Förfarande : 2017/2703(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0399/2017

Ingivna texter :

B8-0399/2017

Debatter :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/06/2017 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0264

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 348kWORD 57k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.509v01-00
 
B8-0399/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Demokratiska republiken Kongo  (2017/2703(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om Demokratiska republiken Kongo  (2017/2703(RSP))  
B8‑0399/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt av den 7 oktober 2010 om brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna och rättskipningen i Demokratiska republiken Kongo(1), och av resolutionerna från den gemensamma parlamentariska AVS−EU‑församlingen (stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet/Europeiska unionen),

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av Demokratiska republiken Kongos författning, som antogs den 18 februari 2006, särskilt artikel 56, som stadgar följande: ”Utan att det påverkar tillämpningen av internationella bestämmelser om ekonomisk brottslighet ska varje avtal, konvention, överenskommelse eller annan akt som leder till att nationen eller fysiska eller juridiska personer helt eller delvis berövas försörjningsmöjligheter som grundar sig på naturtillgångar eller naturrikedomar betraktas som plundring och straffbeläggas”,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens resolution av den 15 juni 2016 om situationen före valet och säkerhetsläget i Demokratiska republiken Kongo och av den 2 och 24 augusti 2016 om valprocessen i Demokratiska republiken Kongo efter inledandet av den nationella dialogen i landet,

–  med beaktande av uttalandena från EU:s delegation till Demokratiska republiken Kongo om människorättssituationen i landet, särskilt de av den 23 november och 24 augusti 2016,

–  med beaktande av årsrapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, offentliggjord den 27 juli 2015, om människorättssituationen i Demokratiska republiken Kongo och verksamheten vid FN:s gemensamma människorättskontor i landet,

–  med beaktande av artikel 3 i och protokoll II till Genèvekonventionen från 1949, som förbjuder i synnerhet summariska avrättningar, våldtäkter, tvångsrekryteringar och andra illdåd,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989,

–  med beaktande av den överenskommelse om en EU-reglering av konfliktmineraler som medlemsstaterna godkände den 15 juni 2016,

–  med beaktande av rapporten från FN:s miljöprogram (Unep) av den 15 april 2015 om organiserade kriminella gruppers olagliga exploatering av och handel med naturresurser,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  FN:s oförmåga att reagera konsekvent på folkmordet och dess följder har tillsammans med delaktighet av länder med intressen i regionen, såsom USA, Belgien och Frankrike, lett till en tragisk situation där hundratusentals eller rentav miljoner människor – enligt vissa icke-statliga organisationer upp till sex miljoner – har dödats sedan 1996. Den belgiska regeringen har stött Clément Kanku, före detta minister för utveckling, som avskedades denna månad och har nära förbindelser med de milisgrupper som strider i Kasaïområdet.

B.  Demokratiska republiken Kongos president, Joseph Kabila, som suttit vid makten sedan 2001, har fördröjt valet och klamrat sig fast vid makten efter att hans konstitutionsenliga mandat löpt ut. Detta har orsakat politiska spänningar, oroligheter och våld i landet i en aldrig tidigare skådad omfattning.

C.  Enligt Demokratiska republiken Kongos författning får en president inte inneha sitt ämbete under mer än två mandatperioder, och enligt överenskommelsen ska Joseph Kabila sitta kvar fram till dess att parlaments- och presidentval hålls, senast i december 2017.

D.  Sedan 2012 har instabilitet återigen präglat Demokratiska republiken Kongo, och följderna av denna instabilitet, såsom strider och grymheter, har varit mest utbredda i provinserna Norra respektive Södra Kivu i landets östra del och har kostat tusentals människor livet.

E.  Situationen i Kasaïregionen är extremt komplicerad, med oroligheter mellan milisgrupper och regeringsstyrkor efter mordet på den traditionelle ledaren Kamwina Nsapu under en militäroperation efter en revolt mot myndigheterna i Kinshasa i augusti 2016.

F.  Viss medling har redan ägt rum i Kasaï under ledning av Shadari Ramazani, inrikesminister sedan den 20 december 2016, som förhandlar med den avlidne traditionelle ledarens familj.

G.  Överenskommelsen av den 31 december 2016 var ett steg i rätt riktning som garanterar att president Kabila inte kommer att ställa upp för en tredje mandatperiod, och det lägger grunden för ett ”nationellt övergångsråd”. Detta skulle kunna bli Demokratiska republiken Kongos första fredliga maktskifte sedan landet blev självständigt 1960. Förberedelserna för det nya valet pågår redan, och fler än 24 miljoner människor har hittills registrerats.

H.  Rebeller har under de senaste veckorna trappat upp ett uppror mot regeringen som har lett till dussintals döda på båda sidor. Den 29 mars 2017 upptäcktes kvarlevorna av den amerikanske medborgaren Michael Sharp och svenska medborgaren Zaida Catalán, två FN-experter som varit försvunna i två veckor, i centrala Kasaïregionen. Den 13 mars hade Demokratiska republiken Kongos regering meddelat att FN-experterna hade ”hamnat i händerna på oidentifierade illasinnade krafter”. Den 23 april visade regeringen en film för journalister i Kinshasa som sades visa hur medlemmar av en regeringsfientlig milisgrupp mördade de båda experterna, men utan att förklara hur man kommit över videon. FN genomför en egen utredning av morden.

I.  Trots somliga parters vägran att fullt ut genomföra decemberöverenskommelsen finns det fortfarande visst utrymme för en bättre dialog, även om det är oklart hur de sanktioner som Europeiska rådet införde den 29 maj 2017 kommer att hjälpa, om man inte sätter tryck på samtliga parter och det finns tecken på trovärdiga planer på dialog. Afrikanska unionen (AU) kommer förmodligen att motsätta sig de nya sanktionerna.

J.  President Kabila anlände till centrala Kasaï den 30 maj 2017. Efterföljaren till den högt uppsatte traditionelle ledaren Kamwina Nsapu var närvarande, och detta skulle kunna uppfattas som en signal till försoning och ett bevis på en verklig vilja hos båda parter att befästa freden i Kasaïregionen.

K.  Sedan augusti 2016 har uppskattningsvis 4 000 personer dödats, 30 000 har flytt till Angola och mer än 1,5 miljoner har blivit internflyktingar, vilket motsvarar 7 procent av landets totala befolkning. Fler än 400 000 flyktingar från landet befinner sig fortfarande i exil. Demokratiska republiken Kongo får också ta mot flyktingar från den allvarliga humanitära krisen i grannlandet Centralafrikanska republiken.

L.  De många krigsförbrytelserna och brotten mot mänskligheten, de storskaliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, tillslagen mot oppositionen, massvåldtäkterna mot kvinnor och unga flickor och tvångsrekryteringen, i synnerhet av barn som tvingas delta i krigshandlingar, är alla vanliga företeelser i Demokratiska republiken Kongo.

M.  Multinationella företag finansierar de väpnade grupperna för att kunna fortsätta att exploatera Demokratiska republiken Kongos mineraltillgångar. Demokratiska republiken Kongo har 80 procent av de kända tillgångarna av coltan, en mineral som används framför allt för att tillverka kondensatorer för datorer och mobiltelefoner, men den rikedom som skapas går till multinationella företag, inte det kongolesiska folket. Detta har vid flera tillfällen fördömts i FN:s rapporter. Ibrahim Thiaw, vice verkställande direktör för FN:s miljöprogram (Unep), tillkännagav i april 2015 att naturtillgångar för över en miljard US-dollar exploateras årligen och att merparten av vinsten – upp till 98 procent – hamnar i kassakistorna hos internationella koncerner, medan de återstående 2 procenten finansierar inhemska väpnade grupper. Den 15 juni 2016 nådde medlemsstaterna en överenskommelse om en EU-reglering av konfliktmineraler som inte på långt när motsvarar kraven, eftersom den enbart berör ”obearbetade produkter”, som står för mellan 10 och 15 procent av importen till EU.

N.  De strukturanpassningsplaner som påtvingats av internationella finansinstitut, först och främst Världsbanken, har ytterligare försvagat landet genom att göra det till ett rättsligt paradis och ett skatteparadis för multinationella företag, i synnerhet inom gruvsektorn. Som ett resultat av dessa strukturanpassningsplaner har stöttepelarna för ekonomin i Demokratiska republiken Kongo brutit samman och tusentals arbetare förlorat sina jobb. Detta har berövat människorna deras försörjning, försämrat deras levnadsvillkor och gynnat de stora industrikoncernerna.

1.  Europaparlamentet fördömer det förtryck som iscensatts av försvarsmakten och säkerhetsstyrkorna. Parlamentet kräver att alla som godtyckligt berövats sin frihet omedelbart och utan villkor ska försättas på fri fot.

2.  Europaparlamentet uttrycker särskild oro över att våldet på nytt flammat upp inför valet. Parlamentet betonar att man måste respektera och skydda rätten till yttrandefrihet, föreningsfrihet och friheten att delta i fredliga sammankomster, och fördömer alla former av hot och trakasserier, däribland rättsliga trakasserier, mot människorättsförsvarare, journalister, politiska motståndare och andra oberoende eller kritiska röster.

3.  Europaparlamentet anser att kampen mot straffriheten för kränkningar av humanitär rätt och ekonomisk brottslighet är ett av de oundgängliga villkoren för att fred ska kunna återupprättas i Demokratiska republiken Kongo.

4.  Europaparlamentet delar AU:s och FN:s åsikt att endast en dialog som omfattar alla parter och samhällsföreträdare i Demokratiska republiken Kongo, med strikt respekt för författningen och befolkningens intressen, samt en process för fria, rättvisa, öppna och trovärdiga val kommer att bidra till att minska de politiska spänningarna i landet.

5.  Europaparlamentet är särskilt oroat över kvinnornas situation i landet och de brott och den diskriminering de utsätts för. Parlamentet anser att myndigheterna och det internationella samfundet måste göra mer för att få slut på massvåldtäkterna som ett vapen i krigföringen, garantera tillgång till offentlig och gratis hälso- och sjukvård, i synnerhet till reproduktiv sjukvård, preventivmedel och abort samt främja verklig jämställdhet.

6.  Europaparlamentet anser att myndigheterna och det internationella samfundet måste prioritera ett stopp för användningen av barnsoldater.

7.  Europaparlamentet fördömer det faktum att befolkningens grundläggande behov systematiskt offras till förmån för multinationella företags och utländska makters ekonomiska och geopolitiska intressen.

8.  Europaparlamentet anser därför att den dramatiska situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo kan lösas på lång sikt om man agerar för att befolkningen äntligen ska kunna dra nytta av naturresurserna. För att göra detta måste landet återvinna sin överhöghet över sina egna naturtillgångar genom att införa kontroll över utländska multinationella företags verksamhet och genom att utveckla inhemsk infrastruktur för att exploatera, bearbeta och saluföra sina råvaror, vilket innebär att alla gruvdrifts- och skogsbrukskontrakt måste ses över och upphävas i enlighet med artikel 56 i landets författning så att vinsterna tillfaller så många som möjligt och inte bara en minoritet.

9.  Europaparlamentet upprepar att Demokratiska republiken Kongo måste garanteras sin rätt till livsmedelssuveränitet, vilket inbegriper böndernas rätt att producera mat till folket, ett stopp för markrofferiet och säkerställandet av jordbrukarnas tillgång till mark, utsäde och vatten.

10.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet, i synnerhet Belgien, att undanröja hindren för Demokratiska republiken Kongos utveckling och i förlängningen för freden i landet genom att låta landet slippa de skuld- och räntebetalningar som det fortsätter att betala och genom att införa ett verkligt internationellt samarbete som respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna och statens suveränitet, i stället för frihandelsavtal och strukturanpassningsplaner. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att kräva en revision av landets skuldsättning och en avskrivning av alla orättmätiga fordringar hos utländska långivare i syfte att bli av med alla skulder och tillgodose befolkningens grundläggande mänskliga behov.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka det ekonomiska och humanitära biståndet för att tillgodose befolkningens mest akuta behov. Parlamentet begär att EU:s och medlemsstaternas bistånd ska ges i form av bidrag och inte som lån, för att inte skuldbördan ska öka. Parlamentet beklagar djupt att många av EU:s medlemsstater inte har uppnått målet att avsätta 0,7 procent av bruttonationalinkomsten till offentligt utvecklingsbistånd och att somliga till och med har minskat sitt bistånd, liksom att vissa medlemsstater inte deltar i livsmedelsbiståndsprogrammen.

12.  Europaparlamentet kräver att utvecklingsbistånd inte används för att begränsa migration eller kontrollera gränser eller att säkerställa återtagande av migranter. Parlamentet begär att EU:s och medlemsstaternas stöd till Demokratiska republiken Kongo prioriteras för att lösa problemen med djupa orättvisor, fattigdom, kronisk undernäring, tillgång till sjukvård och offentliga tjänster, inbegripet reproduktiv hälso- och sjukvård, liksom för att förverkliga målen för hållbar utveckling. Parlamentet begär dessutom att livsmedelsbiståndet ska öka och i första hand gå till inköp av livsmedel från lokala jordbrukare.

13.  Europaparlamentet bekräftar att verksamheten i europeiska företag som är aktiva i tredjeländer till fullo måste uppfylla internationella människorättsnormer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att företag som omfattas av deras nationella lagstiftning fortfarande är tvungna att respektera mänskliga rättigheter och uppfylla de sociala normer, hälsovårdsnormer och miljönormer som gäller för dem om de inleder eller bedriver verksamhet i ett tredjeland. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att vidta lämpliga åtgärder mot europeiska företag som inte rättar sig efter dessa normer eller som inte på ett tillfredsställande sätt gottgör offer för människorättskränkningar som direkt eller indirekt hör till deras ansvar. Parlamentet efterlyser ett snabbt genomförande av den överenskommelse som nåddes av medlemsstaterna den 15 juni 2016 om en EU-reglering av konfliktmineraler samt ett fortsatt arbete på EU-nivå och FN-nivå för att utvidga den internationella lagstiftningen på detta område.

14.  Europaparlamentet uppmanar i synnerhet Demokratiska republiken Kongo att inrätta en oberoende utredning av europeiska företags sociala och miljömässiga normer, särskilt i fråga om naturresurser, och de kopplingar som dessa företag kan ha till finansieringen av väpnade grupper. Parlamentet efterlyser också en internationell utredning som kan bringa klarhet i beskyllningarna om ett samband mellan strukturanpassningsplanerna, det ekonomiska stödet från internationella finansinstitut och de brott som begås i landet.

15.  Europaparlamentet motsätter sig alla försök att lägga ut EU:s migrationspolitik på tredjeländer. Parlamentet fördömer det faktum att Rabatprocessen, i vilken Demokratiska republiken Kongo är part, inte tillåter att de bakomliggande orsakerna till migrationen åtgärdas utan endast främjar återsändande- och återtagandepolitik. Parlamentet anser att denna politik står i strid med rätten till fri rörlighet och asylrätten, och efterlyser i detta sammanhang ett omedelbart upphörande av förhandlingarna med Demokratiska republiken Kongo inom ramen för Rabatprocessen.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, regeringarna i länderna i området kring de stora sjöarna, Demokratiska republiken Kongos president, premiärminister och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s människorättsråd och den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

(1)

EUT C 371E, 20.12.2011, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy