Procedūra : 2017/2703(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0399/2017

Pateikti tekstai :

B8-0399/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0264

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 427kWORD 57k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.509v01-00
 
B8-0399/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Kongo Demokratinės Respublikos  (2017/2703(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kongo Demokratinės Respublikos  (2017/2703(RSP))  
B8-0399/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2010 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl nesėkmių ginant žmogaus teises ir teisingumą Kongo Demokratinėje Respublikoje(1), ir į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės (AKR) ir Europos Sąjungos šalių jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. priimtą Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) Konstituciją, visų pirma į jos 56 straipsnį, kuriame nustatyta, kad „visi aktai, susitarimai, sutartys, sandėriai ir kiti faktai, dėl kurių tauta arba fiziniai ar juridiniai asmenys netenka visų arba dalies savo pragyvenimo šaltinių, kurie yra jų turto arba jų gamtos išteklių dalis, nepažeidžiant atitinkamų tarptautinių nuostatų dėl ekonominių nusikaltimų, laikomi plėšikavimu ir yra baudžiami pagal įstatymą“,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos 2016 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties KDR ir 2016 m. rugpjūčio 2 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d. rezoliucijas dėl rinkimų proceso KDR po to, kai joje buvo pradėtas nacionalinis dialogas,

–  atsižvelgdamas į ES delegacijos pareiškimus dėl žmogaus teisių padėties KDR, visų pirma į 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2016 m. rugpjūčio 24 d. pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 27 d. paskelbtą Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties ir Jungtinių Tautų jungtinio žmogaus teisių biuro veiklos Kongo Demokratinėje Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijos 3 straipsnį ir į jos II protokolą, pagal kuriuos visų pirma draudžiamos neteisminės žudynės, prievartavimas, priverstinis ėmimas į kariuomenę ir kitoks žiaurus smurtas,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. valstybių narių patvirtintą susitarimą dėl ES reglamento dėl konflikto zonų naudingųjų iškasenų,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 15 d. Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) ataskaitą dėl neteisėto gamtos išteklių naudojimo ir neteisėtos prekybos jais, iš kurių pelnosi organizuotos nusikalstamos grupuotės,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Jungtinių Tautų nesugebėjimas nuosekliai reaguoti į genocidą ir jo padarinius ir interesų regione turinčių valstybių, tokių kaip JAV, Belgija ir Prancūzija, bendrininkavimas privedė prie tragiškos padėties – nuo 1996 m. mirė šimtai tūkstančių ar net milijonai žmonių (pasak kai kurių NVO, šis skaičius gali siekti šešis milijonus); kadangi Belgijos vyriausybė rėmė buvusį vystymosi reikalų ministrą Clémentą Kanku – jis šį mėnesį buvo atleistas ir palaiko glaudžius ryšius su kovotojų grupuotėmis Kasajaus regione;

B.  kadangi Kongo prezidentas Joseph Kabila, tebesantis valdžioje nuo 2001 m., atidėjo rinkimus ir pasiliko valdžioje viršydamas konstitucinį įgaliojimų terminą; kadangi tai sukėlė precedento neturinčią politinę įtampą, dėl to padaugėjo neramumų ir smurto visoje šalyje;

C.  kadangi KDR Konstitucijoje nustatyta, kad prezidentas negali eiti pareigų daugiau kaip dvi kadencijas, ir pagal šį susitarimą Joseph Kabila turėtų likti valdžioje iki bus surengti parlamento ir prezidento rinkimai, tačiau ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio mėn.;

D.  kadangi KDR nuo 2012 m. vėl būdinga nestabili padėtis ir kadangi tokio nestabilumo, kaip kovos ir žiaurus smurtas, ypač pasireiškiantys šalies rytuose, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose, pasekmės yra prarastos kelių tūkstančių žmonių gyvybės;

E.  kadangi padėtis Kasajaus regione yra labai sudėtinga ir nuo to laiko, kai per karinę operaciją, įvykdytą po 2016 m. rugpjūčio mėn. sukilimo prieš valdžią Kinšasoje, nužudytas tradicinis lyderis Kamwina Nsapu, tarp karinių grupuočių ir vyriausybės pajėgų vyksta susidūrimai;

F.  kadangi Kasajaus regione jau vyksta tam tikri tarpininkavimo veiksmai, kuriems nuo 2016 m. gruodžio 20 d. vadovauja vidaus reikalų ministras Shadari Ramazani, vesdamas derybas su žuvusio paprotinio vado šeima;

G.  kadangi 2016 m. gruodžio 31 d. susitarimas buvo žingsnis į priekį, užtikrinant, kad prezidentas J. Kabila nesieks likti trečiai kadencijai ir kad būtų padėtas pagrindas nacionalinei pereinamojo laikotarpio tarybai; kadangi tai galėjo būti pirmas taikus valdžios perdavimas KDR nuo nepriklausomybės paskelbimo 1960 m.; kadangi pasirengimas naujiems rinkimams jau vyksta ir jau užregistruota daugiau kaip 24 mln. žmonių;

H.  kadangi per pastarąsias savaites sukilėliai sustiprino kovą prieš vyriausybę ir dėl to žuvo dešimtys žmonių abiejose pusėse; kadangi 2017 m. kovo 29 d. centrinėje Kasajaus regiono dalyje rasti dviejų Jungtinių Tautų ekspertų, JAV piliečio Michaelio Sharpo ir Švedijos pilietės Zaidos Catalan, apie kuriuos nieko nebuvo žinoma dvi savaites, kūnai; kadangi kovo 13 d. KDR vyriausybė paskelbė, kad jie „pateko į nenustatytų priešiškų pajėgų rankas“; kadangi balandžio 23 d. KDR vyriausybė Kinšasoje žurnalistams parodė filmuotą vaizdo medžiagą ir teigė, kad joje matyti, kaip du ekspertus nužudo antivyriausybinės karinės grupuotės nariai, tačiau nepaaiškino, kaip ji gavo tą vaizdo medžiagą; kadangi Jungtinės Tautos pačios atlieka šių žudynių tyrimą;

I.  kadangi nepaisant tam tikrų šalių atsisakymo iki galo įgyvendinti gruodžio mėn. susitarimą vis dar yra galimybių skatinti dialogą, nors neaišku, kaip 2017 m. gegužės 29 d. Europos Vadovų Tarybos įvestos sankcijos padės sumažinti įtampą, keliamą visoms pusėms, ir vis dar yra duomenų, kad įmanomi tikėtini dialogo planai; kadangi Afrikos Sąjunga tikriausiai nepritars naujoms sankcijoms;

J.  kadangi 2017 m. gegužės 30 d. prezidentas J. Kabila atvyko į centrinę Kasajaus regiono dalį; kadangi susitikime dalyvavo didžiojo paprotinio vado Kamwina Nsapu įpėdinis ir tai galima vertinti kaip susitaikymo ženklą ir tikro abiejų šalių noro įtvirtinti taiką Kasajaus regione įrodymą;

K.  kadangi nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. žuvo maždaug 4 000 žmonių, į Angolą išvyko 30 000 pabėgėlių ir daugiau kaip 1,5 mln. žmonių (o tai sudaro 7 proc. visų šalies gyventojų) buvo priversti migruoti šalies viduje; kadangi daugiau nei 400 000 pabėgėlių iš Kongo tebegyvena tremtyje; kadangi į KDR atvyksta pabėgėlių iš gretimos Centrinės Afrikos Respublikos, išgyvenančios sunkią humanitarinę krizę;

L.   kadangi KDR paplitę daug karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, plataus masto žmogaus teisių pažeidimai, represijos prieš oponentus, masiniai moterų ir mergaičių prievartavimai ir priverstinis ėmimas į kariuomenę, įskaitant vaikus, siekiant paversti juos kovotojais;

M.  kadangi tarptautinės bendrovės finansuoja ginkluotas grupuotes, kad galėtų toliau naudoti KDR mineralų išteklius; kadangi KDR yra 80 proc. žinomų koltano (mineralo, visų pirma naudojamo kompiuterių ir mobiliųjų telefonų kondensatorių gamybai) išteklių, tačiau iš šių išteklių turtą susikrovė ne Kongo gyventojai, o tarptautinės bendrovės; kadangi Jungtinės Tautos šią padėtį savo ataskaitose daug kartų kritikavo; kadangi 2015 m. balandžio mėn. UNEP vykdomojo direktoriaus pavaduotojas Ibrahim Thiaw pareiškė, kad naudojant šiuos gamtos išteklius per metus gaunama daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių ir didžioji dalis pelno – 98 proc. – atitenka tarptautinėms bendrovėms, o likę 2 proc. panaudojami vidaus ginkluotoms grupuotėms KDR finansuoti; kadangi 2016 m. birželio 15 d. valstybių narių pasiektame susitarime dėl ES reglamento dėl konflikto zonų naudingųjų iškasenų įtraukta labai mažai probleminių klausimų – jis susijęs tik su žaliavų produktais, t. y. 10–15 proc. ES importo;

N.   kadangi tarptautinės finansų įstaigos, pirmiausia Pasaulio bankas, primetusios struktūrinio koregavimo planus dar labiau susilpnino šalį – padarė ją teisės ir mokesčių rojumi tarptautinėms bendrovėms, ypač kasybos sektoriuje; kadangi dėl šių struktūrinio koregavimo planų sugriauti Kongo ekonomikos ramsčiai ir tūkstančiai darbuotojų neteko darbo, todėl žmonės neteko pragyvenimo šaltinio, pablogėjo jų gyvenimo sąlygos ir suklestėjo stambios pramonės grupės;

1.  smerkia gynybos ir saugumo pajėgų vykdomas represijas; ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus savavališkai kalinamus asmenis;

2.  yra ypač susirūpinęs dėl išaugusio smurto artinantis rinkimams; pabrėžia, kad reikia gerbti ir apsaugoti teisę į žodžio laisvę, asociacijas ir taikius susirinkimus, ir smerkia bet kokį žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų, politinių oponentų ir kitų nepriklausomą arba kritišką nuomonę išsakančių asmenų bauginimą ir persekiojimą, įskaitant teisminį persekiojimą;

3.  mano, kad kova su nebaudžiamumu už humanitarinės teisės pažeidimus ir ekonominius bei finansinius nusikaltimus yra viena iš būtinų sąlygų siekiant atkurti taiką KDR;

4.  pritaria Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų nuomonei, kad politinę įtampą šalyje gali padėti sumažinti tik dialogas, apimantis visas šalis ir Kongo visuomenės atstovus, griežtai paisant Konstitucijos ir gyventojų interesų, ir laisvi, teisingi, skaidrūs ir patikimi rinkimai;

5.  yra ypač susirūpinęs dėl moterų padėties šioje šalyje, nusikaltimų prieš jas ir jų diskriminacijos; mano, jog būtina, kad valdžios institucijos ir tarptautinė bendruomenė padidintų pastangas nutraukti masinį prievartavimą, naudojamą kaip karo metodą, užtikrintų galimybę gauti viešas ir nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, visų pirma reprodukcinės sveikatos, kontracepcijos ir nėštumo nutraukimo priežiūros paslaugų, ir skatintų tikrą lyčių lygybę;

6.  mano, kad vaikų kareivių reiškinio panaikinimas turi būti valdžios institucijų ir tarptautinės bendruomenės prioritetas;

7.  smerkia tai, kad būtiniausi Kongo gyventojų poreikiai sistemingai aukojami dėl tarptautinių bendrovių ir galingų užsienio šalių ekonominių ir geopolitinių interesų;

8.  todėl mano, kad dramatišką padėtį rytinėje KDR dalyje bus galima ilgam laikui pataisyti tik tuo atveju, jeigu bus imtasi veiksmų, siekiant užtikrinti, kad gyventojai pagaliau gautų naudos iš gamtos išteklių; pabrėžia, kad, norint to pasiekti, šalis turi atgauti suverenias teises į savo gamtos turtus, kontroliuoti užsienio tarptautinių bendrovių veiklą ir išplėtoti nacionalines infrastruktūras, kad galėtų naudoti, perdirbti ir tiekti rinkai savo žaliavas, o tai reiškia, kad pagal Kongo konstitucijos 56 straipsnį turi būti peržiūrėtos ir panaikintos visos kasybos ir miškininkystės sutartys, siekiant užtikrinti, kad turtas atitektų kuo didesniam žmonių skaičiui, o ne mažumai;

9.  primena, kad reikia užtikrinti KDR teisę į apsirūpinimo maistu savarankiškumą, įskaitant ūkininkų teisę gaminti maisto produktus šalies gyventojams, nutraukti žemės grobimo praktiką ir užtikrinti ūkininkų prieigą prie žemės, sėklų ir vandens;

10.  ragina tarptautinę bendruomenę, ypač Belgiją, pašalinti kliūtis, trukdančias KDR vystymuisi ir taikai – panaikinti skolą ir palūkanas, kurias šalis ir toliau moka, ir įgyvendinti tikrą tarptautinį bendradarbiavimą, paisant pagrindinių žmogaus teisių ir gerbiant Kongo valstybės suverenitetą, užuot sudarinėjus laisvosios prekybos susitarimus ir struktūrinio koregavimo planus; ragina KDR valdžios institucijas pareikalauti skolų audito ir panaikinti visas neteisėtas skolas užsienio kreditoriams, siekiant visiškai panaikinti skolą ir patenkinti būtiniausius gyventojų poreikius;

11.  ragina ES ir jos valstybes nares padidinti finansinę ir humanitarinę pagalbą, kad būtų patenkinti skubūs gyventojų poreikiai; ragina ES ir valstybių narių pagalbą teikti dotacijų, o ne paskolų forma, kad nebūtų didinama skolos našta; apgailestauja dėl to, kad daug ES valstybių narių nepasiekė 0,7 proc. BNP skyrimo OPV tikslo, ir kad kai kurios valstybės sumažino savo paramai vystymuisi skiriamą procentinę dalį; apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės nedalyvauja pagalbos maistu programose;

12.  primygtinai ragina, kad parama vystymuisi nebūtų naudojamasi siekiant kontroliuoti sienas ar neleisti jų kirsti arba užtikrinti migrantų readmisiją; ragina ES ir valstybes nares padaryti pagalbą KDR prioritetu, siekiant išspręsti didelės nelygybės, skurdo, nuolatinės netinkamos mitybos ir sveikatos priežiūros ir viešųjų paslaugų, įskaitant reprodukcinės sveikatos priežiūrą, problemas ir pasiekti visus darnaus vystymosi tikslus; be to, ragina, kad pagalba maisto produktais būtų padidinta ir maisto produktai būtų visų pirma perkami iš vietos ūkininkų;

13.  dar kartą patvirtina, kad Europos įmonės, vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, privalo visapusiškai laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų; ragina valstybes nares užtikrinti, kad įmonėms, kurioms taikoma jų nacionalinė teisė, būtų vis dar privaloma gerbti žmogaus teises ir laikytis joms privalomų socialinių, sveikatos ir aplinkosaugos standartų, kai jos įsteigiamos ar vykdo savo veiklą trečiojoje šalyje; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis būtinų priemonių prieš Europos įmones, kurios nesilaiko šių standartų arba kurios nepakankamai atlygina žalą asmenims, nukentėjusiems nuo žmogaus teisių pažeidimų, už kuriuos jos tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos; ragina greitai įgyvendinti 2016 m. birželio 15 d. valstybių narių pasiektą susitarimą dėl ES reglamento dėl konfliktų zonų naudingųjų iškasenų ir tęsti veiklą ES ir JT lygmeniu, siekiant išplėtoti tarptautinius teisės aktus šiuo klausimu;

14.  ypač ragina KDR atlikti nepriklausomą tyrimą, kaip Europos įmonės, visų pirma gamtos išteklių sektoriuje, laikosi socialinių ir aplinkos apsaugos standartų ir kokių ryšių su ginkluotų grupuočių finansavimu gali turėti šios įmonės; taip pat ragina atlikti tarptautinį tyrimą, siekiant išaiškinti, kokios yra įtariamos struktūrinio koregavimo planų, tarptautinių finansų įstaigų finansinės paramos ir šalyje vykdomų nusikaltimų sąsajos;

15.  prieštarauja bet kokiam bandymui perkelti ES migracijos politikos problemas į trečiąsias šalis; smerkia tai, kad Rabato procesas, kuriame KDR dalyvauja, neleidžia šalinti pagrindinių migracijos priežasčių, o tiesiog skatina vykdyti grąžinimo ir readmisijos politiką; mano, kad tokia politika prieštarauja laisvo judėjimo teisei ir teisei į prieglobstį ir, atsižvelgdamas į tai, ragina nedelsiant nutraukti derybas su KDR Rabato procese;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, Afrikos Didžiųjų ežerų regiono šalių vyriausybėms, Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

(1)

OL C 371 E, 2011 12 20, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika