Procedūra : 2017/2703(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0399/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0399/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0264

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 502kWORD 54k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.509v01-00
 
B8-0399/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP))  
B8-0399/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2010. gada 7. oktobra rezolūciju par nespēju aizsargāt cilvēktiesības un tiesiskumu Kongo Demokrātiskajā Republikā(1), un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu un Eiropas Savienības (ĀKK un ES) Apvienotās parlamentārās asamblejas rezolūcijas,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā 2006. gada 18. februārī pieņemto Kongo Demokrātiskās Republikas konstitūciju, jo īpaši tās 56. pantu, kurā noteikts, ka “ikviens akts, nolīgums, konvencija, saistības vai cita veida darbība, kuras mērķis ir tautai, fiziskām vai juridiskām personām atņemt visus vai daļu savu iztikas līdzekļu, kas iegūti no viņu resursiem vai dabas bagātības, neskarot starptautiskās normas par ekonomiskajiem noziegumiem, tiek uzskatīta par laupīšanas noziedzīgu nodarījumu, kas ir sodāms saskaņā ar likumu”,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas 2016. gada 15. jūnija rezolūciju par pirmsvēlēšanu un drošības situāciju KDR un 2016. gada 2. augusta un 2016. gada 24. augusta rezolūcijas par KDR vēlēšanu procesu pēc nacionālā dialoga uzsākšanas KDR,

–  ņemot vērā ES delegācijas KDR paziņojumus par cilvēktiesību stāvokli šajā valstī, jo īpaši 2016. gada 23. novembra un 2016. gada 24. augusta paziņojumus,

–  ņemot vērā 2015. gada 27. jūlijā publicēto ANO augstā cilvēktiesību komisāra gada ziņojumu par cilvēktiesību stāvokli un ANO Kopīgā cilvēktiesību biroja darbību Kongo Demokrātiskajā Republikā,

–  ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas 3. pantu un II protokolu, kurā ir jo īpaši aizliegta nāvessoda izpildīšana bez iepriekšēja tiesas lēmuma, izvarošana, piespiedu militārais dienests un citi nežēlīgi noziegumi,

–  ņemot vērā 1989. gada 20. novembra ANO Konvenciju par bērna tiesībām,

–  ņemot vērā dalībvalstu 2016. gada 15. jūnijā apstiprināto vienošanos par ES regulu par konfliktu izrakteņiem,

–  ņemot vērā ANO Vides programmas (UNEP) ietvaros 2015. gada 15. aprīlī pieņemto ziņojumu par dabas resursu nelegālu ieguvi un tirdzniecību, no kuras ienākumus gūst organizēti noziedzīgi grupējumi,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) nespēja konsekventi reaģēt uz genocīdu un tā sekām un tādu valstu, piemēram, ASV, Beļģijas un Francijas, līdzdalība, kurām ir intereses reģionā, ir izraisījusi traģisku situāciju, proti, saskaņā ar dažu NVO sniegto informāciju kopš 1996. gada ir gājuši bojā simtiem tūkstoši vai pat miljoni cilvēku; tā kā Beļģijas valdība atbalstīja bijušo attīstības ministru Clément Kanku, kas šomēnes tika atlaists no amata un kam ir ciešas saiknes ar bruņotiem kaujiniekiem Kasai apgabalā;

B.  tā kā KDR prezidents Joseph Kabila, kurš ir amatā kopš 2001. gada, ir novilcinājis vēlēšanas un saglabājis varu pēc konstitūcijā paredzētā pilnvaru termiņa beigām; tā kā tas visā valstī izraisījis nepieredzētu politisku spriedzi, nemierus un vardarbību;

C.  tā kā KDR konstitūcijā ir noteikts, ka prezidents nevar palikt amatā ilgāk kā divus termiņus, un tā kā saskaņā ar minēto vienošanos Joseph Kabila paliks amatā līdz parlamenta un prezidenta vēlēšanām, kas notiks ne vēlāk kā 2017. gada decembrī;

D.  tā kā kopš 2012. gada atkal ir palielinājusies nestabilitāte KDR un tā kā vairāki tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā šīs nestabilitātes izraisīto seku dēļ, t. i., nogalināti kaujās un nežēlīgos noziegumos, kas pastrādāti galvenokārt valsts austrumdaļā — Ziemeļkivu un Dienvidkivu reģionā;

E.  tā kā situācija Kasai reģionā ir ārkārtīgi sarežģīta un starp kaujiniekiem un valdības spēkiem notiek sadursmes kopš vietējā līdera Kamwina Nsapu nogalināšanas militārās operācijas laikā, kuru veica pēc sacelšanās pret Kinšasas iestādēm 2016. gada augustā;

F.  tā kā kopš 2016. gada decembra iekšlietu ministra Shadari Ramazani vadībā jau ir notikušas dažas starpniecības sarunas ar bojā gājušā vietējā līdera ģimeni;

G.  tā kā 2016. gada 31. decembra vienošanās ir solis uz priekšu un tā ir garantija, ka prezidents Joseph Kabila necentīsies palikt amatā trešo pilnvaru termiņu, un tā ir pamats pagaidu nacionālās padomes darbam; tā kā kopš neatkarības iegūšanas 1960. gadā šī būtu pirmā reize, kad KDR notiek miermīlīga varas maiņa; tā kā jau notiek gatavošanās jaunām vēlēšanām un līdz šim ir reģistrēti vairāk nekā 24 miljoni cilvēku;

H.  tā kā nemiernieki iepriekšējo nedēļu laikā ir pastiprinājuši pret valdību vērstus protestus, kuros gājuši bojā daudzi cilvēki abās pusēs; tā kā 2017. gada 29. martā Kasai reģiona centrālajā daļā tika atrasti pirms divām nedēļām pazudušu divu ANO ekspertu, ASV pilsoņa Michael Sharp un Zviedrijas valstspiederīgās Zaida Catalan, līķi; tā kā 13. martā KDR valdība bija paziņojusi, ka šos ekspertus ir sagūstījuši “neidentificēti sliktie spēki”; tā kā 23. aprīlī KDR valdība Kinšasā reportieriem demonstrēja filmu, kurā bija redzami pret valdību noskaņotas kaujinieku grupas dalībnieki, kas veica divu ekspertu nogalināšanu, taču nepaskaidroja, kā videomateriāls nonāca tās rīcībā; tā kā ANO veic pati savu šo slepkavību izmeklēšanu;

I.  tā kā, neraugoties uz dažu pušu atteikšanos pilnībā īstenot decembra vienošanos, vēl arvien ir iespējams sekmēt dialogu, lai gan nav pārliecības par to, vai ar Eiropadomes 2017. gada 29. maijā noteiktajām sankcijām būs līdzēts, ja vien netiks izdarīts spiediens uz abām pusēm un nebūs pierādījumu par ticamiem dialoga plāniem; tā kā Āfrikas Savienība (ĀS), iespējams, iebildīs jaunām sankcijām;

J.  tā kā 2017. gada 30. maijā prezidents Joseph Kabila ieradās centrālās Kasai (Kasaï‑Central) provincē; tā kā šeit bija arī galvenā vietējā līdera Kamwina Nsapu pēctecis un tā kā to varētu uzskatīt par izlīguma signālu un pierādījumu abu pušu patiesai vēlmei nodrošināt mieru Kasai reģionā;

K.  tā kā kopš 2016. gada augusta upuru skaits ir sasniedzis aptuveni 4000, 30 000 cilvēku ir devušies bēgļu gaitās uz Angolu un vairāk nekā 1,5 miljoni ir iekšzemē pārvietotu personu, kas kopā veido 7 % no valsts kopējā iedzīvotāju skaita; tā kā vairāk nekā 400 000 Kongo bēgļu joprojām dzīvo trimdā; tā kā KDR ierodas kaimiņvalsts bēgļi, kuri bēg no smagas humanitārās krīzes Centrālāfrikas Republikā;

L.   tā kā KDR ikdienu tiek veikti daudzi kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci, plaši cilvēktiesību pārkāpumi, oponentu apspiešana, sieviešu un meiteņu masveida izvarošana, piespiedu rekrutēšana, tostarp bērnu rekrutēšana, lai padarītu viņus par kaujiniekiem;

M.  tā kā transnacionālie uzņēmumi finansē bruņotos grupējumus, lai varētu turpināt izmantot KDR derīgos izrakteņus; tā kā KDR pieder 80 % zināmo kolumbīta-tantalīta (koltana) krājumu (tas ir minerāls, ko izmanto galvenokārt datoru un mobilo tālruņu kondensatoru ražošanā), taču labumu no šīs bagātības gūst daudznacionāli uzņēmumi, nevis Kongo iedzīvotāji; tā kā ANO savos publicētajos ziņojumos šo parādību ir vairākkārt nosodījusi; tā kā UNEP izpilddirektora vietnieks Ibrahim Thiaw 2015. gada aprīlī norādīja, ka ikgadējie ieņēmumi no derīgo izrakteņu ieguves pārsniedz vienu miljardu dolāru un ka lielāko daļu peļņas (līdz 98 %) saņem starptautiskās korporācijas, savukārt atlikušie 2 % tiek izmantoti bruņoto grupējumu finansēšanai KDR; tā kā ar dalībvalstu 2016. gada 15. jūnijā panākto vienošanos par ES regulu par konfliktu izrakteņiem nepietiek, jo tā neaptver visus nepieciešamos aspektus un attiecas tikai uz “neapstrādātiem produktiem”, kas veido 10–15 % no ES importa;

N.   tā kā starptautiskās finanšu iestādes, pirmkārt jau Pasaules Banka, īstenojot savus strukturālo pielāgojumu plānus, šo valsti ir padarījušas vēl vājāku, jo tajā daudznacionālajiem uzņēmumiem ir radītas juridiskas un fiskālas privilēģijas, īpaši derīgo izrakteņu jomā; tā kā šo strukturālo pielāgojumu plānu rezultātā ir likvidētas Kongo ekonomikas pamatnozares un tūkstošiem darba ņēmēju ir zaudējuši darbu, tādējādi cilvēkiem ir atņemts iztikas avots un pasliktināti dzīves apstākļi un tiek atbalstītas lielu rūpniecības grupu intereses,

1.  nosoda aizsardzības un drošības spēku veiktās represijas; prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visas patvaļīgi arestētās personas;

2.  jo īpaši pauž bažas par vardarbības saasināšanos, tuvojoties vēlēšanām; uzsver, ka ir jāievēro un jāaizsargā tiesības uz vārda brīvību, biedrošanās brīvību un miermīlīgas pulcēšanās brīvību, un nosoda jebkādu iebiedēšanu un vajāšanu, tostarp tiesu iestāžu spiedienu, kas vērsts pret cilvēktiesību aizstāvjiem, žurnālistiem, politiskajiem oponentiem un citiem, kas pauž neatkarīgu vai kritisku viedokli;

3.  uzskata, ka cīņa pret nesodāmību cilvēktiesību pārkāpumu un ekonomisko un finanšu noziegumu gadījumos ir viens no priekšnosacījumiem miera atjaunošanai KDR;

4.  piekrīt ĀS un ANO viedoklim, ka politisko spriedzi valstī varēs mazināt tikai tad, ja visas puses un Kongo sabiedrības pārstāvji piedalīsies dialogā, tiks stingri ievērota konstitūcija un iedzīvotāju intereses un ja vēlēšanu process būs atklāts, taisnīgs, pārredzams un ticams;

5.  pauž jo īpašas bažas par sieviešu stāvokli valstī un par noziegumiem un diskrimināciju, kas vērsta pret sievietēm; uzskata, ka ir svarīgi pastiprināt iestāžu un starptautiskās sabiedrības centienus izbeigt masveida izvarošanas, kas tiek izmantotas kā kara paņēmiens, nodrošināt iespējas izmantot publiskus un bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumus, jo īpaši reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumus, iegūt kontraceptīvos līdzekļus un iespēju veikt abortu un sekmēt īstenu dzimumu līdztiesību;

6.  uzskata, ka iestāžu un starptautiskās sabiedrības prioritātei ir jābūt tādas parādības kā bērni–kareivji novēršanai;

7.  nosoda to, ka Kongo iedzīvotāju elementārās vajadzības tiek regulāri upurētas daudznacionālu uzņēmumu un ārvalstu lielvaru ekonomisko un ģeopolitisko interešu vārdā;

8.  tādēļ uzskata, ka dramatisko situāciju KDR austrumu daļā var uzlabot ar ilgtermiņa risinājumu tikai tad, ja tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji beidzot gūst labumu no dabas resursiem; uzsver — lai to panāktu, valstij ir jāatgūst tās suverenitāte pār savām dabas bagātībām, izveidojot ārvalstu daudznacionālo uzņēmumu darbības kontroles mehānismu un attīstot valsts infrastruktūras, lai būtu iespējams izmantot, pārstrādāt un piedāvāt tirgū izejvielas, un tas nozīmē, ka saskaņā ar Kongo konstitūcijas 56. pantu jāpārskata un jāatceļ visi līgumi par derīgo izrakteņu ieguvi un līgumi mežsaimniecības jomā, lai nodrošinātu, ka labumu gūst vairākums, nevis mazākums;

9.  atkārtoti apstiprina nepieciešamību nodrošināt KDR tiesības uz uztursuverenitāti, tostarp lauksaimnieku tiesības ražot pārtiku savas valsts iedzīvotājiem, lai izbeigtu zemes sagrābšanu un nodrošinātu lauksaimnieku piekļuvi zemei, sēklām un ūdenim;

10.  aicina starptautisko sabiedrību un jo īpaši Beļģiju mazināt KDR attīstības šķēršļus un līdz ar to novērst šķēršļus miera panākšanai, atceļot parāda un procentu maksājumus, ko valsts turpina maksāt, un īstenot nevis brīvās tirdzniecības līgumus un strukturālo pielāgojumu plānus, bet gan tādu patiesu starptautisku sadarbību, kurā tiek ievērotas cilvēka pamattiesības un Kongo valsts suverenitāte; aicina KDR iestādes pieprasīt parādu revīziju un atcelt visus nelikumīgos parādu maksājumus ārvalstu kreditoriem, lai pilnībā likvidētu parādu un nodrošinātu savas valsts iedzīvotāju pamatvajadzības;

11.  aicina ES un tās dalībvalstis palielināt finansiālo un humāno palīdzību, lai steidzami nodrošinātu iedzīvotāju pamatvajadzības; prasa, lai ES un dalībvalstu palīdzība tiktu sniegta nevis kā aizdevumi, bet drīzāk kā dotācijas, lai nepalielinātu parāda slogu; pauž nožēlu par to, ka daudzas ES dalībvalstis nav sasniegušas oficiālās attīstības palīdzības / nacionālā kopienākuma (OAP/NKI) mērķa attiecību 0,7 % apmērā un ka dažas dalībvalstis ir samazinājušas savu attīstības palīdzībai paredzēto procentuālo daļu; pauž nožēlu par to, ka dažas dalībvalstis nepiedalās pārtikas palīdzības programmās;

12.  aicina neizmantot attīstības palīdzību robežu slēgšanai vai kontrolei vai migrantu atpakaļuzņemšanas nodrošināšanai; prasa nodrošināt, lai ES un dalībvalstu palīdzības sniegšana KDR būtu prioritāte nolūkā atrisināt problēmas, kas saistītas ar dziļu nevienlīdzību, nabadzību, hronisku uztura nepietiekamību un piekļuvi veselības aprūpes un publiskajiem pakalpojumiem, tostarp reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī prasa sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus; turklāt prasa, lai pārtikas palīdzība tiktu palielināta un lai tā būtu vērsta uz iespēju iepirkt pārtiku no vietējiem lauksaimniekiem;

13.  vēlreiz apstiprina, ka Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas trešās valstīs, ir pilnībā jāievēro starptautiskās cilvēktiesību normas; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka uzņēmumiem, uz kuriem attiecas to nacionālie tiesību akti, joprojām būtu pienākums ievērot cilvēktiesības un tiem noteiktos sociālos, veselības aprūpes un vides standartus, ja tie tiek izveidoti vai veic darbību trešā valstī; aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus pret tiem Eiropas uzņēmumiem, kas neievēro šos standartus vai kas cilvēktiesību pārkāpumos cietušajiem nepietiekami atlīdzina nodarījumus, par kuriem šie uzņēmumi ir tieši vai netieši atbildīgi; prasa nekavējoties īstenot dalībvalstu 2016. gada 15. jūnijā panākto vienošanos par ES regulu par konfliktu izrakteņiem un turpināt darbu ES un ANO līmenī, lai paplašinātu starptautiskos tiesību aktus šajā jautājumā;

14.  jo īpaši prasa KDR sākt neatkarīgu izmeklēšanu jautājumā par Eiropas uzņēmumu piemērotajiem sociālajiem un vides standartiem, jo īpaši dabas resursu jomā, un par šo uzņēmumu iespējamo saistību ar bruņotu grupējumu finansēšanu; tāpat prasa sākt starptautisku izmeklēšanu, lai atklātu iespējamo saikni starp strukturālo pielāgojumu plāniem, starptautisko finanšu iestāžu sniegto finansiālo atbalstu un šajā valstī izdarītajiem noziegumiem;

15.  iebilst pret jebkādiem mēģinājumiem eksternalizēt ES migrācijas politiku uz trešām valstīm; nosoda to, ka Rabātas process, kurā KDR ir dalībniece, neļauj risināt migrācijas pamatcēloņus, bet vienīgi veicina atgriešanas un atpakaļuzņemšanas politiku; uzskata, ka šī politika ir pretrunā ar tiesībām brīvi pārvietoties un patvēruma tiesībām, un šajā saistībā prasa nekavējoties pārtraukt Rabātas procesa ietvaros notiekošās sarunas ar KDR;

16.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, Āfrikas Lielo ezeru reģiona valstu valdībām, Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentam, premjerministram un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei un ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.

(1)

OV C 371E, 20.12.2011., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika