheuttanut ennennäkemättömiä poliittisia jännitteitä, levottomuuksia ja väkivaltaisuuksia eri puolilla maata;

C.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattisen tasavallan perustuslaissa säädetään, että presidentti ei saa olla tehtävässään enemmän kuin kaksi kautta ja että sopimuksen mukaisesti Joseph Kabila pysyy vallassa siihen asti, kunnes parlamenttivaalit ja presidentinvaalit on pidetty viimeistään joulukuussa 2017;

D.  ottaa huomioon epävakauden, joka on ollut tunnusomaista Kongon demokraattiselle tasavallalle vuodesta 2012 alkaen ja joka on johtanut useisiin tuhansiin uhreihin taistelujen ja julmuuksien yhteydessä erityisesti Pohjois- ja Etelä-Kivun maakunnissa maan itäosassa;

E.  ottaa huomioon, että tilanne Kasain alueella on erittäin monisyinen ja että taistelijoiden ja hallituksen joukkojen välillä on ollut selkkauksia siitä lähtien kun heimojohtaja Kamwina Nsapu tapettiin elokuussa 2016 Kinshasan viranomaisia vastaan tehdyn kapinan jälkeisen sotilasoperaation aikana;

F.  ottaa huomioon, että Kasaissa on 20. joulukuuta 2016 lähtien tehty jo jonkin verran välitystyötä sisäasiainministerin Shadari Ramazanin johdolla, joka neuvottelee edesmenneen heimojohtajan perheen kanssa;

G.  ottaa huomioon, että 31. joulukuuta 2016 tehty sopimus oli askel eteenpäin, sillä sen avulla turvattiin, että presidentti Kabila ei pyri kolmannelle toimikaudelle, ja tehtiin valmistelutyö ”kansallista siirtymäneuvostoa” varten; ottaa huomioon, että tästä voisi muodostua Kongon demokraattisen tasavallan ensimmäinen rauhanomainen vallansiirto maan vuonna 1960 tapahtuneen itsenäistymisen jälkeen; ottaa huomioon, että uusien vaalien valmistelu on jo käynnissä ja että yli 24 miljoonaa ihmistä on tähän mennessä rekisteröitynyt;

H.  ottaa huomioon, että viime viikkoina kapinalliset ovat kiihdyttäneet hallituksen vastaista toimintaansa, minkä johdosta molemmilla puolilla on menetetty kymmeniä ihmishenkiä; ottaa huomioon, että 29. maaliskuuta 2017 Yhdysvaltain kansalaisen Michael Sharpin ja Ruotsin kansalaisen Zaida Catalanin ruumiit löydettiin Keski-Kasain alueelta ja että sitä ennen nämä YK:n asiantuntijat olivat olleet kadoksissa kaksi viikkoa; ottaa huomioon, että 13. maaliskuuta Kongon demokraattisen tasavallan hallitus ilmoitti asiantuntijoiden joutuneen ”tunnistamattomien negatiivisten voimien käsiin”; ottaa huomioon, että 23. huhtikuuta Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen edustajat esittivät Kinshasassa oleville toimittajille videon ja sanoivat, että videolla hallitusta vastustavat taistelijat murhaavat kyseiset asiantuntijat, mutta eivät selittäneet, miten olivat saaneet videon haltuunsa; ottaa huomioon, että YK on tekemässä omaa tutkimustaan murhista;

I.  toteaa, että vaikka tietyt osapuolet kieltäytyvät panemasta joulukuun sopimusta täysimääräisesti täytäntöön, on yhä olemassa mahdollisuudet vuoropuhelun edistämiselle; toteaa, että ei ole varmuutta siitä, miten Eurooppa-neuvoston 29. toukokuuta 2017 määräämät pakotteet auttaisivat, ellei kaikkiin osapuoliin kohdisteta painetta; katsoo, että on olemassa näyttöä vuoropuhelua koskevista uskottavista suunnitelmista; ottaa huomioon, että Afrikan unioni todennäköisesti vastustaa uusia pakotteita;

J.  ottaa huomioon, että presidentti Kabila saapui Keski-Kasain alueelle 30. toukokuuta 2017; ottaa huomioon, että tunnettu heimopäällikkö Kamwina Nsapu oli paikalla, mitä voidaan pitää merkkinä sovinnosta ja osoituksena molempien osapuolten todellisesta halusta vahvistaa rauhaa Kasain alueella;

K.  ottaa huomioon, että elokuusta 2016 lähtien kuolonuhreja on noin 4 000, Angolaan paenneita 30 000 ja maassa sisäisesti siirtymään joutuneita 1,5 miljoonaa, joiden yhteenlaskettu osuus maan kokonaisväestöstä on 7 prosenttia; toteaa, että yli 400 000 kongolaista pakolaista elää edelleen maanpaossa; ottaa huomioon, että vakavaa humanitaarista kriisiä pakenevia pakolaisia saapuu naapurimaasta Keski-Afrikan tasavallasta Kongon demokraattiseen tasavaltaan;

L.   ottaa huomioon, että monet sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan, ihmisoikeuksien laajamittaiset loukkaukset, oppositioon kohdistuvat tukahduttamistoimet, naisten ja tyttöjen joukkoraiskaukset ja pakkovärväys, myös lasten pakkovärväys taistelijoiksi, ovat yleisiä Kongon demokraattisessa tasavallassa;

M.  toteaa, että monikansalliset yhtiöt rahoittavat aseellisia ryhmiä voidakseen jatkaa Kongon maaperän luonnonvarojen hyödyntämistä; ottaa huomioon, että Kongon demokraattisella tasavallalla on hallussaan 80 prosenttia tunnetuista koltaanivaroista – mineraalista, jota käytetään erityisesti tietokoneiden ja matkapuhelimien kondensaattoreissa – mutta tämä rikkaus hyödyttää monikansallisia yrityksiä eikä Kongon kansaa; toteaa, että tämä on tuotu esiin useaan kertaan YK:n julkaisemissa raporteissa; ottaa huomioon, että YK:n ympäristöohjelman (UNEP) apulaisjohtaja Ibrahim Thiaw ilmoitti huhtikuussa 2015, että vuosittain luonnonvaroja hyödynnetään yli miljardin dollarin arvosta ja että suurin osa – jopa 98 prosenttia – tuotosta päätyy kansainvälisille yhtiöille ja jäljelle jäävä kaksi prosenttia sisäisille aseellisille ryhmille; ottaa huomioon, että 15. heinäkuuta 2016 jäsenvaltiot pääsivät sopimukseen ”konfliktimineraaleja” koskevasta EU:n asetuksesta, joka on merkitykseltään vähäinen, koska se koskee ainoastaan ”raakatuotteita” eli 10–15 prosenttia unionin tuonnista;

N.   toteaa, että kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin Maailmanpankin rakennesopeutusohjelmat ovat heikentäneet entisestään maata tekemällä siitä monikansallisille yrityksille oikeudellisen ja veroparatiisin erityisesti kaivostoiminnan alalla; ottaa huomioon, että näiden rakennesopeutusohjelmien johdosta Kongon demokraattisen tasavallan talouden kulmakivet on rikottu, tuhannet työntekijät ovat menettäneet työpaikkansa ja väestö toimeentulonsa ja elinolot ovat heikentyneet suurten teollisuuskonsernien eduksi;

1.  tuomitsee asevoimien ja turvallisuuselinten toteuttamat tukahduttamistoimet; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt;

2.  on erityisen huolestunut väkivaltaisuuksien lisääntymisestä vaalien alla; painottaa, että on kunnioitettava ja suojeltava ilmaisunvapautta, yhdistymisvapautta ja rauhanomaista kokoontumista koskevia oikeuksia, ja tuomitsee ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien, poliittisten vastustajien ja muiden riippumattomien tai arvostelevien äänien kaikenlaisen pelottelun ja häirinnän;

3.  katsoo, että rankaisemattomuuden torjunta, kun on kyse humanitaarisen oikeuden loukkauksista ja talousrikoksista, on yksi ehdottomista edellytyksistä rauhan palauttamiselle Kongon demokraattiseen tasavaltaan;

4.  yhtyy Afrikan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien kantaan, jonka mukaan ainoastaan vuoropuhelu, johon osallistuvat kaikki osapuolet ja Kongon yhteiskunnan edustajat ja jossa otetaan tinkimättä huomioon perustuslain määräykset ja väestön etu, sekä vapaat, oikeudenmukaiset, avoimet ja uskottavat vaalit voivat auttaa vähentämään poliittisia jännitteitä maassa;

5.  on erityisen huolestunut naisten tilanteesta maassa ja heihin kohdistuvista rikoksista ja syrjinnästä; katsoo, että on välttämätöntä lisätä viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön toimia, jotta saadaan loppumaan joukkoraiskausten käyttäminen sodankäynnin välineenä ja jotta voidaan taata julkisen ja maksuttoman terveydenhuollon saatavuus muun muassa gynekologisen hoidon, ehkäisyn ja abortin osalta ja edistää tosiasiallista sukupuolten tasa-arvoa;

6.  katsoo, että lapsisotilaiden käytön lopettaminen on asetettava viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön ensisijaiseksi painopisteeksi;

7.  tuomitsee sen, että Kongon demokraattisen tasavallan väestön perustarpeet uhrataan järjestelmällisesti monikansallisten yritysten ja ulkomaisten voimatekijöiden taloudellisten ja geopoliittisten etujen vuoksi;

8.  katsoo siksi, että Kongon demokraattisen tasavallan itäosan vakava tilanne voidaan korjata pitkällä aikavälillä, jos toteutetaan toimia sen varmistamiseksi, että väestö lopulta hyötyy luonnonvaroista; painottaa, että tämän toteuttamiseksi maan on saatava takaisin oikeutensa määrätä itse luonnonvaroistaan ottamalla käyttöön ulkomaisten monikansallisten yhtiöiden toiminnan valvonta ja kehittämällä kansallisia infrastruktuureja raaka-aineiden hyödyntämiseksi, jalostamiseksi ja markkinoimiseksi, mikä merkitsee kaikkien kaivos- ja metsäsopimusten tarkistamista ja purkamista Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain 56 pykälän mukaisesti, jotta varmistetaan, että rikkauksista hyötyvät harvojen sijasta mahdollisimman monet;

9.  korostaa, että on tarpeen varmistaa Kongon demokraattisen tasavallan oikeus elintarvikeomavaraisuuteen, johon kuuluvat viljelijöiden oikeus tuottaa elintarvikkeita omalle kansalleen, maananastuksen lopettaminen ja sen varmistaminen, että viljelijät saavat käyttöönsä maata, siemeniä ja vettä;

10.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti Belgiaa poistamaan esteet Kongon demokraattisen tasavallan kehitykseltä ja rauhalta antamalla anteeksi velat ja velkojen korot, joita maa maksaa edelleen, ja toteuttamalla todellista kansainvälistä yhteistyötä, jossa kunnioitetaan perusihmisoikeuksia ja Kongon demokraattisen tasavallan suvereniteettia vapaakauppasopimusten ja rakennesopeutusohjelmien sijasta; kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia vaatimaan, että maan velat tarkastetaan ja ulkomaisten velkojien kaikki laittomat velat perutaan velkojen poistamiseksi kokonaan, jotta voidaan tyydyttää väestön perustarpeet;

11.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita antamaan lisää taloudellista tukea ja humanitaarista apua väestön kiireellisten tarpeiden tyydyttämiseksi; pyytää, että unionin ja jäsenvaltioiden apu annetaan lahjoituksina eikä lainoina, jotta ei lisätä velkataakkaa; pitää valitettavana, että useat unionin jäsenvaltiot eivät ole saavuttaneet tavoitetta antaa 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysapuun ja että jotkut ovat alentaneet kehitysapunsa prosenttiosuutta; pitää valitettavana, että eräiden jäsenvaltioiden osallistuminen elintarvikeapuohjelmiin on vähentynyt;

12.  vaatii, että kehitysapua ei saisi käyttää rajojen tiukentamiseen, rajavalvontaan tai muuttajien takaisinottamisen varmistamiseen; vaatii, että unionin ja jäsenvaltioiden Kongon demokraattiselle tasavallalle antamaa apua käytetään ensisijaisesti sellaisten ongelmien ratkaisemiseen, jotka liittyvät eriarvoisuuteen, köyhyyteen, krooniseen aliravitsemukseen, terveyspalvelujen ja julkisten palvelujen, muun muassa lisääntymisterveydenhuollon palvelujen, saatavuuteen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen; pyytää myös, että elintarvikeapua lisätään ja että se suunnataan ensisijaisesti elintarvikkeiden ostamiseen paikallisilta viljelijöiltä;

13.  katsoo, että kolmansissa maissa toimivien eurooppalaisten yritysten on noudatettava täysimääräisesti kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden kansallisen lainsäädännön alaiset yritykset eivät toimi piittaamatta ihmisoikeuksista ja sosiaalisista normeista sekä terveys- ja ympäristönormeista, jotka sitovat niitä, kun ne sijoittuvat kolmanteen maahan tai harjoittavat toimintaansa kolmannessa maassa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kohdistamaan tarvittavia toimia eurooppalaisiin yrityksiin, jotka eivät noudata näitä normeja tai jotka eivät maksa riittäviä korvauksia sellaisten ihmisoikeusrikkomusten uhreille, joista ne ovat suoraan tai epäsuorasti vastuussa; kehottaa pikaisesti panemaan täytäntöön jäsenvaltioiden 15. kesäkuuta 2016 aikaan saaman sopimuksen konfliktimineraaleja koskevasta EU:n asetuksesta ja jatkamaan työtä EU:n ja YK:n tasolla kansainvälisen lainsäädännön soveltamiseksi tähän asiaan;

14.  kehottaa Kongon demokraattista tasavaltaa käynnistämään erityisen riippumattoman selvityksen eurooppalaisten yritysten sosiaalisista ja ympäristöllisistä normeista varsinkin luonnonvaroja hyödyntävällä sektorilla ja yhteyksistä, joita näillä yrityksillä saattaa olla aseellisten ryhmien rahoittamiseen; pyytää lisäksi käynnistämään kansainvälisen tutkimuksen, jolla selvitetään väitteet rakennesopeutusohjelmien, kansainvälisten rahoituslaitosten antaman rahoituksen ja maassa tehtyjen rikosten välisistä yhteyksistä;

15.  vastustaa kaikkia pyrkimyksiä ulkoistaa unionin maahanmuuttopolitiikka kolmansiin maihin; pitää valitettavana, että Rabatin prosessi, johon Kongon demokraattinen tasavalta osallistuu, ei anna mahdollisuutta puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vaan ainoastaan edistää palauttamis- ja takaisinottotoimia; katsoo, että nämä toimet ovat vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden ja turvapaikkaoikeuden vastaisia; kehottaa siksi lopettamaan välittömästi Rabatin prosessin puitteissa käytävät neuvottelut Kongon demokraattisen tasavallan kanssa;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Afrikan suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1)

EUVL C 371E, 20.12.2011, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö